Justis- og beredskapsminister Emilie E. Mehl.

Vil gi Gjenopptakelseskommisjonen tilgang til taushetsbelagt informasjon i Folkeregisteret

Justis- og beredskapsdepartementet vil sikre kommisjonen hjemmelsgrunnlag til å hente opplysninger uten at lovbestemt taushetsplikt kommer i veien. Forslaget er nå sendt på høring.

Publisert Sist oppdatert

«Uten en slik hjemmel vil ikke kommisjonen kunne innhente opplysninger som kan være sentrale når den skal utrede og vurdere saker», skriver Justis- og beredskapsdepartementet i høringsbrevet.

Folkeregisterloven sier at offentlige myndigheter må ha lovhjemmel for å kunne hente informasjon fra Folkeregisteret dersom lovbestemt taushetsplikt ikke skal være til hinder.

Ifølge departementet har Gjenopptakelseskommisjonen selv ytret ønske om hjemmel til å hente taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret.

«Uten en slik hjemmel vil blant annet registreringsdatoer og navn på den registrertes foreldre, ektefelle og barn ikke fremkomme i søket. Slike opplysninger kan være sentrale for kommisjonen når den skal utrede og vurdere saker. Opplysningene er således nødvendige for at sakene skal bli så godt opplyst som mulig, og for at kommisjonen skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag», heter det i høringsnotatet.

- Har sammenheng med kommisjonens lovpålagte plikt

Departementet er enig med Gjenopptakelseskommisjonen.

«Behovet har sammenheng med kommisjonens lovpålagte plikt til å opplyse saker så godt som mulig. Etter departementets syn har kommisjonen et nødvendig behov for å innhente taushetsbelagte opplysninger i tråd med deres lovpålagte oppgaver», skriver departementet i høringsnotatet.

«En rekke andre offentlige myndigheter, som det er naturlig å sammenlikne Gjenopptakelseskommisjonen med i denne sammenhengen – som domstolene og politiet, har hjemler for tilgang til taushetsbelagte opplysninger i folkeregisteret (...)»

Nytt fjerde ledd

Justisdepartementet ønsker å innlemme hjemmelen i straffeprosessloven § 398 b gjennom et nytt fjerde ledd som skal lyde:

«Kommisjonen kan, uten hinder av taushetsplikt, innhente fra folkeregistermyndigheten de opplysninger som er nødvendige for utførelsen av oppgaver etter denne loven eller andre oppgaver som er fastsatt i eller i medhold av lov.»

Frist for å sende inn høringssvar er 17. oktober.

Powered by Labrador CMS