Lagmannsretten konkluderte med at avl engelsk bulldog ikke er i strid med dyrevelferdsloven.

DYREVELFERD

Høyesterett skal behandle hundeavl-saken

Er avl av engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel i strid med dyrevelferdsloven? Det blir opp til Høyesterett å avgjøre.

Publisert

Nylig besluttet Høyesteretts ankeutvalg at Norges øverste domstol skal vurdere om avl av hunderasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel, er i strid med dyrevelferdsloven § 25.

Saken startet i 2020, da Dyrebeskyttelsen i Norge gikk til søksmål mot Norsk Kennel Klubb, Norsk Cavalierklubb og Norsk Bulldog Klubb, samt seks oppdrettere, for ulovlig avl av de to hunderasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel.

Dyrebeskyttelsen i Norge hevdet at det bevisst ble gjennomført avl for å fremme et bestemt utseende av disse to hunderasene, vel vitende om de helseplagene og sykdomsbyrdene det medfører.

På den bakgrunn mente organisasjonen at oppdretten var i strid med dyrevelferdsloven §25 hvor det blant annet fremgår at avl skal «fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse».

Anket av begge parter

Oslo tingrett kom frem til at både avl av engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel var i strid med dyrevelferdsloven, og ga Dyrebeskyttelsen Norge medhold på alle punkter.

De saksøkte partene anket dommen til Borgarting lagmannsrett, med påstand om frifinnelse for punktene i tingrettens domsslutning.

På tampen av fjoråret avsa lagmannsretten dom i saken, hvor de enstemmig kom frem til at videre avl av cavalier king charles spaniel ville være i strid med dyrevelferdsloven, som følge av risikoen som foreligger for at avkom av rasen får en rekke helsemessige lidelser.

I motsetning til tingretten fant lagmannsretten at oppdrett av engelsk bulldog, derimot, ikke kunne sies å være i strid med loven. Norsk Kennel Klubb, Norsk Bulldogklubb og tre av oppdretterne ble derfor frifunnet av Borgarting lagmannsrett.

Begge partene i saken anket dommen til Høyesterett.

Cavalier: – Stor risiko for unødige påkjenninger

Ved vurderingen av oppdretten av cavalier-hundene, tok lagmannsretten utgangspunkt i at hundene er disponert for de nevrologiske tilstandene, Chiari-like Malformation (CM) og Syringomyeli (SM).

De la til grunn at partene var enige om at tilnærmet alle hunder av rasen har CM - en genetisk, arvelig tilstand der hodeskallen er for liten i forhold til volumet av hundens hjerne og den forlengede ryggmarg.

Partene var derimot uenige om i hvilken utstrekning denne tilstanden kan gi opphav til SM - en tilstand der hunden får cyster eller væskefylte hulrom i ryggmargen, som over tid kan ødelegge nervebaner, og føre til store smerter.

Cavalier King Charles Spaniel var blant de tyve mest populære hundene i Norge, i 2020.

Spørsmålet for lagmannsretten var derfor hvordan tilstanden påvirker hundenes funksjoner, atferd eller helse for øvrig når CM resulterer utvikler seg til kliniske symptomer, såkalt SM-S og CM-P.

Lagmannsretten konkluderte med at det helt klart måtte anses som unødige påkjenninger og belastninger for de hundene som rammes.

«Slik risiko for videreføring av CM og SM med slik risiko for utvikling av SM-S og CM-P blant Cavalierer som følger over, innebærer etter lagmannsrettens oppfatning at oppdretternes, NKKs og Cavalierklubbens avl av Cavalier i dag er i strid med dyrevelferdsloven §25 tredje ledd, jf. andre ledd bokstav a», konkluderte lagmannsretten.

SM-S og CM-P

  • SM-S, symptomatisk Syringomyeli, er en tilstand hvor som gir sensitivitet og smerter rundt og i hode, nakke eller skuldre. Symptomene kan reduseres gjennom medisinering og kirurgi, men ikke kureres.
  • CM-P (Chiari-like malformation pain) er smerter hos hundene som kommer til uttrykk gjennom uforklarlige hyl, kløing og redusert bevegelighet.

Engelsk bulldog: Ikke i strid med loven

Engelsk bulldog er blant rasene som kan få BOAS, en luftveislidelse som følger av kort og bred hodeskalle eller snute. Saksøkende part mente dette, samt rasens manglende evne til å føde eller pare naturlig, tilsier at avl av hunderasen er i strid med dyrevelferdsloven.

Lagmannsretten la til grunn at BOAS deles inn i flere grader, fra 0 til 3, for å skille mellom dyr som er friske nok og ikke. De fant det ikke i strid med loven å avle Engelske bulldog med BOAS grad 0 og 1, samt mild grad av grad 2.

Videre peker de på at det følger av NKKs og Norsk Bulldog Klubbs etiske regler at hunder med BOAS grad 3 ikke skal brukes i avl.

På den bakgrunn kom lagmannsretten frem til at Norsk Kennel Klubb, Norsk Bulldogklubb og tre av oppdretterne, skulle frifinnes.

«Lagmannsrettens konklusjon er etter dette at BOAS hos Engelsk bulldog ikke innebærer at de saksøkte oppdretterne, NKK og Norsk Bulldog Klubb driver avl i strid med dyrevelferdsloven § 25 tredje ledd, jf. andre ledd bokstav a og b. Lagmannsretten har for sin konklusjon lagt til grunn som en forutsetning at retningslinjene for avl av NKK og Norsk Bulldog Klubb følges ved avl av Engelsk bulldog i Norge», konkluderte lagmannsretten.

Powered by Labrador CMS