Elden forteller at de lenge har avventet sakkyndige vurderinger.

Soningsavbruddet til Eirik Jensen er forlenget: - Det gjøres meget grundige vurderinger

Eirik Jensen har fått sitt soningsavbrudd forlenget i påvente av at søknaden hans skal bli ferdigbehandlet av Kriminalomsorgen. John Christian Elden mener det finnes tre mulige utfall.

Publisert Sist oppdatert

I juni 2020 ble den tidligere polititoppen Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for brudd på grov narkotikakriminalitet og grov korrupsjon. I mars ble han midlertidig løslatt, begrunnet i soningsudyktighet. I første omgang skulle avbruddet vare i seks måneder. I dag, den 13. september, skulle Jensen derfor i utgangspunktet være tilbake i fengsel.

I forrige uke ble det kjent at den tidligere politimannen hadde levert inn en søknad om å få soningsavbruddet forlenget. Onsdag opplyser Advokatfirmaet Elden at Jensen har fått innvilget et forlenget avbrudd i påvente av at Kriminalomsorgen skal ferdigbehandle denne søknaden.

- Kriminalomsorgen har forlenget det forrige soningsavbruddet på samme grunnlag som sist, men i denne omgang foreløpig, frem til de får ferdigbehandlet den nye søknaden, sier John Christian Elden, Jensens advokat, til Advokatbladet.

Trenger flere opplysninger

Kriminalomsorgen skal ha forespurt ytterligere opplysninger, både hva angår medisinske og andre forhold. Fristen er satt til 1. oktober. Kriminalomsorgen vil deretter oppnevne sakkyndige til å foreta ytterligere en vurdering av Jensens helsetilstand før søknaden endelig avgjøres.

- Hvorfor ble ikke disse opplysningene innhentet på et tidligere tidspunkt, slik at den nye søknaden kunne ferdigbehandles innen utløpet av det opprinnelige soningsavbruddet?

- Vi har avventet sakkyndige vurderinger. Da disse ble mottatt, ble de videresendt Kriminalomsorgen, sier Elden.

- Urealistisk å sone mer

John Christian Elden har hele tiden vært klar på at det fremstår som lite aktuelt at Jensen skal returnere til fengsel.

- Slik situasjonen er i dag er det urealistisk at Jensen skal tilbake og sone mer av straffen. Men dette skal avgjøres om seks måneder, sa han i mars.

I dag sier han til Advokatbladet at saken i hovedsak står i samme stilling som ved forrige avbrudd.

- Men kriminalomsorgen har hatt spørsmål til erklæringene som de ønsker besvart. I mellomtiden har Jensen fortsatt soningsavbrudd, forteller han.

Tre mulige utfall

Elden mener det finnes tre mulige utfall i saken.

- Spørsmålet blir om Jensen skal ha videre avbrudd, overføres til fotlenkesoning, eller om det er grunnlag for fortsatt soning, sier han.

- Det gjøres meget grundige vurderinger fra Kriminalomsorgen i denne saken, tilføyer Elden.

Fire uker er utgangspunktet

Hjemmelen for straffavbruddet er å finne i straffegjennomføringsloven § 35, der det fremgår at «kriminalomsorgen kan beslutte at gjennomføringen av straffen skal avbrytes dersom domfeltes helsetilstand tilsier det, eller når det for øvrig foreligger særlig tungtveiende grunner som ikke kan avhjelpes på annen måte».

Nærmere regler om soningsavbruddets lengde er inntatt i forskrift til straffegjennomføringsloven § 3-33. Av bestemmelsens annet ledd heter det:

«Avbrudd gis i en bestemt periode av inntil fire uker, og kan senere forlenges én gang med inntil fire uker. Innvilgelse av søknad om ytterligere forlengelse kan gis av nærmeste overordnede nivå. I særlige unntakstilfeller kan overordnet nivå innvilge avbrudd for en ubestemt periode.».

Elden mener det er tradisjon for at det ved førstegangsvedtak settes en tidsbegrensning på seks måneder, slik at det deretter kan vurderes på nytt om det tilkommer domfelte noen bedring i løpet av perioden. Slik bedring skal altså ikke foreligge på nåværende tidspunkt, ifølge advokaten.

- Ivaretar alle

I kjølvannet av nyhetene i mars var det enkelte som stilte spørsmål om Jensen hadde fått særbehandling. Kommunikasjonsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Paal Espen Hambre, avviste dette, og uttalte at Kriminalomsorgen behandler alle likt.

- Generelt er det viktig for Kriminalomsorgen å ha fokus på å ivareta alle innsatte og domfelte, uavhengig av deres ressurssituasjon og uavhengig av om de er representert av advokat, støttepersoner eller andre, sa han.

Powered by Labrador CMS