Domstoladministrasjonen (DA) holder til i Trondheim.

FASTE VERV

Reagerer på oppnevning av bistandsadvokater til tredje periode

Domstoladministrasjonen vil ikke opplyse om hvilke «særlige grunner» som ble avgjørende da to advokater i Trøndelag ble oppnevnt til faste bistandsadvokater for en tredje seksårsperiode.

Publisert Sist oppdatert

Til ni ledige verv som faste bistandsadvokater ved Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett kom det inn 25 søknader.

Advokatene Lilli Marie Brimi og Vibeke Meland ble gjenoppnevnt til en tredje periode ved rettssted Trondheim, etter å ha vært faste bistandsadvokater i tolv år.

Dette har fått flere av søkerne til å reagere, forteller advokat Janne Rebecca Fjelnseth.

Hun driver eget advokatfirma i Trondheim, og var en av 25 advokater som søkte på de ledige vervene. I dagene etter oppnevnelsen har hun vært i kontakt med flere av de andre søkerne, og også med andre advokater som ikke søkte.

- Flere godt kvalifiserte søkere ble ikke engang innkalt til intervju, sier advokat Janne Fjelnseth.

- Grunnen til at flere av oss i bransjen reagerer, handler utelukkende om beslutningen om å tildele verv utover funksjonstiden på seks til tolv år. Vi vet ikke hvordan utvelgelsen foregår. Vi har fått et svar som fremstår som ubegrunnet, og vi er usikre på om vi har anledning til å få vite noe mer, sier Fjelnseth.

Hun forteller at ved antakelse av faste forsvarere tidligere i høst, var det ingen som ble gjenoppnevnt utover én periode.

- Lukket prosess

Fjelnseth mener det er uheldig at utvelgelsesprosessen er lukket, og viser til at reglene for innsyn i saksprosessen synes å være uklare.

- Dersom søkerne hadde fått en kort, konkret begrunnelse for valgene som ble gjort, så hadde ingen ingen av oss kommet til å tenke noe mer på dette.

Mange av søkerne har lang erfaring og er godt kvalifiserte, forteller hun.

Bruker standardformulering

I brevet Domstoladministrasjonen sendte ut til de 25 søkerne, gis ikke noen nærmere begrunnelse for hverken de nye oppnevnelsene eller gjenoppnevnelsene.

Det er bare benyttet en standardformulering som gis i alle tilsvarende antakelser, der det vises til at innstillingen fra førstelagmannen og uttalelsen fra sorenskriveren tillegges stor vekt, at faglige kvalifikasjoner, relevant praksis og personlig egnethet har betydning, i tillegg til at søkeren har kontor i rettskretsen og geografisk nærhet til rettsstedene.

Dette sier forskriften

I forskrift om faste forsvarere og bistandsadvokater står det følgende:

«Faste forsvarere og bistandsadvokater ved tingrett og lagmannsrett antas på åremål for 6 år med adgang til gjenoppnevning. Gjenoppnevning utover én periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det.»

- Én periode for faste bistandsadvokater og faste forsvarere er på seks år, opplyser rådgiver Heidi Mesteig i Domstoladministrasjonen.

- Begrunnelsen er unntatt offentlighet

Advokatbladet har spurt Domstoladministrasjonen om hvilke særlige grunner den har lagt vekt på.

- Antakelsen er gjort på bakgrunn av uttalelsen fra tingretten og innstillingen fra lagmannsretten, sammenholdt med forskriftskravet om særlige grunner. Tingrettens og lagmannsrettens vurdering er unntatt offentlighet. Spørsmålet kan derfor ikke besvares mer konkret, opplyser Mesteig.

- Dette er første gang advokater er blitt gjenoppnevnt for en tredje periode, forteller Mesteig.

- Hvilke konkrete kvalifikasjoner er blitt vektlagt?

- Karakterer, faglige og menneskelige kvalifikasjoner. Det fremgår av dokumentene oversendt fra domstolene at de har gjennomført intervju med de mest aktuelle søkerne, sier Mesteig.

Advokatforeningen: Prosessen bør være transparent

- Det er viktig at hele prosessen med antakelse av både faste bistandsadvokater og faste forsvarere er transparent og tillitsvekkende, sier generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen.

Hun viser til at Domstoladministrasjonen i 2015, på spørsmål fra en advokat om hvilke krav som vektlegges som «særlige grunner», skrev at «ved vurderingen av «særlige grunner» har DA ikke stilt store krav».

«DA har i stor grad basert seg på domstolenes vurderinger av eget behov og søkernes kvalifikasjoner mv.», heter det i brevet.

Smith synes at Domstoladministrasjonen bør gi klarere retningslinjer for hva særlige grunner innebærer.

- Nå synes dette fullt ut overlatt til den enkelte domstolleders synspunkter, sier Smith.

Brimi og Meland: - Bra at man kan bli veteran

Advokatbladet har spurt Lilli Marie Brimi og Vibeke Meland om de ønsker å kommentere kritikken som er kommet mot antakelsen av dem for en tredje periode.

- Vi forholder oss til DAs avgjørelse og at det er adgang i loven til å gjenoppnevne. Vi har bare fått positive reaksjoner på gjenoppnevningen, sier de to.

- Vi synes det er bra at det er mulig å bli «veteran» i denne rollen, slik det også har vært for forsvarerne, sier Brimi og Meland.

Bare aktuelt i unntakstilfeller

Frem til 2006 ble faste forsvarere antatt på ubegrenset tid. Gjennom endring av forskrift 8. juli 1954 nr. 3 for oppnevnelse av stedfortredere for en del embets- og tjenestemenn ved domstolene og påtalemyndigheten, fylkesmenn m.fl., ble det innført åremål for vervene.

I departementets merknader til endringer fremgår følgende om mer enn én gjenoppnevning:

«I utgangspunktet vil det bare være adgang til gjenoppnevning én gang. Imidlertid vil det være forhold som tilsier at en advokat som allerede har vært fast forsvarer i to åremålsperioder blir antatt for enda en periode. Slike tilfeller kan tenkes i mindre rettskretser der det er få aktuelle kandidater til vervet. Et annet eksempel kan være at den som har vært fast forsvarer åpenbart er bedre kvalifisert enn de andre kandidatene til vervet, og at det derfor anses rimelig at den erfarne forsvareren oppnevnes for ytterligere en periode. Det følger imidlertid av ordlyden «særlige grunner» at dette bare vil være aktuelt i unntakstilfeller».

Kilde: Domstoladministrasjonen

Powered by Labrador CMS