For Ingrid Lauvås er nærmeste hele kalenderen blottet for rettsmøter frem til påske.
For Ingrid Lauvås er nærmeste hele kalenderen blottet for rettsmøter frem til påske.

Bekymret for barne- og familiesakene:
- Vi overlater barna til seg selv

Avlyste rettsmøter, utsatte barneavhør, avlyste meklingsmøter og stengte familievernkontorer. Advokater slår alarm om at det er ubeskyttede barn som tar den største belastningen av korona-tiltakene.

Publisert Sist oppdatert

Advokatbladet kjenner til en rekke advokater som nå er bekymret for hvilke konsekvenser korona-pandemien får for barne- og familiesaker, spesielt knyttet opp til relasjonen mellom biologisk familie og barn i fosterhjem, samt sårbare barn som lever under forhold som ikke er bra for dem.

- Det gjelder både barnevernssaker hvor barna ikke blir fulgt godt nok opp, samt barn som lever i foreldrekonflikter hvor foreldrene hverken får hjelp av familievernkontor eller retten. Det er et stort offer disse sårbare barna tar for å hindre videre smitte. Min største bekymring er at familievernkontoret har stengt ned, uten at jeg forstår hvorfor. Mye god hjelp kan gis via telefon, sier Ingrid Lauvås, advokat og medlem av Advokatforeningens lovutvalg for velferdsrett

Det er barna som står uten beskyttelse som tar den største belastningen nå, mener Lauvås.

- Som advokat ser vi at hele systemet er slått av. Ingen fanger opp barna som er hjemme med foreldre som ikke er bra for dem. Ingen følger opp barna en hadde en magefølelse på før. Og i de familier barnevernet normalt er inne i, har barnevernet nå ingen eller svært begrenset kontakt.

Mer samværsnekt

I foreldretvistene fremstår det som domstolen og samfunnet ikke tar inn over seg at det er barn som lever i disse sakene, hevder Lauvås.

- Vi kan ikke bare sette konfliktene på pause. Jeg er overrasket over at foreldretvistsaker ikke gjennomføres som normalt. At vi som samfunn overlater barna til seg selv i en ekstrem tøff situasjon.

Ifølge barnerettsadvokaten har det også dukket opp flere saker hvor det nektes samvær som følge av korona.

- Men vi får ikke gjort noe, fordi vi hverken har meklingsattest eller retten behandler saken. Noen som igjen fører til at mange foreldre står uten samvær med egne barn, uten å kunne gjøre noe med det.

Mandag meldte også NRK at flere titalls avhør av barn ved barnehusene rundt i landet har blitt utsatt, både av hensyn til smittevern, og som følge av at barna er tatt ut av barnehage og skole.

- Kan vanskelig se at samvær trenger avlyses

Ved flere lokale barnevernstjenester har samvær blitt avlyst av hensyn til smittevern, men advokatene savner konkrete, overordnede retningslinjer for hva som gjelder så lenge korona-viruset potensielt setter en stopper for ordinær gjennomføring.

- Jeg har selv saker hvor barnevernet har avlyst samvær, men jeg har også saker hvor samvær, med og uten tilsyn, finner sted. Det fremstår derfor som om barnevernet foretar en konkret vurdering i hver kommune, eventuelt at de opplever instruksene ulikt. Dette er selvsagt uheldig. Samvær er en grunnleggende menneskerettighet, og jeg kan vanskelig se at samvær trenger avlyses om alle nødvendige forholdsregler tas, sier Ingrid Lauvås.

I en veiledning sendt fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til alle landets fylkesnemnder og kommuner før helgen, presiseres det at samvær som et utgangspunkt skal opprettholdes.

«Vi vil minne om at samvær er en rettighet for barn og foreldre, og at utgangspunktet må være at samværene skal opprettholdes. Derfor skal barnevernstjenesten så langt det lar seg gjøre gjennomføre samvær i henhold til vedtak. Selv om samvær i utgangspunktet skal opprettholdes, kan situasjonen kreve at det gjøres tilpasninger. Et eksempel er at samvær kan utsettes», heter det i veiledningen.

Avlyste samvær skal dokumenteres med risikovurdering

I tilfeller hvor det likevel ikke anses som forsvarlig å gjennomføre fysisk samvær av hensyn til smitte, skal det foretas og dokumenteres en risikovurdering. Samtidig skal alternative løsninger, slik som telefon eller video, benyttes istedenfor om mulig.

«Uansett avholdelse av samvær eller ikke har man anledning til telefon og elektronisk kontakt med mindre fylkesnemnd har fastsatt noe annet. Vi vil for øvrig understreke at det ikke bør gis føringer eller retningslinjer i en kommune som innebærer at ansatte i barnevernstjenesten blir avskåret fra all fysisk kontakt med barn og familier.»

Så lenge smittevernsråd overholdes, kan samvær og hjemmebesøk gjennomføres, understreker direktoratet.

«Det er svært viktig at barnevernstjenestene i en tid som dette, i så stor grad som mulig, holder kontakt med familier som mottar hjelpetiltak eller hvor det er bekymring knyttet til hjemmeforholdene.»

Veiledningstelefon framfor mekling

Advokat Lene Høivang i Sandefjord har også tatt kontakt med Advokatforeningen i håp om at den kan bidra til å få på plass en midlertidig løsning for gjennomføring av mekling ved Familievernkontorene.

Som følge av korona-viruset har alle Familievernkontor avlyst mekling inntil videre. Det betyr at familier som trenger advokatbistand, ikke vil være i stand til å oppfylle kravet om ha meklingsattest for å få fri rettshjelp.

- Dette er en utfordring generelt, men i disse tider er det nå et veldig konkret hinder for at de som trenger det skal kunne få den hjelpen det er behov for. Når det ikke gjennomføres mekling, blir saker og konflikter ikke løst. Dette er et problem i seg selv, og rammer familiesituasjon - ikke minst vil være skadelig for barna, sier Høivang.

Advokatbladet har tatt kontakt med både Barne- og familiedepartementet, samt Justis- og beredskapsdepartementet for å spørre om det vil være aktuelt å lempe på kravet om meklingsattest så lenge pandemien er et faktum. Foreløpig har det ikke lyktes å få et svar fra sistenevnte departement, mens Barne- og familiedepartementet minner om at mekling er utsatt for å forebygge smitte.

- Alle familievernkontorer er stengt, i første omgang til 26. mars. Meklinger som er lovpålagt for foreldre ved samlivsbrudd, utsettes. Dette gjelder også avtaler hos eksterne meklere. Bufdir har besluttet dette for å redusere smittespredning på grunnlag av myndighetenes helseråd, sier senior kommunikasjonsrådgiver Rune Martin Akselsen.

- Foreldre som står i et samlivsbrudd kan oppleve det som vanskelig at mekling utsettes. Det er derfor opprettet en nasjonal veiledningstelefon hvor foreldrene kan få veiledning om at kontoret er stengt og hvordan de skal få ny time når det åpner igjen. Tjenesten er åpen på hverdager kl. 9-14, og kan nås på tlf. 400 31 501.

Jonas Hågensen, senior kommunikasjonsrådgiver i Bufdir, opplyser til Advokatbladet at de «nå ser på ulike muligheter for å løse mekling slik at foreldre som flytter fra hverandre får meklingsattest.»

Sakkyndige har yrkesforbud

Også Olof Götesdam, påtroppende leder for Foreningen for sakkyndige psykologer (FOSAP), er bekymret for sakene som faller inn under barnevern og barnelov som følge av korona-tiltakene.

- Vi i foreningen lurer på hvordan samfunnet tenker at vi skal få gjort vår jobb i barnelov og barnevernlov-saker i tiden fremover. Vi har i praksis yrkesforbud siden vi er definert som helsepersonell på linje med andre psykologer. Mange er hjemme med barn og andre tilhører risikogrupper grunnet alder blant annet, forteller han til Advokatbladet.

- Fra enkelte domstoler er det sendt ut beskjed om at vi skal stoppe alt arbeid som innebærer direkte klient arbeid og se situasjonen an.

Vurderer forenklet behandling i nemndene

Da Advokatbladet henvendte seg til Domstoladministrasjonen med FOSAPs bekymring, fikk vi dette svaret fra seniorrådgiver i Rettsavdelingen, Børge Haugseth:

«Den enkelte domstol og dommer bestemmer selv hvilke prioriteringer mellom sakstyper og enkeltsaker som må gjøres. Dette må avklares konkret for hver enkelt sak hvor det er oppnevnt en sakkyndig med mandat. Den sakkyndige må selv gjøre nødvendige avklaringer med dommeren og sakens parter. Domstolenes virksomhet skal nå balansere både behovet for behandling saker som må prioriteres, og hensynet til å begrense smittespredning.»

Også Barne- og familiedepartementet påpeker at domstolen nå har redusert virksomhet for å forebygge koronasmitte.

- Domstolene skal likevel prioritere saker der liv og helse er i fare og hastevedtak om bruk av administrativ tvang, som f.eks. i barnevernssaker. Oslo tingrett opplyser på sine nettsider at de vil prioritere barnebortføringssaker og foreldretvistsaker hvor det haster med midlertidig avgjørelse, sier Rune Martin Akselsen.

- Hva vil departementet gjøre for å sikre tilstrekkelig juridiske bistand i barne- og familiesaker til tross for korona?

- Barne- og familiedepartementet følger situasjonen tett og vurderer tiltak fortløpende. Vi vurderer for eksempel mulighetene for ulike former for forenklet behandling av barnevernssaker for fylkesnemndene for den perioden vi nå er inne i.

TIPS OSS! Hvordan takler ditt firma korona-tiltakene? Har du et spørsmål du mener vi bør stille til myndighetene? Ta kontakt her!

Powered by Labrador CMS