Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Kristoffer Sivertsen (Frp), skriver om internadvokaters taushetsplikt.

- Det skal svært gode grunner til for å fjerne internadvokaters taushetsplikt

- Jeg kan forsikre om at vi vil vurdere nøye både de hensynene som taler for at internadvokatene skal ha samme taushetsplikt som andre advokater og de hensynene som kan tale for endringer, skriver statssekretær Kristoffer Sivertsen (Frp) i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Ofte kan man ikke ivareta sin rettsstilling uten profesjonell bistand. Advokaters yrkesmessige taushetsplikt sikrer at personer og selskaper kan søke profesjonell bistand uten å risikere at opplysninger som blir gitt, kommer ut eller blir gitt videre.

Et fortrolig forhold mellom klient og advokat legger til rette for åpen kommunikasjon, noe som er viktig for en god vurdering av saken og ivaretakelse av klientens interesser. Taushetsplikten fremmer en velfungerende rettspleie og etterlevelse av samfunnets vedtatte regler. Advokaters yrkesmessige taushetsplikt er derfor en viktig rettssikkerhetsgaranti regjeringen er opptatt av å ivareta.

- Alle advokater omfattet av taushetsplikt

Justis- og beredskapsdepartementet mottok 19. mars 2015 Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet. Advokatlovutvalgets utredning omhandler blant annet regulering av rammene for internadvokaters virksomhet og internadvokaters taushetsplikt. Utredningen har vært på alminnelig høring og er under oppfølging i departementet.

Etter gjeldende rett omfattes alle advokater av yrkesmessig taushetsplikt, uavhengig av om de er advokater i advokatforetak, internadvokater eller organisasjonsadvokater. Gjeldende rett knytter taushetsplikten til bistandens karakter, at den må anses som advokatvirksomhet.

Høyesterett har uttalt at spørsmålet om taushetsplikt må løses ut fra hva som i det enkelte tilfelle er det reelle forhold: «Dersom det aktuelle dokument er et resultat av en rådgivning fra den ansatte advokats side som kan likestilles med den funksjon som en frittstående advokat ville hatt, vil taushetsplikten for de nevnte advokater være den samme». Advokatlovutvalget foreslår at internadvokater fortsatt bør omfattes av advokaters yrkesmessige taushetsplikt.

Vil vurdere hensynene nøye

Justis- og beredskapsdepartementet har i høringsuttalelse til NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt – Forslag til opplysningsplikt om skattearrangement vist til at forslagene må ses i sammenheng med vårt arbeid med ny advokatlov. Vi kan naturligvis ikke konkludere i et arbeid som pågår, men jeg kan forsikre om at vi vil vurdere nøye både de hensynene som taler for at internadvokatene som i dag skal ha samme taushetsplikt som andre advokater og de hensynene som kan tale for endringer.

Det skal imidlertid svært gode grunner til for å fjerne internadvokaters taushetsplikt.

Powered by Labrador CMS