- Hvis en kollega, Advokatforeningen eller noen andre gjør noe viktig i isolasjonspørsmålet – spre det. Trykk lik i sosiale medier eller send e-posten videre, rådet Maria Hessen Jacobsen.

Dette kan advokatene gjøre for å forebygge isolasjon

- Forsvarsadvokatene er den eneste fungerende rettssikkerhetsgarantien, mener Maria Hessen Jacobsen.

Publisert

I sommer overleverte avtroppende sivilombudsmann Aage Thor Falkanger en særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler.

Gjennom flere år har norske myndigheter fått internasjonal kritikk for bruken av isolasjon, og mellom 2014 og 2018 har Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkt 19 fengsler med høyt sikkerhetsnivå - kritikken uteblir ikke. I meldingen pekes det blant annet på at myndighetene ikke har oversikt over isolasjonsbruken, svake tilsynsordninger, svakt helsetilbud og dårlig oppfølging av psykisk syke innsatte.

– Slik situasjonen er i dag overholdes hverken norsk lov eller internasjonale menneskerettighetsstandarder, og mennesker påføres skader under soning, sa Falkanger i en pressemelding i forbindelse med overleveringen.

- Mangelfullt, mangelfullt, mangelfullt

Under Forsvarergruppens høstseminar tidligere i oktober holdt strafferettsadvokat i advokatfirmaet Alvheim & Hansen, Maria Hessen Jacobsen, foredrag om faktisk isolasjon.

Her ramset hun blant annet opp flere av funnene i Sivilombudsmannens særskilte melding.

- Det er alvorlig svikt i styringen, mangelfull statistikk, mangelfull lovgivning, det er dokumentert svak oppfølging av isolerte innsatte, det er dokumentert svak oppfølging av sårbare innsatte, tilsynsrådene har ikke tilstrekkelig mandater, ressurser og kompetanse.

- Tilsynsrådet region vest har ikke levert årsrapport siden 2013, så vi vet ikke hva de har gjort. Det er mangelfulle vedtak – hvis det finnes vedtak – og i disse vedtakene er det mangelfulle vurderinger. I tillegg er det også mangelfulle rutiner for varsling til helseavdelingene, sa hun.

- Vi skal sikre notoritet

Midt i alle disse svakhetene er forsvarsadvokatene den eneste fungerende rettssikkerhetsgarantien, mener Hessen Jacobsen.

- Det er særskilt viktig at dere nettopp fungerer som det. EMD slår fast at dere er en sentral rettssikkerhetsgaranti. Det samme gjør også retningslinjene våre.

I retningslinjene for forsvarere punkt 5.1 står det at: «Ved pågripelse eller lignende tvangsinngrep skal forsvareren straks undersøke grunnlaget for inngrepet og kreve inngrepet avsluttet dersom forsvareren vurderer at det ikke er tilstrekkelig begrunnet», mens det i punkt 5.6 blant annet står at: «Forsvarer bør påse at klienten i minst mulig grad undergis isolasjon».

Hessen Jacobsen har klare råd til advokater om hva de kan gjøre for å forebygge isolasjon av innsatte.

- Først og fremst skal vi sikre notoritet. Vi skal klage og vi skal følge opp den klagen.

- Vi skal ha betalt

Hessen Jakobsen var også tydelig på at klagearbeidet skal kompenseres.

- Vi skal ha betalt. Dette er noe av det viktigste vi gjør, og det synes jeg vi skal synliggjøre når vi ber om penger for det – og jeg synes vi skal be om penger for det. Fakturér det hele der det hører hjemme. Understrek at dere er en nødvendig og fungerende rettsikkerhetsgaranti, og vis til det Sivilombudsmannen sier om hvor råtten rettssikkerhetssituasjonen i fengslene er akkurat nå.

Hessen Jacobsen har forhørt seg med en rekke andre aktører - Kriminalomsorgen, Sivilombudsmannen og domstolene - for å høre hva de mener advokatene kan bidra med.

- Svarene er ganske unisone. Vi bør ta det til domstolene, for de kan ikke gjøre noe med utfordringene hvis ikke vi gjøre det - spesielt gjelder det isolasjon av mindreårige. Det ber både Sivilombudsmannen og domstolene selv om at vi gjør.

- Vi bør også bruke alle muligheter vi har til å kommentere i mediene. Sivilombudsmannen var i tillegg spesielt opptatt av at man skal forlange tolk, særlig ved innkomstsamtalen som vi i utgangspunktet ikke er en del av. Misforståelser her kan føre til unødig maktbruk og sikkerhetscellebruk senere.

Dette kan du gjøre

I varetekt:

 • Anmode fengselet om dokumentasjon
 • Be om begrunnelse i tilfelle tiltak
 • Sammenfatte til domstolen
 • Begjære løslatelse
 • Vær tilgjengelig, særlig de første døgnene
 • Sørg for utredning av sårbarheter

For domfelte:

 • Kreve overflytting til fellesskap
 • Fremme krav om oppreisning etter straffeprosessloven § 447 annet ledd

Ved hovedforhandling:

 • Sikre dokumentasjon
 • Løfte faktum inn til domstolen
 • Husk å varsle aktor om både anførsler og påstanden du kommer til å fremme i god tid
 • Anføre krenkelse
 • Anmode om fradrag i straff jf. EMK artikkel 13
Powered by Labrador CMS