Susanne Munch Thore er nestleder i Advokatforeningen. Foto: Nina Schmidt
Susanne Munch Thore er nestleder i Advokatforeningen. Foto: Nina Schmidt

Ønsker rettslig avklaring på hvitvaskingsstrid

Advokatforeningen godtar ikke Finansdepartementets lovforståelse, og tilbyr nå å hjelpe medlemmer å navigere i vanskelig terreng. Den ber også om innspill fra advokater om konkrete problemstillinger.

Publisert Sist oppdatert

Nylig slo Finansdepartementet fast at Tilsynsrådet har rett i sin lovtolkning av advokaters rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven. Departementet mente blant annet at det er selvmotsigende å si at advokaters taushetsplikt er til hinder for rapportering etter hvitvaskingsloven.

Men siste ord er ikke sagt, påpeker Advokatforeningen i kommentar til brevet fra Finansdepartementet.

Advokatforeningens ekspertgruppe mot hvitvasking er klokkeklar på at jussen tilsier at advokater ikke skal rapportere om forhold de har blitt kjent med i forbindelse med juridisk bistand og rådgivning, påpekes det i kommentaren, som er publisert på Advokatforeningens nettsider.

«For advokatene er dette et spørsmål av prinsipiell karakter. For borgerne vil Tilsynsrådets tolkning av unntakene i hvitvaskingsloven § 26 kunne medføre store inngrep i deres rett til konfidensiell juridisk bistand», heter det i kommentaren.

- Fersk rettspraksis må få betydning

- Vi i ekspertgruppen opplever at vår argumentasjon ikke er blitt tilstrekkelig hensyntatt av Finansdepartementet, når det legges opp til at rapporteringsplikten under hvitvaskingsregelverket går lenger enn beslagsforbudet, sier Susanne Munch Thore, leder av ekspertgruppen.

Gruppen mener at rettspraksis og praksis fra EU-domstolen i perioden etter at 2003-loven ble vedtatt må få betydning, også for advokaters taushetsplikt og rapporteringsplikt etter hvitvaskingsregelverket.

Susanne Munch Thore satt også i det regjeringsoppnevnte hvitvaskingslovutvalget, som ble ledet av professor Jon Petter Rui. Han har, blant annet i debattinnlegg i Advokatbladet, gitt uttrykk for den samme lovforståelsen som Advokatforeningen.

DETTE ER SAKEN

Både Advokatforeningen, lederen av Hvitvaskingslovutvalget Jon Petter Rui og advokat Jeppe Normann har tatt til orde for at Tilsynsrådet tolker rapporteringsplikten i hvitvaskingsloven for vidt, og at plikten ikke gjelder for «egentlig advokatvirksomhet».

Advokatforeningen mener at unntaket fra advokaters taushetsplikt i hvitvaskingsloven korresponderer med beslags- og bevisforbudene i prosesslovgivningen.

Tilsynsrådet er uenig, og mener det er fint lite igjen, dersom unntaket om egentlig advokatvirksomhet skal gjelde.

Finansdepartementet ga nylig Tilsynsrådet medhold i rådets forståelse av regelverket.

«Tilsynsrådet forutsetter at advokatene fortsatt innretter virksomheten sin på en slik måte at rapporteringsplikten faktisk innebærer et praktisk unntak fra taushetsplikten», uttalte assisterende direktør Dag Eriksen nylig til Advokatbladet.

Ønsker domstolsavklaring

«Advokatforeningens syn er at det ikke gjelder rapporteringsplikt for opplysninger som advokaten blir kjent med i forbindelse med egentlig advokatvirksomhet, det vil si ved juridisk bistand og rådgivning i eller utenfor rettergang», skriver foreningen i kommentaren til sine medlemmer.

Og videre:

«Advokaters rapporteringsplikt er altså begrenset i samme omfang som den alminnelige beslagsadgangen og vitneplikten er begrenset i prosesslovgivningen. Ettersom Finansdepartementets svar til Tilsynsrådet ikke endrer foreningens grunnleggende syn på spørsmålet, og ettersom Finansdepartementet også refererer til at det kan oppstå konkrete tolkningsspørsmål knyttet til rekkevidden av rapporteringsplikten, mener Advokatforeningen at det er behov for domstolsprøving av konkrete problemstillinger.»

Vil veilede advokater

Advokatforeningens ekspertgruppe er bredt sammensatt, forteller Thore.

- Den består av et representativt utvalg av advokater og har sammen med to dedikerte advokater i Advokatforeningen arbeidet mye med disse problemstillingene. Vi har blant annet laget en veileder for advokater som ligger på hjemmesiden. I lys av den siste utviklingen vil vi jobbe videre med informasjonssidene på nettsidene for å gi advokater ytterligere veiledning når det gjelder konkrete spørsmål, sier Thore.

I veilederen drøftes problemstillinger som håndtering av hvitvaskingstilsyn, samt rekkevidden av lovens forpliktelser for advokater og rapporteringsplikt.

- Dette er komplisert materie, ettersom det nå er etablert at det foreligger tolkningsuenighet på enkelte områder, i tillegg til at en del praktiske problemstillinger ikke er løst i loven. Her må vi hjelpe medlemmene våre i et terreng som det er vanskelig å navigere i. En del problemstillinger vil måtte videreutvikles gjennom praksis, sier Thore.

Les alle våre saker om hvitvaskingsuenigheten her!

Ber advokater ta kontakt

Hun forteller at ekspertgruppen gjerne vil ha innspill fra advokater om konkrete problemstillinger.

- Enkelte prinsipielle spørsmål knyttet til rekkevidden av rapporteringsplikt og anvendelsesområde kan tenkes best løst gjennom domstolspraksis. Dette må vurderes konkret. Foreningen vil etter beste evne søke å rådgi advokater i vanskelige vurderinger i så måte. Foreningen må også vurdere om den kan, og eventuelt skal, engasjere seg i konkrete saker, sier Thore.

Foreningen er helt avhengig av innspill fra advokater for å få best mulig erfaringsgrunnlag i arbeidet med å rådgi medlemmene, understreker hun.

- I praksis skjer dette ved at man henvender seg til Advokatforeningens sekretariat, som så kontakter ekspertgruppen etter behov for å diskutere prinsipielle problemstillinger.

Advokat Øyvind Precht-Jensen og advokatfullmektig Caroline Akthar er kontaktpersoner i Advokatforeningens sekretariat.