Forlenget bruk av fotlenke er et samfunnsmessig lønnsomt tiltak, mener justis- og beredskapsminister Jøran Kallmyr. Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no
Forlenget bruk av fotlenke er et samfunnsmessig lønnsomt tiltak, mener justis- og beredskapsminister Jøran Kallmyr. Foto: [email protected]

Regjeringen vil øke gjennomføringstiden
for soning med fotlenke

Foreslår at domfelte skal kunne sone med fotlenke i seks måneder framfor dagens fire.

Publisert Sist oppdatert

Mot tampen av juni fremmet regjeringen en proposisjon om endringer i straffegjennomføringsloven, hvor forslaget går ut på å øke gjennomføringstiden for soning med fotlenke fra fire til seks måneder.

– Forslaget vil gi flere domfelte mulighet til å gjennomføre straff med fotlenke, som er et samfunnsmessig lønnsomt tiltak sammenlignet med fengsel, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr i en pressemelding på regjeringens nettsider.

Gjelder ikke vold eller seksuallovbrudd

Slik det er i dag kan domfelte, under visse vilkår, sone med fotlenke dersom den ubetingete fengselsstraffen er på inntil fire måneder, eller det er fire måneder igjen til forventet løslatelse.

– Forskning og evaluering har vist at tilbakefall til kriminalitet er lavere blant domfelte som gjennomfører straff med fotlenke enn de som gjennomfører straff i fengsel, sier Kallmyr.

Regjeringen understreker i pressemeldingen at proposisjonen ikke foreslår endringer når det gjelder soning som følge av vold eller seksuallovbrudd.

Vil bruke GPS og biometri

Derimot ønsker regjeringen å gi kriminalomsorgen hjemmel til å bruke sporingsteknologi, bedre kjent som GPS, i tillegg til biometri i form av fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning, fjernalkoholtest og videosamtaler.

I dag brukes kun radiofrekvens teknologi (RF) ved soning med fotlenke, som ikke viser hvor den domfelte er ved unnvikelser eller vilkårsbrudd.

– Forslaget vil styrke kriminalomsorgens mulighet for kontroll, og legge til rette for at flere får gjennomført straff med fotlenke, sier Kallmyr.

«Sporingsteknologi kan bare besluttes så langt det er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner, og aktiveres kun ved unnvikelse eller vilkårsbrudd. Sporingsdata mv. skal slettes etter endt straffegjennomføring med mindre domfelte har unnveket eller brutt vilkårene for fotlenke, og informasjonen derfor må brukes i en bruddsak», heter det i pressemeldingen.

Over 3000 sonet med fotlenke i fjor

Ønsket om å utvide gjennomføringstiden ved bruk av fotlenke har vært på trappene en stund, og forslaget ble sendt på høring i november 2017.

Samme år var det til sammen 3285 som sonet med fotlenke, mot rundt 100 da ordningen ble innført ti år tidligere, ifølge tall fra Kriminalomsorgen.

I 2018 var tallet nesten likt, og totalt 3144 fikk innvilget søknaden om å sone med fotlenke.