I saker som involverer barns interesser og hvor barnevernet er involvert, gjelder særskilte forventninger og krav til en advokats opptreden, skriver Disiplinærnemnden.
I saker som involverer barns interesser og hvor barnevernet er involvert, gjelder særskilte forventninger og krav til en advokats opptreden, skriver Disiplinærnemnden.

Advokat felt for «respektløs» ordbruk og «konflikt-eskalering»

Er meddelt irettesettelse av Disiplinærnemnden etter RGA-brudd.

Publisert

En advokat representerte et foreldre par i en sak hvor barnevernet fulgte opp en bekymringsmelding vedrørende klientens barn. Det ble gjennomført samtaler med foreldrene, og barnevernet ville også ha en samtale med det involverte barnet.

Ifølge advokaten ønsket foreldrene heller at «en profesjonell kyndig person» skulle gjennomføre samtalen fremfor barnevernstjenesten selv.

Nå konkluderer Disiplinærnemnden, som er førsteinstans i saken, med at advokaten har brutt Regler for god advokatskikk punkt 1.3 om advokatens opptreden på to punkter.

Mener advokaten svekket barnets rettssikkerhet

Barnevernet, som er klager i saken, mener at det ble motarbeidet av advokaten da det forsøkte å gjennomføre samtale med barnet. Ifølge klager tok det over et år å få gjennomført samtalen nettopp som følge av advokatens råd til klienten.

Klager mener også at advokatens opptreden har ført til en vesentlig svekkelse av barnets rettssikkerhet, mulig brudd på barnevernloven, og også «medført unødvendig belastning» for familien.

Den stiller seg undrende til advokatens forståelse av barnevernets arbeid, samt til «hans manglende samarbeid som de mener ikke er i tråd med hensynet barnets beste», heter det i avgjørelsen.

Barnevernet klager samtidig på advokatens oppførsel i saken. Ifølge klager skal advokaten ha svart jeg «driter i hva dere tenker» da den forsøkte å forklare hvorfor det var nødvendig å samtale med barnet.

Reagerte på barnevernets saksbehandling

Advokaten mener på sin side at han har utført oppdraget i tråd med ønskene til klienten, og at det var nettopp klienten som ville at en fagkyndig skulle gjennomføre samtalen med barnet. At barnevernet ikke tok hensyn til dette ønske, mener advokaten er «bekymringsfullt».

Han fremholder også at barnevernet ikke fulgte opp saken med riktig fremgangsmåte. Blant annet ved at de ikke lot all korrespondanse gå gjennom den innklagede.

Til anførslene om dårlig oppførsel, svarer advokaten at uttalelsen var rettet mot en saksbehandler som han opplevde som «uhøflig, frekk og kompetanseløs». Likevel tar han selvkritikk, og «ser at en annen ordbruk mer sømmelig for en advokat kunne vært brukt».

Nemnden: Respektløst og lite gjennomtenkt

Disiplinærnemnden behandler først klagen på advokatens oppførsel, og påpeker at partenes gjengivelse av ordbruken avviker noe fra hverandre, men at det synes å være enighet om essensen.

Videre viser den til RGA punkt 1.3 om at advokater skal «i sitt virke opptre saklig og korrekt» og unngå opptreden som er «egnet til å skade yrkets og standens anseelse».

Nemnden mener advokatens ordvalg er egnet til å gjøre akkurat dette.

«Å uttale til en saksbehandler i en offentlig instans - i en pågående og alvorlig sak - at «jeg driter i hva du/dere tenker» er en type respektløs og lite gjennomtenkt kommentar som er det motsatte av saklig og korrekt, og som dermed er egnet til å skade yrkets og standens anseelse. Man må kunne forvente at advokater i slike situasjoner, selv i en potensiell konfliktfylt sak, evner å moderer seg og avstå fra denne typen ordbruk», heter det i avgjørelsen.

Felt for manglende konfliktdemping

Videre skriver nemnden at «i saker hvor det tas stilling til spørsmål som har betydning for barn, er barnets beste et rettslig prinsipp som skal sikre at barnets beste løftes frem og vektlegges». Det har også betydning «for hvordan advokaten skal utføre sitt verv, og advokater bør av hensyn til barnets beste tilstrebe samarbeid og konfliktdemping.»

Dermed skal advokaten gi råd som både er faglig forsvarlig, men som samtidig ivaretar barnets beste, mener Disiplinærnemnden.

På bakgrunn av dokumentasjonen fremlagt i saken, er dens vurdering at foreldrene i utgangspunktet var positive til å la barnevernet snakke med barnet, og at det var advokaten som frarådet dem dette.

«Å veilede klientene i hvilke inngrep de må tåle i forbindelse med en barnevernssak, samt å ivareta barnets beste ved å tilstrebe en rask avklaring og et godt samarbeid mellom partene, er helt sentralt i denne typen saker. Etter Disiplinærnemndens vurdering har advokaten her bidratt til konflikt-eskalering heller enn konfliktdemping.»

Dermed blir advokaten nok en gang felt for brudd på RGA punkt 1.3 om advokatens opptreden. Hva gjelder anførslene om svekkelse av barnets rettssikkerhet og mulig brudd på barnevernloven, blir advokaten frifunnet for disse.

Powered by Labrador CMS