Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie er bekymret på vegne av de siktede.

15 straffesaker berørt av advokat-streiken: Høyesterett bekymret

- Noen saker haster mer enn andre, sier justitiarius Toril Marie Øie. Advokatforeningen tror på en snarlig løsning.

Publisert Sist oppdatert

15 straffesaker er pr. nå berørt av advokat-streiken, etter at Advokatforeningens aksjon startet den 9. november i fjor.

Saker som allerede var berammet ble ikke omfattet av streiken, og Høyesterett hadde kalenderen full med saker frem til jul, forteller justitiarius Toril Marie Øie.

- Nå er vi over i 2022 og må se fremover. Høyesterett er nøytral til konflikten mellom bevilgende myndigheter og advokatene, men jeg er bekymret for fremdriften i noen av sakene som er berørt – mest av hensyn til de siktede, sier Øie.

- Det varierer nå som ellers når sakene bør og kan tas til behandling. Noen saker haster mer enn andre, for eksempel saker som gjelder unge personer og det er spørsmål om ubetinget fengsel versus samfunnsstraff. Andre tilfeller som haster kan være der sakene har en særlig prejudikatverdi, det vil si at resultatet vil bli førende for flere andre lignende saker som verserer i rettsvesenet, sier Øie.

Kan søke om dispensasjon

Justitiarius Toril Marie Øie viser til at Advokatforeningen har etablert en dispensasjonsordning.

- Jeg er kjent med at foreningen løpende vil vurdere å gi dispensasjon i enkeltsaker hvor utsettelse vil medføre uforholdsmessige konsekvenser for den siktede. Det er opp til forsvareren å søke om dispensasjon, og jeg forutsetter at forsvareren og Advokatforeningen er seg sitt ansvar bevisst, sier Øie.

Partene snakker sammen

Advokatforeningen tror at streiken nå går mot slutten.

- Vi er for tiden i aktiv dialog med politiske myndigheter om våre krav, sier Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas.

- Det sentrale er forhandlingsmodell, der vi som part har innflytelse gjennom reell dialog med regjeringen og forvaltningen om rettshjelpsatsen og stykkprisordningene hvert budsjettår. Vi opplever at myndighetene ser at det er både rimelig og fornuftig med en ny modell. Vi tror derfor på en snarlig løsning, som gjør at streikeaksjonen kan avsluttes, sier han.

- Full oppslutning

Det er full oppslutning om aksjonen blant advokatene i straffesakene som er henvist til behandling i Høyesterett, forteller Jon Wessel-Aas.

- Det har selvsagt konsekvenser for avviklingen av sakene som nå står i kø der. Det er beklagelig, men ligger i aksjonens natur. Det er korrekt som justitiarius Øie sier, at i saker der vedkommende forsvarer mener at en utsettelse vil ha uforholdsmessige negative konsekvenser for siktede, kan det søkes om dispensasjon fra streikeaksjonen, sier han.

- Noen slik søknad har foreløpig ikke kommet til behandling i våre organer, og vi har god dialog med forsvarerne i de henviste sakene. De kjenner selvsagt best de konkrete forholdene i saken og omkring siktedes situasjon. De er absolutt sitt ansvar bevisst. Det ligger i forsvarerens DNA, sier Wessel-Aas.

- Viktig signal til politikerne

Advokat Frode Sulland, som tok initiativ til streiken, sitter i dispensasjonsutvalget som er opprettet.

10,5 prosent av straffe-ankene behandles

I 2020 kom det inn 347 straffeanker over dom til Høyesterett. 43 av sakene ble behandlet i avdeling.

394 sivile anker over dom kom inn i 2020. Av disse ble 62 saker behandlet i avdeling.

Kilde: Høyesterett

- Høyesteretts bekymring er berettiget. Alle har et ønske om å få sin sak avgjort innen rimelig tid. Det er viktig at politikerne forstår alvoret i streiken, og tar initiativ til å få en avslutning på situasjonen som Høyesterett er bekymret for. Dette er et viktig signal til politikerne, mer enn til advokatene, sier Sulland.

- Dette er ikke en aksjon som er rettet mot Høyesterett, men mot politikerne som fastsetter vilkårene for rettshjelpen.

Også han opplever unison støtte til streiken fra andre advokater.

- Dette gjelder også blant de advokatene som har saker som er henvist til Høyesterett, sier Sulland.

18-åring venter på endelig dom

Blant de siktede som er rammet av advokat-streiken, er det flere unge. I en sak der tre 18-åringer er siktet, er det rettslige spørsmålet knyttet til grensen mellom ordinær og grov kroppskrenkelse.

Lagmannsretten kom under tvil til at krenkelsen ikke var grov.

«Med utgangspunkt i et straffenivå på 90 dager fengsel ble straffen satt til betinget fengsel i 50 dager, etter at det var tatt hensyn til at tiltalte var 16,5 år gammel på gjerningstiden og hadde tilstått de faktiske forhold i politiavhør», heter det i dommen fra Borgarting.

Prosessfullmektig i saken, som altså gjelder tre unge menn, er advokat Asmund Kjell Riegels i Advokatene ved Tinghuset i Oslo.

To demonstranter dømt i Borgarting

En annen streikerammet sak gjelder en 22-åring og en 44-åring som i september 2020 deltok i en demonstrasjon arrangert av gruppen Extinction Rebellion.

De to ble ilagt hvert sitt forelegg på 17.000 kroner for ordensforstyrrelse og for ikke å ha etterkommet politiets pålegg om å fjerne seg. De nektet å godta forelegget, og ble i Oslo tingrett dømt til å betale 13.000 kroner hver, en sum som ble høynet til 15.000 kroner i Borgarting lagmannsrett.

Advokat Aurora Lindeland Geelmuyden i Sulland representerer de to, og anførte i Borgarting at myndighetenes reaksjon overfor de tiltalte er et uproporsjonalt inngrep i ytringsfriheten og demonstrasjonsretten.

Pålagt forbud mot å oppholde seg på hjemstedet

En annen av straffeankene som ikke er berammet på grunn av streiken gjelder forholdsmessigheten av oppholdsforbud med elektronisk kontroll: I denne saken ble en 58-åring pålagt oppholdsforbud med elektronisk kontroll for en periode på to år av Hålogaland lagmannsrett.

«Forbudssonen inkluderte stedet tiltalte hadde bodd hele livet, og var inngripende overfor ham», heter det i dommen. Mannens prosessfullmektig er advokat Bjørn André Gulstad i Sjødin Meling & Co.

Øvrige advokater som har saker som ikke er berammet på grunn av streiken, er John Christian Elden, Per Sigvald Wang, Anders Hasle, Håvard Fremstad, John Arild Aasen, Asbjørn Stokkeland, Bendik Falch-Koslung, Stian Mork Sletten, Harald Fjeldstad, Bernt Heiberg, Jonas Billington Saeme, Anders Brosveet og Kim Ellertsen.

Powered by Labrador CMS