John Christian Elden tar fellelsen til etterretning.
John Christian Elden tar fellelsen til etterretning.

Felt for brudd på reglene for interessekonflikt

John Christian Elden får irettesettelse av Disiplinærnemnden for å ha representert motparten til en kollegas tidligere klient.

Publisert Sist oppdatert

For første gang er John Christian Elden felt for brudd på regler for god advokatskikk (RGA).

Elden er meddelt irettesettelse av Disiplinærnemnden, som mener han har opptrådt i strid med RGA punkt 3.2.1 om interessekonflikt. Elden må også betale drøye 14.000 kroner i saksomkostninger til klager.

Den nylig felte advokaten gjentar overfor Advokatbladet det han uttalte til VG, som først omtalte saken, like før helgen.

- Jeg føler meg vel irettesatt da, og tar avgjørelsen til etterretning. Det er første gang etter 32 års praksis, sier Elden.

Representerte klagers motpart

Høsten 2016 fikk klager bistand fra en av Eldens kolleger i forbindelse oppsigelsen av en managementavtale som var blitt inngått samme år. Året etter ble klager anmeldt for voldtekt av daglig leder i det aktuelle managementselskapet, hvorpå klager igjen søkte bistand fra advokatfirmaet. Saken endte med henleggelse i 2019.

I forbindelse med medieomtale av den daglige lederen, ba klager på ny om juridisk bistand fra Eldens kollega i februar 2021.

I september samme år, ønsket en avis innsyn i den henlagte straffesaken. Klager samtykket til dette, i motsetning til den daglige lederen, som heller ikke ønsket å bli identifisert av avisen. I den forbindelse kontaktet den daglige lederen John Christian Elden for å få bistand overfor avisen.

Da klager igjen kontaktet Eldens kollega oktober samme høst for juridisk rådgivning i samme mediesak, avslo kollegaen å bistå fordi det ble oppdaget at John Christian Elden representerte klagers tidligere motpart.

Mener han måtte fullføre oppdraget

I sitt tilsvar anfører John Christian Elden at kollegaens oppdrag ble henlagt i 2019, mens hans oppdrag startet i 2021, og at sistnevnte kun gjaldt «en ren juridisk betenkning av mulig straffeansvar for avisen for brudd på privatlivets fred og EMK Art 8.»

Elden anfører videre at han ikke fant noe ved såkalt konfliktsjekk, men at han først ble klar over kollegaens tidligere klient da han innhentet dokumenter fra politiet.

I avgjørelsen fra Disiplinærnemnden heter det at Elden mente forholdet til klager ikke var relevant for den rettslige vurderingen, og at han derfor ikke så noen grunn til å frasi seg oppdraget overfor den daglige lederen.

«Oppdraget for A var et hasteoppdrag da avisen hadde truet med publisering innen få dager. En fratreden fra oppdraget ble vurdert å komme i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.1.6. Videre kunne A åpenbart lide et uopprettelig rettstap ved fratreden.

Advokaten ga imidlertid beskjed om at det var uaktuelt for advokaten å gå inn i sakens materielle side, herunder å bistå A utad eller med vurderinger om sakens materielle side, noe A heller aldri ba om.

Advokaten står fast ved sin vurdering og avveiing mellom de ulike bestemmelser i Regler for god advokatskikk, og mener at han måtte fullføre oppdraget for den svake og utskjelte part i saken slik den da sto, selv om det var ubehagelig.»

- Burde frasagt seg oppdraget under enhver omstendighet

Av disiplinærutvalget fikk Elden kritikk, men Disiplinærnemnden skjerpet reaksjonen etter ankebehandlingen.

Nemnden bemerker at det ikke spiller noen rolle om Elden selv har bistått klager, og at identifikasjonsbestemmelsen i RGA punkt 3.2.6 kommer til anvendelse som følge av at klager har fått bistand fra en annen advokat i samme virksomhet.

«Konsekvensen av ovennevnte bestemmelse er at advokaten skal vurderes som om det var advokaten selv som bisto klager tidligere», heter det i nemndens avgjørelse.

Nemnden mener det er tydelig at saken mellom den daglige lederen og avisen har utspring i sakskomplekset mellom klager og den daglige lederen.

«I forlengelsen av dette fremstår det som relativt klart at klager og A hadde sterke motstridende interesser i hvilken historie avisen ville fortelle. Det vises til at fremsatte medieoppslag inneholder svært alvorlige anklager, som uten tvil ville medføre store personlige og økonomiske konsekvenser for A og klager. Dette momentet er etter Disiplinærnemndens vurdering såpass tungtveiende at det med styrke taler for at lojalitetsplikten i Regler for god advokatskikk punkt 3.2.1 er brutt.»

Nemnden mener Elden under enhver omstendighet burde frasagt seg oppdraget.

«Idet overtredelsen gjelder et meget sentralt punkt i de etiske regler, og advokaten unnlot å fratre som motpartens advokat til tross for at han er gjort kjent med klagers innsigelse, finner nemnden grunn til å reagere med en irettesettelse.»

RGA punkt 3.2.1

En advokat skal ikke påta seg oppdrag hvis det som følge av oppdraget oppstår risiko for brudd på advokatens lojalitet og fortrolighet overfor klientene eller brudd på advokatens plikt til uavhengighet


Powered by Labrador CMS