Emilie E. Mehl (Sp) og Ingvild Wetrhus Thorsvik (V).

FASTE VERV

- Forvaltningsloven gjelder ikke direkte for antakelse av faste forsvarere og bistandsadvokater

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) vil ha svar på hvorfor det ikke praktiseres klage- og innsynsrett når advokater oppnevnes til faste verv.

Publisert

Tidligere i oktober var det flere advokater som reagerte da det ble kjent at to advokater hadde blitt gjenoppnevnt til en tredje periode som fast bistandsadvokat ved Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett. Totalt var det ni ledige verv og 25 advokater på søkerlisten.

Advokatbladets dekning skapte diskusjon om regelverket rundt og premissene for gjenoppnevnelser. Særlig ble det påpekt at det er nødvendig med begrunnelser for gjenoppnevning, spesielt der domstolene vektlegger såkalte «særlige grunner».

Nå har også justiskomiteens Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) engasjert seg.

I et skriftlig spørsmål til justisminister Emilie E. Mehl (Sp) ber hun statsråden svare for om hun mener oppnevningspraksisen av faste forsvarere og bistandsadvokater omfattes av forvaltningsloven og offentlighetsloven, og i tilfelle ikke; om hun vil vurdere eventuelle lovendringer for å sikre innsyn og åpenhet i oppnevningsprosessen.

Savner saksbehandlingsregler

«Å ha dyktige forsvarere og bistandsadvokater som til enhver tid er tilgjengelige for domstolene er viktig. Ved alle domstoler er det antatt et antall faste forsvarere og bistandsadvokater. Prinsippet om det frie advokatvalg er grunnleggende i norsk straffeprosess. Dersom den siktede, fornærmede eller etterlatte ikke har et bestemt ønske, vil domstolen oppnevne en av de faste forsvarerne eller bistandsadvokatene», skriver Thorsvik.

Hun påpeker at det er Domstoladministrasjonen som oppnevner advokater til faste verv, og at vervene bidrar til å sikre forutsigbar inntekt for advokatene det gjelder.

«Etter domstolsloven § 33 b gjelder fvl. og offl. for domstolsadministrasjonens virksomhet. Gjeldende forskrift om faste forsvarere og bistandsadvokater inneholder ingen saksbehandlingsregler for selve antakelsen. Det praktiseres heller ikke klage- og innsynsrett. Juristforbundet opplyser at det blant deres medlemmer "hersker adskillig skepsis og misnøye med måten ordningen praktiseres på i dag"», skriver Thorsvik.

Forvaltningsloven gjelder ikke

I 2oo6 rettet Domstoladministrasjonen en henvendelse til det som den gang het Justis- og politidepartementet med spørsmål om antakelse av faste forsvarere utløser klagerett etter forvaltningsloven. I sitt svar la lovavdelingen til grunn at antakelsene omfattes av unntaket i forvaltningsloven § 4 første ledd bokstav b.

«Dette innebærer at forvaltningsloven ikke gjelder direkte for slike saker», svarer statsråd Mehl.

«Offentleglova har et lignende unntak i § 2 fjerde ledd. Lovavdelingens standpunkt støttes i en uttalelse fra Sivilombudet i 2008. I brevet viste Lovavdelingen også til at selv om forvaltningsloven ikke kommer direkte til anvendelse, kan forvaltningsloven gi uttrykk for grunnleggende krav til forvaltningens saksbehandling som forvaltningsorganet likevel bør følge, med mindre strengere regler i særlovgivningen får anvendelse.»

I kjølvannet av reaksjonene som kom da to bistandsadvokater i Trøndelag ble oppnevnt for en tredje periode, skal Domstoladministrasjonen nedsette en arbeidsgruppe som skal gjennomgå rutinene.

«Jeg er positiv til initiativet fra Domstoladministrasjonen og det er naturlig at spørsmålet om behov for lov- eller forskriftsendringer vurderes i lys av arbeidsgruppens rapport», skriver Mehl.

Powered by Labrador CMS