- Forbrytelsene mot menneskeheten som denne anmeldelsen gjelder, er begått mot norske borgere og personer med tilknytning til Norge, mener Forsvar Folkeretten og ICJ-Norge. Her styremedlem Josef Younes i Forsvar Folkeretten.

Henlegger norsk anmeldelse av israelske ledere

De anmeldte forholdene er begått i utlandet, og de anmeldte israelske lederne har ingen tilknytning til Norge, heter det i henleggelsen.

Publisert Sist oppdatert

I november i fjor politianmeldte ICJ-Norge og jurist-initiativet Forsvar folkeretten tre israelske ledere for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten.

Anmeldelsen ble inngitt på vegne av tre hundre norske borgere og utlendinger bosatt i Norge som oppholdt seg i Gaza fra 7. oktober 2023.

I dag har Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) besluttet å henlegge anmeldelsen.

«Saken henlegges uten at det iverksettes en egen norsk etterforskning, jf. straffeprosessloven § 224», heter det i en pressemelding.

- Meget utfordrende å etterforske

Statsadvokaten har lagt vekt på at de anmeldte forholdene er begått i utlandet, og at de anmeldte israelske lederne ikke har noen tilknytning til Norge.

Mulighet for å opplyse saken, mulighet for straffeforfølging i Norge og ressurshensyn er de andre momentene som statsadvokaten viser til.

«Det antas å være meget utfordrende å gjennomføre en tilstrekkelig kvalifisert etterforskning av de anmeldte forhold, og som gjør det mulig å ta stilling til tiltalespørsmålet med den sikkerhet og objektivitet som kreves», skriver statsadvokaten.

Det pekes videre på at det er« lite trolig at en etterforskning i Norge vil resultere i en irretteføring her, selv om den skulle gi grunnlag for tiltale».

- Må være tilstede i retten

Det er liten grunn til å tro at Israel vil utlevere noen av de anmeldte til Norge, eller at de vil komme hit til landet i overskuelig fremtid, mener statsadvokaten, og viser til at en straffesak av denne karakter, ikke kan gjennomføres uten at tiltalte er til stede under hovedforhandlingen, dette ifølge straffeprosessloven § 281.

Statsadvokaten viser videre til at norsk politi og påtalemyndighet har begrenset kapasitet til å etterforske internasjonale forbrytelser.

En kvalifisert og objektiv etterforskning ville trolig bli både langvarig og meget ressurskrevende, skriver statsadvokaten.

Til slutt viser statsadvokat til at embetet har tatt i betraktning at en internasjonal innsats for å forfølge mulige forbrytelser mot menneskeheten i forbindelse med Israels krigføring i Gaza, antas å ha større muligheter for å føre fram.

Vurderer å klage til Riksadvokaten

På sine nettsider skriver organisasjonene ICJ Norge og Forsvar folkeretten  at de vurderer en klage til Riksadvokaten, i samråd med de fornærmede. 

«Vi har merket oss at henleggelsen ikke er begrunnet med at de anmeldte forhold ikke er straffbare. Den er heller ikke begrunnet med at de anmeldte personer ikke har begått de aktuelle straffbare handlinger», skriver de to organisasjonene.

De mener at ressurshensyn ikke veier mer enn interessene til de berørte borgerne.

«De anmeldte forbrytelsene på Gaza er vel dokumentert og krever sånn sett begrenset med etterforsking, utover systematisering av dokumentasjon og at de norske som har vært rammet eller et representativt utvalg av dem burde avhøres. De anmeldte personer ville måtte gis mulighet til å forklare seg, men deres forklaringer vil ikke være en nødvendig betingelse for en tiltale slik denne saken ligger an. Det vises her til at Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har siktet israelske ledere uten forutgående avhør.»

Mandag denne uken ble det kjent at aktor i den internasjonale straffedomstolen ICC har bedt om arrestordre av Israels statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Yoav Gallant, og av de tre Hamas-lederne Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri og Ismail Haniyeh.

Disse tre ble anmeldt

  • Forsvarsminister Yoav Gallant.
  • Medlem av Israels krigskabinett Benjamin Gantz.
  • Sjef for den israelske generalstaben Herzl Halevi.
  • Grunnlaget for anmeldelsen er straffeloven § 102, både alternativene bokstav a (drap), bokstav b (utryddelse), bokstav d (tvungen forflytting), bokstav h (forfølgelse) og bokstav k (umenneskelig handling), jf. straffeloven § 15 (medvirkning), jf. § straffeloven 5 femte ledd (jurisdiksjon).

Powered by Labrador CMS