Pål Lønseth er sjef i Økokrim.

Økokrim: - Individuelle klientkonti bør opprettes umiddelbart

Støtter forslaget om egen konto for hver klient - uavhengig av beløpets størrelse og tidsperioden midlene disponeres av advokaten. Regelrådet mener at virkningene av forslaget burde vært utredet grundigere. 

Publisert Sist oppdatert

Økokrim er positiv til den foreslåtte endringen i advokaters disposisjon av klientmidler, forutsatt at det ikke blir tale om unntak eller uklarheter som kan utnyttes illojalt, heter det i Økokrims uttalelse til endringene i advokatloven og ny advokatforskrift.

Etaten støtter departementets forslag om at det opprettes en egen klientbankkonto for hver klient som skal stå i bade advokatens og klientens navn.

For å hindre at kontoutskrifter forfalskes, foreslår Økokrim at det innføres eksterne revisjonsbevis ved kontroll av saldo på klientbankkonto.

Ønsker informasjon rett fra banken

«Økokrim har i straffesak om underslag av klientmidler erfart at revisor mottok og bygget sine konklusjoner på dokumentasjon mottatt direkte fra klienten (advokat) og ikke fra kilden (banken). For å ta bort en mulighet til å forfalske kontoutskrifter mv foreslås det at revisor innhenter informasjon om klientbankkonto direkte fra banken og ikke kun stoler på det klienten overleverer», skriver Økokrim.

Egenerklæringen som revisor skal undertegne, må utformes slik at revisor bekrefter at saldoen stemmer, og at denne er innhentet direkte fra banken, påpeker etaten.

Regelrådet: - Økt administrativ byrde 

Regelrådet - et uavhengig forvaltningsorgan som har som oppgave å bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk - har også avgitt en høringsuttalelse.

Enkelte virkinger av kravet til individuelle klientbankkontorer burde ha vært utredet grundigere, mener rådet.

«Utredningen nevner flere positive virkninger, som økt beskyttelse av klientmidler og redusert risiko for hvitvasking. De negative virkningene er knyttet til økt administrativ byrde for advokater. En grundigere utredning av tidsbruk og kostnader knyttet til dette forslaget ville styrket beslutningsgrunnlaget», skriver Regelrådet.

Det viser til at hensynet til små bedrifter ikke er særskilt vurdert i utredningen, og at om lag 18 prosent av advokatene ved utgangen av 2021 arbeidet i foretak med bare én advokat.

«Regelrådet stiller spørsmål om departementet kunne vurdert andre regler for små virksomheter», påpekes det i uttalelsen.

Rådet etterlyser også en vurdering av konkurransevirkningene av at forsikringsselskaper kan tilby advokattjenester som en del av sin rettshjelpsforsikring.

Powered by Labrador CMS