Advokat og PhD Herdis Helle og andre nestleder Steinar Krogstad i LO.

LO ber departementet utrede unntaket som gir forsikringsselskaper rett til å drive advokatvirksomhet 

Reglene som stenger for at andre enn advokatforetak og rettshjelpsforsikringsselskap kan drive advokatvirksomhet, vil kunne bli satt til side som EØS-stridige, mener LO.

Publisert Sist oppdatert

LO Norge har levert inn en høringsuttalelse til forslaget til endringer i advokatloven og ny advokatforskrift.

Uttalelsen er signert advokat og PhD Herdis Helle og LOs andre nestleder, Steinar Krogstad.

Helles arbeider med EU- og EØS-rettslige spørsmål i LO, og skrev sin doktoravhandling om konkurransereglene i EU- og EØS-retten som skranke for nasjonale styresmakter.

- Systematisk og koherent

«LO ser elles eit par EØS-spørsmål som vi ikkje kan sjå at er vurdert og som vi meiner bør vurderast før dei aktuelle lov og forskriftsendringane vert sett i kraft», påpeker Helle og Krogstad.

De viser til restriksjonen på etableringsfriheten som ligger i eierskapsbegrensningene i advokatloven § 20-25 som sier at bare personer som utøver en vesentlig del av sin yrkesaktivitet i et advokatforetak, kan være eiere i foretaket.

«For at ein slik restriksjon skal vere lovleg, må han forfylgje legitime føremål, vere eigna til å realisere føremålet og forfylgje det på ein systematisk og koherent måte», skriver LO.

LO viser - i likhet med Advokatforeningen - til at forslaget til advokatforskrift § 9 første ledd åpner for et unntak fra lovens ordning om at bare advokater kan eie advokatforetak som kan være EØS-stridig.

- Ikke åpenbart en større trussel

Man kan spørre seg om formålet om å velge organisasjonsformer som støtter opp under advokatens uavhengighet og personlig ansvar, er forfulgt på en konsistent og systematisk måte, påpeker LO. 

«Med dette unntaket får forsikringsføretak som tilbyr rettshjelpsforsikring ein rett til å yte advokatbistand til eksterne klientar  med økonomisk vinning for auge. Andre føretak med internadvokatar og organisasjonar med organisasjonsadvokatar får ingen tilsvarande rett. Etter lova er det berre advokatføretak som har det», påpeker LO.

«For LO er det ikkje openbert at det ville ha vore eit større trugsmål mot uavhengigheten og det personlege ansvaret til advokatane om eigedomsmeklarfirma, konsulentselskap, revisorfirma, bankar og andre finansinstitusjonar hadde fått drive advokatverksemd, enn at rettshjelpsforsikringselskap skal få gjere det», heter det videre.

«I alle høve om det hadde blitt stilt opp tilsvarande krav for å verne om uavhengigheten som dei som no vert gjort gjeldande for forsikringsselskap i § 9 andre, tredje og fjerde ledd», skriver LO.

Organisasjonen ber departementet utrede dette nærmere.

- Konsistenskravet ikke oppfylt

Konsekvensen av at konsistenskravet ikke er oppfylt, vil kunne være at reglene som stenger at andre foretak enn advokatforetak og rettshjelpsforsikringsselskap kan drive advokatvirksomhet, vil måtte bortfortolkes eller settes til side som EØS-stridige, fortsetter LO.

LO har tidligere advart mot en full liberalisering av bransjen.

«Grunngjevinga var at det vil kunne svekke vernet om advokatane sin uavhengighet og kontrollen med advokatetikken.»

Foreslår å overføre tilsyn

LO er positive til endringer i advokatloven som skal sikre at de samme grunnleggende rettene og pliktene som gjelder advokatforetak, også blir gjeldende for rettshjelpsforsikringsforetak, skriver Helle og Krogstad.

Organisasjonen mener at det er særlig viktig at forsikringsselskap som driver advokatvirksomhet, kommer innunder det samme tilsyns- og disiplinærregimet som advokatforetak.

Men LO mener forslaget burde gått lenger.

«Tilsynet med etterlevinga av fritt advokatval bør overførast til Advokattilsynet og kompetansen til å handsame saker der det er usemje om kor langt denne retten går og om korleis tvistar skal avsluttast bør overførast til Advokatnemnda», heter det i uttalelsen.

Prinsippet om fritt advokatvalg er grunnleggande og personer som trenger rettshjelp må stå fritt til å bruke andre advokater som de har (mer) tillit til, skriver LO.

«Etter dagens regelverk ligg tilsynet med retten til fritt advokatval, som fylgjer av forsikringsavtalelova § 13 andre ledd og det underliggande Solvensdirektivet, til Finanstilsynet medan klagehandsaminga ligg til Finansklagenemnda. Det er uheldig. Desse problemstillingane heng tett saman med advokatfaglege og -etiske vurderingar og høver betre under det tilsyns- og disiplinærsystemet som Advokatlova etablerer enn finanslovgjevinga sitt.»

Mulige interessekonflikter

LO advarer mot mulige interessekonflikter som følge av press mot advokater forårsaket av arbeidsgivers finansielle interesser, eller av interessene til annen virksomhet arbeidsgiver er involvert i.

«Slike konflikter kan redusere kvaliteten på advokatarbeidet, svekke advokaten sin integritet og skade den tilliten advokatar treng for å gjere ein god jobb. LO stiller seg difor positive til at departementet kjem med framlegg om at forsikringsadvokatar ikkje skal utføre oppgåver for rettshjelpsforsikringsføretaka som kan gå utover uavhengigheten og til at det vert fastsett forbod mot å kombinere stilling som forsikringsadvokat med stilling som internadvokat», skriver LO.

Høringsfristen for advokatforskriften og endringene i advokatloven (overgangsregler) var 2. januar. Alle høringssvarene kan leses her.

Powered by Labrador CMS