Oslo tinghus har planlagt flere fysiske rettssaker kommende uke.

Domstolene ikke omfattet av ny nedstengnings-forskrift

Domstolene skal holde åpent, selv om Oslo og nabokommunene stenger ned. Sorenskriver Yngve Svendsen åpner for at retten kan pålegge fjernmøter dersom partene ikke samtykker, men kommer til å legge betydelig vekt på partenes syn.

Publisert Sist oppdatert

Oslo og åtte andre nabokommuner til Nordre Follo kommune ble lørdag 23. januar stengt ned frem til og med 31. januar.

- Domstolene er ikke omfattet av forskriftens regler om hva som skal holde stengt, opplyser Anne Kathrine Aambø, seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, til Advokatbladet.

Sorenskriver Yngve Svendsen vil forsøke å gjennomføre flere saker som fjernmøter.

Oslo tingrett planlegger å gjennomføre de berammede sakene fra mandag 25. januar som planlagt, skriver sorenskriver Yngve Svendsen i en melding.

- Oslo tingrett ivaretar en kritisk samfunnsfunksjon, og det er viktig at vi får avviklet berammede rettsmøter så langt det er mulig og forsvarlig, sier Svendsen.

Samlet sett tilsier situasjonen nå at flere rettsmøter vil gjennomføres som fjernmøter eller delvis fjernmøter, der det er mulig, forsvarlig og ubetenkelig, påpeker Svendsen.

- Dette vil skje i samråd med partene, og i første rekke i saker der det ikke er meddommere. Fjernmøter er også et godt alternativ hvis man på den måten unngår en utsettelse, for eksempel på grunn av sykdomssymptomer eller karanteneplikt hos noen av partene, sier Svendsen.

Kan pålegge fjernmøte også uten samtykke

I en egen melding til advokater og aktorer, skriver Svendsen at retten kan beslutte fjernmøte eller fjernavhør, selv om ikke partene samtykker, i henhold til nødvendighetsvilkåret i den midlertidige prosessloven § 3 første ledd.

- Likevel bør det legges betydelig vekt på partenes syn og den konkrete begrunnelsen dersom noen ikke samtykker til fjernmøte, skriver Svendsen i meldingen.

Her er sentral momenter i vurderingen av om fjernmøte er forsvarlig, basert på lovforarbeidene og domstolenes erfaring, heter det videre:

 • Ulempene ved oppmøte – fremstår fysisk gjennomføring forsvarlig og i tråd med samfunnets smittevernsregime?
 • Sakens karakter og kompleksitet – er det behov for best mulig formidlingskanal?
 • Antallet vitner – de har ofte et perifert forhold til saken, domstolen, parten og advokaten, og det er innenfor denne gruppen det oftest er oppkoblingsproblemer.
 • Sakens varighet – lengre saker kan være vanskelig å gjennomføre på video.
 • Antallet innlegg – lange monologer fungerer normalt greit.
 • Antallet aktører som er tilstede under hele møtet.
 • Dokumentmengden.
 • Meddommere – sivile saker med meddommere kan nå enkelt gjennomføres som hybridmøter, med rettens medlemmer i rettssal, og øvrige aktører på video.
 • Tolking – fremmedspråk sluses utenfor videomøtet, slik at det kan simultantolkes (dette må planlegges).
 • Offentlighetens mulighet til å følge saken. Publikum har allerede i dag begrenset tilgang til rettssalene, men kan etter en konkret vurdering gis tilgang til å overhøre videorettsmøtet. .
 • Partenes syn - den konkrete begrunnelsen til den/de som ikke samtykker til fjernmøte.

«Hvis en vurdering av disse momentene tilsier at fjernmøte er ubetenkelig og forsvarlig, og at vilkårene i den midlertidige prosessloven er oppfylt, bør utgangspunktet være at rettsmøtet gjennomføres som fjernmøte.»

Oslo tingrett viderefører praksisen med at meddomsrettssaker og andre saker med meddommere ikke gjennomføres som rene fjernmøter. Det samme gjelder i utgangspunktet tilståelsessakene, men dersom eneste alternativ er utsettelse, kan også fjernmøte være en aktuell løsning her, ifølge Svendsen.

80 til 90 prosent av aktiviteten stengte ned i mars

Fra 12. til 26.mars ble åtti til nitti prosent av all aktivitet i domstolene utsatt. Bare varetektsfengslinger, domstolskontroll av straffeprosessuelle tvangsmidler og av hastevedtak om bruk av administrativ tvang, samt midlertidige avgjørelser som var nødvendige av hensyn til liv og helse og betydelige samfunnsinteresser, ble gjennomført.

Et nytt punkt ble i dag tilføyd i Covid-19-forskriften; kapittel 5A, forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner.

Forskriften gjelder Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås kommuner.

Nedstengningen er på enkelte områder mer omfattende enn i mars - for eksempel stenger alle butikker og også Vinmonopolet ned i de berørte kommunene.

Tidligere advokat tiltalt for korrupsjon

Oslo tingrett har berammet elleve straffesaker som skal gå fysisk i uke 4. Blant annet står en tidligere advokat tiltalt for grov korrupsjon.

Ifølge tiltalen skal han som offentlig oppnevnt forsvarer ha akseptert et tilbud fra en klient om å motta 20.000 euro for å sørge for at klienten ikke ble tiltalt og domfelt. Beløpet ble senere redusert til 10.000 euro, og han skal ha mottatt halvparten av dette som en delbetaling i Tyskland. Saken starter tirsdag 26.januar.

Torsdag 28.januar må en mann i 60-årene møte i tinghuset, tiltalt for å ha vært uaktsom og kjørt på et barn på to år som krysset et gangfelt på grønt lys sammen med sin mor i krysset Tråkka/Stasjonsveien i Oslo. Barnet døde av skadene.

To Covid-19-relaterte saker

Både brudd på smittevernforskriften - og søksmål mot følgene av Covid 19-forskriften - skal behandles av Oslo tingrett kommende uke.

Fredag 29.januar skal det etter planen foregå en rettssak mot en 18 år gamle kvinne for brudd på smittevernloven, etter at hun deltok på en privat fest i desember sammen med femten andre mennesker. Kvinnen har foreløpig ikke vedtatt et forelegg på fem tusen kroner for forholdet, og er derfor tiltalt.

Sju hytteeiere med eiendommer i Sverige har sett seg lei av karanteneplikten, og har tatt ut sivilt søksmål mot Helse- og omsorgsdepartementet for å få kjent den delen av Covid-19-forskriften ugyldig som pålegger karanteneplikt ved overnatting på privat eiendom i Sverige.

Bare begravelser og bisettelser kan arrangeres

Disse virksomhetene er nå pålagt å holde stengt:

Serveringssteder (bortsett fra take away), butikker (unntatt matbutikker, apotek og bensinstasjoner), treningssentre, svømmehaller, tros- og livssynshus (med unntak for begravelser og bisettelser), biblioteker og fornøyelsesparker, museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende, og andre offentlige steder der det foregår underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

De eneste arrangementer som er tillatt i perioden, er begravelser og bisettelser. Det er også utstedt påbud om hjemmekontor, og skjenkestopp. Videre må universiteter, høyskoler, fagskoler og videregående skoler ha digital undervisning.

Powered by Labrador CMS