- Domstolene må trekke konsekvenser av streiken, sier advokat John Christian Elden.

- Tingretten oppfordrer til streikebryteri

«Dersom siktede ønsker å få sin anke behandlet raskt kan han anta en advokat som er villig til å møte i Høyesterett til tross for aksjonen fra Den norske Advokatforening», heter det i en fersk kjennelse fra Møre og Romsdal tingrett.

Publisert

- Tingretten oppfordrer til streikebryteri, sier siktedes forsvarer John Christian Elden.

- Jeg tviler på at Høyesterett ville gått med på et advokatbytte, men hvilke advokater er det tingretten tenker på som klienten da kan velge i stedet for meg som DNA-medlem, spør Elden.

Han forsvarer en mann som i september 2020 ble pågrepet i Spania og utlevert til Norge, og som satt varetektsfengslet frem til februar 2021.

I august i fjor ble mannen i Frostating lagmannsrett dømt til syv års fengsel for seksuallovbrudd, blant annet for seksuell omgang med barn under ti år og voldtekt av barn under 14 år.

Dommen er anket til Høyesterett, og anken ble den 16. desember i fjor tillatt fremmet både når det gjelder saksbehandlingen knyttet til spørsmål om kontradiksjon, og straffutmålingen.

- Sannsynlig unndragelsesfare

Politimesteren i Møre og Romsdal begjærte mandag denne uken fortsatt fengsling i åtte uker, og begjæringen ble tirsdag behandlet av Møre og Romsdal tingrett.

Den siktede mannen begjærte seg løslatt, men retten mente at fortsatt varetektsfengsling ikke er et uforholdsmessig inngrep, og at det er fare for at mannen vil unndra seg straffeforfølgning.

«Retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for straffbare handlinger som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder, slik beskrevet i tiltalebeslutningen av 28. januar 2021. (...) At siktedes anke er tillatt fremmet til behandling i Høyesterett medfører ikke at mistankegrunnlaget er svekket», heter det i kjennelsen.

I kjennelsen vises det til at ankeforhandlingen i Høyesterett ikke er berammet på grunn av Advokatforeningens aksjon - og at det «etter rettens syn uvisst når muntlige forhandlinger for Høyesterett kan gjennomføres med siktedes valgte forsvarer».

- Kan ikke presse frem løslatelse ved å anta advokat som ikke kan møte

«Dersom siktede ønsker å få sin anke behandlet raskt kan han anta en advokat som er villig til å møte i Høyesterett til tross for aksjonen fra Den norske Advokatforening», skriver dommeren i kjennelsen.

Og videre:

«Retten legger til grunn at han er informert om dette. Ønsker siktede bistand fra den valgte advokat må han vente til denne advokat kan utføre oppdraget. Dette er siktedes valg. Siktede kan ikke ved å anta en advokat som ikke kan møte, presse frem en løslatelse når vilkårene for øvrig er oppfylt. I det rettsvesenet kan behandle ankesaken innen rimelig tid, vil ikke fortsatt fengsling i denne sak være et uforholdsmessig inngrep ovenfor siktede.»

- Ikke grunnlag for dispensasjon

Advokatforeningen har opprettet et dispensasjonsutvalg der forsvarere kan søke om dispensasjon fra streiken. Ingen har foreløpig søkt om dispensasjon, etter det Advokatbladet kjenner til.

- At en klient sitter i varetekt – som gjelder de fleste – vil neppe gi grunnlag for dispensasjon dersom aksjonen skal ha noen effekt, sier John Christian Elden.

Han er av av Høyesteretts to faste forsvarere.

- Domstolene bør trekke konsekvensene av at ingen advokater for tiden berammer straffesaker i Høyesterett, og løslate fra varetekt dersom det ikke snart kommer noen løsning. Det virker som om domstolene har misforstått kollega Nils Christian Nordhus' enkeltstående streikebrudd til å tro at han tar alle saker for Høyesterett mens kollegene er i aksjon. Slik er det selvsagt ikke, sier Elden.

Nordhus meldte seg ut av Advokatforeningen etter at ankeutvalget slapp inn en anke fra hans klient om utlevering til Polen etter arrestordreloven.

- Jeg mener ikke å protestere mot foreningens arbeid for økt salær. Jeg mener bare å ha satt klientens interesse først, sa Nordhus til Advokatbladet.

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie har flere ganger uttrykt bekymring over konsekvensene av streiken. 16 straffesaker er pr. i dag rammet av streiken.

Fikk fire uker i varetekt

Mens politiet begjærte åtte ukers varetektsfengsling for Eldens klient, landet Møre og Romsdal tingrett på fire uker, en lengde som er lovens hovedregel, heter det i kjennelsen.

«Den spesielle situasjon rundt advokatens nektelse av å møte til muntlige forhandlinger i Høyesterett, kan også tale for at fornyet prøving bør skje etter fire uker.»

Powered by Labrador CMS