– Tilsynsrådet er gitt medhold, sier nestleder Dag Eriksen.
– Tilsynsrådet er gitt medhold, sier nestleder Dag Eriksen.

Finansdepartementet gir Tilsynsrådet rett i uenigheten om hvitvasking

God avklaring, mener Tilsynsrådet. - Skuffende, sier Advokatforeningen.

Publisert

Tilsynsrådet og Advokatforeningen har lenge vært uenige om hvordan rapporteringsplikten og konfidensialitetsplikten skal balanseres i forhold til den nye hvitvaskingsloven.

Både Advokatforeningen, lederen av Hvitvaskingslovutvalget Jon Petter Rui og advokat Jeppe Normann har tatt til orde for at Tilsynsrådet tolker rapporteringsplikten for vidt, og at plikten ikke gjelder for «egentlig advokatvirksomhet».

Tilsynsrådet, på sin side, mener at det da vil være fint lite igjen, og ba derfor Finansdepartementet før sommeren om en avklaring.

Også Advokatforeningen har skrevet brev til Finansdepartementet: «Det er Advokatforeningens syn at unntaket fra advokaters taushetsplikt i hvitvaskingsloven korresponderer med beslags- og bevisforbudene i prosesslovgivningen. Dette innebærer at advokater ikke skal rapportere om forhold de er blitt kjent med i forbindelse med «egentlig advokatvirksomhet», det vil si ved juridisk bistand og rådgivning i eller utenfor rettergang», skriver foreningen.

Innskrenkende

«Oppsummert er det Advokatforeningens syn at Hvitvaskingslovutvalgets innstilling må legges til grunn for lovtolkningen, og advokaters plikt til å rapportere må tolkes innskrenkende», het det i brevet fra foreningen.

Men Finansdepartementet er ikke enig, og viser i sitt svarbrev til at høyesterettsavgjørelsene Advokatforeningen viser til, har «varierende relevans for saken. Ingen av avgjørelsene gjelder rekkevidden av unntaket fra rapporteringsplikten i hvitvaskingsloven».

Også bevisforbudet i straffeprosessloven og tvisteloven har varierende relevans, fordi det er ulike hensyn som gjør seg gjeldende, mener departementet.

- Selvmotsigende

Departementet legger i stedet vekt på fortalen til EUs tredje hvitvaskingsdirektiv, der det presiseres at «advokaters taushetsplikt uansett ikke kan medføre unntak fra rapporteringsplikten i tilfeller der «advokaten vet at klienten søker juridisk bistand med henblikk på hvitvasking av penger»».

Rapporteringsplikten etter hvitvaskingsloven gjør unntak fra advokaters taushetsplikt, og dette er departementets utgangspunkt for vurderingen, heter det i brevet. «Etter departementets vurdering blir det selvmotsigende samtidig å si at advokaters taushetsplikt er til hinder for rapportering av mistenkelige forhold etter hvitvaskingsloven.»

I spørsmålet om hvordan hvitvaskingsloven § 26 tredje ledd er å forstå, viser departementet til at forarbeidene til hvitvaskingsloven av 2003 og 2009 fortsatt er relevante.

Jusprofessor Jon Petter Rui har tidligere uttalt at han synes det er «spesielt» å vise til lovforarbeider så langt tilbake i tid, ettersom både 2003- loven og 2009-loven er opphevet.

Men Finansdepartementet er altså uenig, og påpeker at Hvitvaskingslovutvalget ikke foreslo endringer i reglene, og at en gjengivelse av deler av utvalgets begrunnelse ikke kan tas til inntekt for at det i realiteten har skjedd en lovendring.

Advokatforeningen: – Skuffet

Leder for Advokatforeningens ekspertutvalg mot hvitvasking, Susanne Munch Thore, er skuffet.

– Ekspertutvalget mot hvitvasking har nettopp fått oversendt uttalelsen, og skal gå nøye gjennom den. Umiddelbart er vi skuffet over at departementet ikke i tilstrekkelig grad har vektlagt de synspunktene vi har fremmet. Siden 2003-loven har rettsutviklingen tydeliggjort at advokaters taushetsplikt er grunnleggende for rettsstaten. Vi mener at forarbeidene for 2018-loven gir tydelig uttrykk for dette, og at det må få betydning for grensedragningen i relasjon til advokaters plikter etter hvitvaskingsloven, sier Thore.

Tilsynsrådet: - God avklaring

Assisterende direktør Dag Eriksen i Tilsynsrådet synes tilbakemeldingen fra Finansdepartementet gir en god avklaring på problemstillingen som er reist om advokatenes rapporteringsplikt etter den nye hvitvaskingsloven.

- Vi konstaterer at Tilsynsrådet er gitt medhold i sin forståelse av regelverket. Vi vil på bakgrunn av tilbakemeldingen korriger vår veileder i tråd med føringene fra Finansdepartementet. Tilsynsrådet forutsetter at advokatene fortsatt innretter virksomheten sin på en slik måte at rapporteringsplikten faktisk innebærer et praktisk unntak fra taushetsplikten, sier Eriksen til Advokatbladet.