Johan Dolven, administrerende direktør i HELP.

HELP deler ikke Advokatforeningens EØS-bekymring

- Forsikringsadvokater som gruppe er underlagt den strengeste regulering av alle advokater, og deres kunder har en trygghet klienter hos andre advokater ikke har, mener HELP. 

Publisert

Tirsdag 2. januar gikk høringsfristen for forslaget til endringer i advokatloven mv. (overgangsregler mv.) og ny advokatforskrift ut.

Advokatforeningen skriver i sitt høringssvar at unntaket fra eierskapsreglene som gir forsikringsselskaper tillatelse til å drive advokatvirksomhet, underminerer EØS-lovligheten av reglene om organisering av advokatvirksomhet.

Også LO mener at unntaket kan være EØS-stridig, og ber departementet utrede spørsmålet nærmere.

Administrerende direktør Johan Dolven i HELP er ikke enig.

- Vi stiller oss bak de vurderingene som departementet har gjort, og deler ikke Advokatforeningens bekymring knyttet til EØS-lovgivning, sier Dolven.

- Godt begrunnede unntak

- Advokatloven ble vedtatt i april 2022. Et enstemmig storting stemte for § 19 annet ledd, som fastsetter at advokatvirksomhet kan utøves av forsikringsforetak som tilbyr rettshjelpsforsikring, sier han.

Han mener at Justisdepartementet i forslaget til advokatforskriften har fulgt opp Stortingets vedtak på en balansert måte, og at det er god systematikk og sammenheng i reglene som er foreslått.

 - Etter dette er det tre avgrensede unntak fra hovedregelen om at advokater kun kan arbeide i advokateide advokatfirmaer: Internadvokater, organisasjonsadvokater og forsikringsadvokater - altså en utvidelse fra to til tre unntak, hvor alle er godt begrunnet fra Stortinget ved behandlingen av advokatloven, sier Dolven.

- De nå lovfestede kravene til uavhengighet, lojalitet, taushetsplikt og instruksjonsforbud vil naturligvis gjelde for alle advokater, også forsikringsadvokater.

- Mer omfattende krav enn til andre grupper advokater

HELP har skrevet en egen høringsuttalelse til forslaget, der det skriver at forsikringsadvokater som gruppe «er underlagt strengest regulering av alle advokater». 

«Kravene som stilles til advokatene selv, forsikringsselskapet advokatene jobber i og ledelsen i forsikringsselskapet er mer omfattende enn for noen annen gruppe av advokater», heter det i uttalelsen.

Og videre:

«Kundene til forsikringsselskap som tilbyr rettshjelpsforsikring har dermed en trygghet klienter hos andre advokater ikke har».

- Fornuftig forslag

HELP viser til at forskriften § 9 annet ledd skal sikre advokatenes uavhengighet fra arbeidsgivers interesser. 

«Begrunnelsen tiltredes i sin helhet fra HELP. Advokatene vil ikke kunne ta hensyn til arbeidsgiver, på tross av interessene til klient. Det foreslåtte forbudet mot å kombinere stilling som forsikringsadvokat, som gir advokatbistand til forsikringsselskapets kunder, og internadvokat i forsikringsselskapet støttes. Dette vil tydeliggjøre det klare skillet som skal eksistere mellom forsikringsselskapets advokatvirksomhet for kundene og øvrig drift av selskapet.»

«HELP mener departementet har fremmet et fornuftig forslag, ved at ansvaret for å sikre advokatenes uavhengighet fra selskapet ivaretas ved organisatorisk innplassering i forsikringsselskapet».

Alle høringssvarene samles her.

Powered by Labrador CMS