Anders Brosveet er managing partner i Elden. Her ved overleveringen av straffelovrådets forslag til Justisdepartementet i desember 2022.

Roper varsku om kravet om egne klientkonti: - Vil være tilnærmet ugjennomførbart

Forslaget om at advokatselskaper skal opprette egne klientkonti for hver eneste klient vil medføre et enormt merarbeid og byråkrati som vil gi tilleggskostnader for klientene, mener Elden advokatfirma.

Publisert Sist oppdatert

I forslaget til ny advokatforskrift foreslår Justisdepartementet at det innføres et krav om at advokater som mottar klientmidler i form av penger, skal opprette en egen klientbankkonto for hver klient som skal stå i både advokatens og klientens navn.

Advokatforeningen er sterkt kritiske til forslaget, og bruker femten sider av sin høringsuttalelse til å utdype hvilke konsekvenser det kan få, dersom det blir innført.

I høringsnotatet skriver departementet at en ordning med individuelle klientbankkonti vil kunne medføre «noe merarbeid».

Uttrykket «noe merarbeid» er et skikkelig understatement, ifølge Advokatfirmaet Elden, som mener forslaget i liten grad tar innover seg hvordan en klientkonto benyttes i en vanlig advokatvirksomhet rettet mot personmarkedet.

«Forslaget vil ikke bare innebære enorme mengder merarbeid og byråkrati, som vil medføre tilleggskostnader for klientene, men vil i mange sammenhenger være tilnærmet ugjennomførbart», skriver managing partner Anders Brosveet i Eldens høringssvar.

- Ville krevd over 1600 bankkontoer i 2023

Brosveet viser til at firmaet i skrivende stund har klientmidler stående i 569 saker. På  åtte av disse står det beløp på over 300.000 kroner, mens medianbeløpet i de resterende 561 sakene er om lag 10.000 kroner.

«Hittil i år har vi hatt klientmiddelposteringer på 1661 saker på den felles klientkontoen, som vi da måtte ha opprettet separate klientkonti for gitt forslaget til forskrift», skriver Brosveet.

«Dersom man i forbindelse med ethvert nytt oppdrag må gå inn i nettbanken, opprette en ny klientkonto for dette potensielle oppdraget og legge inn kontonummer for denne kontoen i oppdragsbekreftelsen før den kan utstedes, vil det medføre en betydelig høyere terskel for  oppdragsetablering og derved i praksis for tilgangen til rettshjelp», heter det i uttalelsen.

- Vil innebære en skranke for det rettssøkende publikum

«For privatpersoner – som man regelmessig ikke ønsker å gi kreditt overfor – vil salærforskudd ofte være i størrelsesorden 5 000 – 20 000 kroner. I en situasjon der det er betydelig usikkerhet om hvorvidt salærforskuddet faktisk vil bli innbetalt slik at oppdraget blir noe av, vil dette i praksis innebære en reell skranke for det rettssøkende publikums tilgang til rettshjelp ved at merarbeidet vil gjøre det uforholdsmessig tungvint for advokaten å påta seg saken», påpekes det.

Slik benyttes klientkontoen

    Slik benyttes klientkontoen i en allsidig advokatvirksomhet, skriver Elden:

  • Mottak av salærforskudd – i utgangspunkt i alle saker der klienten skal betale selv.
  • Mottak av forskudd til dekning av ansvar for rettsgebyr og sideutgifter som advokater hefter for overfor domstolen etter rettsgebyrloven.
  • Mottak av innbetalinger fra motpart, forvaltningsorganer og så videre, for avregning og viderebetaling til klient eller andre berettigede.

Et forsiktig anslag av tidsbruken for å etablere særskilt klientbankkonto - herunder advokatens dialog med egen økonomiavdeling og klient i den forbindelse - vil være én times advokatarbeid, anslår Elden.

Firmaet advarer om at dette «vil innebære en vesentlig tilleggskostnad for klienten – særlig i de små sakene der det kanskje er tale om oppdrag på noen få timer i utgangspunktet».

- Avhengig av bankens åpningstider

Arbeidet vil også innebære at det «må det opprettes hovedbokskonto for den nye klientbankkontoen i advokatfirmaets regnskapssystem og systemet må settes opp med riktige knytninger mellom denne regnskapskontoen, regnskapskontoen for klientansvar, og den aktuelle sak».

At advokaten vil bli «avhengig av bankens åpningstider og egen økonomiavdelings tilgjengelighet for å kunne etablere et advokatoppdrag, vil utgjøre en betydelig forsinkende faktor», påpekes det videre.

Elden viser også til at forslaget innebærer en negativ forskjellsbehandling av advokatselskaper i forhold til inkassoselskaper i saker der advokaten skal rette en henvendelse til en motpart med anmodning om å innbetale penger.

- Kan måtte avslå oppdraget

At advokatfirmaer skal bli nødt til å opprette egne klientbankkonti i alle slike saker - der det er sjelden at motparten uten videre betaler i henhold til kravet - fremstår som svært tungvint og fordyrende, mener Elden.

En særlig gruppe av «innbetalinger fra motpart» er mottak av betalinger fra offentlige organer på vegne av klient, som ofte handler om relativt små beløp, for eksempel tilkjent oppreisning på 1500 kroner for én dags pågripelse i en sak som henlegges.

Slike saker er allerede - ved bruke av felles klientkonto - en administrativ byrde for advokatene, heter det i uttalelsen.

«Skal man i tillegg belastes med å måtte opprette ny klientkonto hver gang vi sender inn et krav på vegne av klient – uavhengig av om pengene ender med å komme eller ikke – vil konsekvensen lett måtte bli at vi må avslå å bistå med formidling av slike betalinger.»

Foreslår grense på 250 x rettsgebyr

Dersom det innføres en beløpsgrense for kravet om individuelle bankkonti, vil det kunne avhjelpe ulempene i betydelig grad, mener Elden, «vel og merke under forutsetning av at det må være anledning til å motta ethvert beløp på den felles klientkontoen, men med plikt til snarest mulig etter mottak å opprette særskilt konto og overføre midlene dit, for eksempel ved beløp ut over kr. 250R».

En grense på 250 x rettsgebyr ville i dag utgjøre 319.250 kroner (rettsgebyret pr. 1.1.24 er 1277 kroner).

Elden mener at det også bør gjøres unntak for midler som omgående etter mottak viderebetales til klient.

«Da skal pengene normalt videre til klienten så snart de er mottatt, og det å måtte opprette særskilt bankkonto og overføre pengene dit vil medføre unødvendig forsinkelse før klienten får pengene sine.»

Alle høringssvarene samles her.

Powered by Labrador CMS