Illustrasjonsfoto/iStock:

Kuttet salæret med 293.375 kroner

En advokat er ilagt en advarsel i Disiplinærnemnden etter å ha sendt faktura uten å spesifisere hvor mange timer han hadde jobbet med saken, og uten å holde klienten orientert om kostnadsutviklingen.

Publisert Sist oppdatert

Klienten, en utenlandsk kvinne, hyret advokaten i forbindelse med et skifte, der boet blant annet bestod av eiendommer i utlandet. Kvinnen betalte 41.000 kroner kontant til advokaten, men valgte å avslutte oppdraget etter en tid, da hun var misfornøyd med bistanden.

Advokaten skal da ha nektet å utlevere saksdokumentene.

Advokaten sendte aldri noen spesifisert faktura til klienten over hvordan han regnet seg frem til beløpet, og det var ikke laget oppdragsbekreftelse. Etter at kvinnen klaget inn advokaten for disiplinærnemnden, mottok hun et nytt salærkrav på 293.375 kroner, ifølge klagen.

Holdt ikke klienten orientert om kostnadsutviklingen

I sitt tilsvar på klagen anfører advokaten at han bistod kvinnen i femten måneder, om lag tolv timer pr. måned, og forteller at han har brukt mye tid på å forklare klienten hvordan norske skifteregler fungerer. Han hevder også å ha måttet utføre arbeid knyttet til saken som andre klienter ville ha stått for selv.

Til tross for at klienten ba om en spesifisering av salær og timepris, ble dette ikke etterkommet.

Disiplinærnemnden mener det fremstår «udokumentert» at advokaten har brukt 144,5 time på saken til en totalpris av 334.375 kroner. Advokaten har fakturert over 279.000 kroner mer enn motpartens advokat. Nemnden kom til at salæret ikke skulle overstige 41.000 kroner.

Ettersom klienten har krav på å få vite hvordan advokaten har beregnet salæret, og heller ikke er blitt holdt løpende orientert om kostnadsutviklingen, må overtredelsen anses som grov, mener nemnden, som ila advokaten en advarsel. Advokaten er ikke medlem av Advokatforeningen.

Felt for to brudd

Advokaten ble felt på to punkter i Regler for god advokatskikk; punkt 3.3.1 og 3.1.5.

I førstnevnte punkt heter det at klienten har krav på å få opplyst hvordan advokaten har beregnet sitt salær, og salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten.

I punkt 3.1.5. heter det at hvis omkostningene i et oppdrag antas å bli uforholdsmessig høye, skal advokaten gjøre klienten oppmerksom på dette.

Se alle reglene for god advokatskikk her.

12 advokater felt

I desember 2019 avgjorde disiplinærsystemet 47 saker mot advokater. Ettersom flere av sakene inneholder klager på flere forhold, fattes det flere vedtak enn antallet saker. Men slik er oppsummeringen:

I 20 saker ble advokatene frifunnet for brudd på RGA, og i åtte saker ble det frifinnelser for å ha tatt for høyt salær. 14 saker ble avvist som brudd på RGA, i tillegg til fem krav om for høyt salær.

Advokater ble felt for brudd på RGA og ilagt kritikk i ni saker, én advokat fikk reaksjonen irettesettelse, og to advokater ble ilagt advarsel. Tre advokater fikk sitt salær nedsatt, og to advokater må betale tilbake salær.

Tilsynsrådet: 9 søknader etter tilbakekall

I perioden november-desember søkte ni advokater Advokatbevilingsnemnden om å få tilbake advokatbevillingen, etter tilbakekall.

Tre fikk avslag, og én fikk innvilget søknaden i perioden.

I samme tidsrom foreslo Tilsynsrådet tilbakekall av bevilling i fire saker. Advokatbevillingsnemnden fratok to advokater bevillingen i perioden.

Powered by Labrador CMS