– Formålet med tilsynene er å gjøre advokatene bedre, sier Kjetil Andersen, Hege Bjølseth, Thomas Smedsvig og Jonas Haugsvold i Tilsynsrådet.
– Formålet med tilsynene er å gjøre advokatene bedre, sier Kjetil Andersen, Hege Bjølseth, Thomas Smedsvig og Jonas Haugsvold i Tilsynsrådet.

623 advokater fikk tilsyn i fjor

Advokater har ofte en annen forståelse av hva som er en transaksjon - som omfattes av hvitvaskingsregelverket - enn Tilsynsrådet, viser en rapport.

Publisert

Revisjonsfirmaet E & Y (Ernst & Young) utfører tilsyn på vegne av Tilsynsrådet. I en rapport fra 23.januar i år om tilsyn i 32 store advokatfirmaer listes det opp en rekke funn:

  • Gjennomgangen har avdekket at flere advokatfirmaer har svakheter / manglende beskrivelse i sine rutiner knyttet til identifikasjon av reelle rettighetshavere for internasjonale selskaper.
  • Det er gjennomgående en svakhet at de manuelle systemer for dokumentasjon av hvitvaskingskontrollene ikke har tilfredsstillende sletterutiner.
  • Vår gjennomgang har også avdekket store avvik i forståelsen av transaksjonsbegrepet som er sentralt i vurderingen av hvorvidt et advokatoppdrag omfattes av hvitvaskingsregelverket eller ikke.
  • Flere av de større advokatfirmaene har i liten grad en obligatorisk opplæring i regelverk eller risikoidentifikasjon for denne gruppen av advokater (de som skaffer firmaet oppdrag og klienter, red.anmerk.).
  • Vår gjennomgang avdekket at der er få advokatfirmaer som har en systematisk etterkontroll av den interne etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. (…) Det synes som om de firmaene som kommer best ut, er internasjonalt integrerte advokatfirmaer.
  • 13 av firmaene i utvalget har ikke dokumentert risikovurderingen av firmaets forretningsområder.
  • Det er også vår oppfatning at den hvitvaskingsansvarlige ofte ikke er klar over manglende etterlevelse av reglene i praksis.
  • For kun ni av firmaene som er med i utvalget er det dokumentert at det foretas løpende oppfølging av kundeforholdet.

Tilsyn hos alle de store

Alle de store advokatkontorene har hatt Tilsynsrådet på besøk nylig, der fokuset spesielt har vært rettet mot etterlevelse av hvitvaskingsreglene.

– Bare cirka halvparten av de større virksomhetene har etablert egne, dokumenterte kontroller med at de etterlever sine egne hvitvaskingsrutiner. Gitt at firmaene sier at risikoen for å bli utsatt for hvitvasking er en risiko de er veldig opptatt av, og en av de største truslene mot advokatvirksomheten, så er resultatet litt underlig, sier Kjetil Andersen, som er revisor og siviløkonom i Ernst & Young Norge, og utfører tilsyn på oppdrag fra Tilsynsrådet.

Advokatbladet møtte ham sammen med styreleder Thomas Smedsvig, direktør Hege Bjølseth, og seniorrådgiver Jonas Haugsvold i Tilsynsrådet

– Tilstanden blant advokatfirmaene er generelt god, men på etterlevelsen av hvitvaskingsreglene er det en læringskurve, sier Thomas Smedsvig, som til daglig er styreleder i Arntzen de Besche i Stavanger.

– Vi har noen saker der firmaer er ilagt irettesettelse eller advarsel på grunn av mangelfull etterlevelse av rutinene, forteller han.

Hva er en transaksjon?

Det har i flere tilfeller oppstått diskusjoner mellom Tilsynsrådet og advokatene som får tilsyn om lovforståelsen knyttet til rekkevidden av hvitvaskingslovens transaksjonsbegrep.

– Der er det noe uenighet; vi mener noe kan falle innenfor, mens advokatene kan mene det faller utenfor. Dette er det behov for å gjennomgå sammen med advokatene, og bevisstgjøre dem om risiko. Vi er opptatt av hvordan advokatene har tenkt i konkrete saker, og om de kan dokumentere en risikovurdering, sier Andersen.

En tilbakevendende diskusjon handler om forskudd på salær: Ifølge Tilsynsrådet, er et forskudd på salær en transaksjon, og hvitvaskingsreglene kommer til anvendelse, forteller Kjetil Andersen.

– At også arv- og skiftesaker kan innebære planlegging av transaksjoner, og falle innenfor regelverket, er for eksempel noe mange advokater ikke tenker på, sier Smedsvig.

Vanskelig utgangspunkt

Hvordan transaksjonsbegrepet defineres, er helt sentralt for advokatenes evne til å etterleve hvitvaskingsregelverket, understreker seniorrådgiver Jonas Haugsvold.

– Regelverket omfatter ikke alle sider av advokatvirksomheten, noe som gir advokatene et vanskelig utgangspunkt fra lovgivers side. De må hele tiden vurdere om de er innenfor eller utenfor regelverket, sier Haugsvold.

Tilsynsrådet har til nå aldri avdekket konkrete hvitvaskingsforsøk.

– Våre tilsyn er ment som hjelp til selvhjelp. Vi ønsker å bistå advokatene for å forhindre at den enkelte advokatvirksomheten nærmest i vanvare setter seg i en situasjon hvor de lett kan misbrukes til hvitvasking, sier Hege Bjølseth.

Men Tilsynsrådet har ikke grunnlag for å mene at norske advokater er spesielt utsatt for hvitvaskingsforsøk fra kriminelle, understreker Smedsvig.

For de små firmaene er det ikke hvitvaskingsregelverket i seg selv som er det mest utfordrende, men risikoforståelsen, mener Kjetil Andersen.

 

 

623 advokater fikk tilsyn i fjor

Tilsynsrådet utførte 31 ordinære bokettersyn i fjor, som omfattet 62 advokater, og 72 stedlige tilsyn som omfattet 561 advokater. Totalt hadde 623 advokater tilsynsbesøk i fjor.

I 2016 hadde 1133 advokater tilsynsbesøk.

Tilsynsrådet har to typer tilsyn; bokettersyn og tilsynsbesøk, forteller leder Hege Bjølseth.

– Bokettersyn skjer på grunnlag av informasjon om at noe ikke er helt i orden, det kan være en henvendelse fra en kollega, et presseoppslag, eller etter gjennomgang av advokatens egenerklæring. Tilsynsbesøkene plukkes gjennomgående ut på stikkprøvebasis, og vi har noen tematilsyn, som tilsynene med at firmaene etterlever hvitvaskingsregelverket, sier Bjølseth.

Tilsynsrådet kan ilegge reaksjonene kritikk, irettesettelse og advarsel etter tilsyn.