Jon Wessel-Aas har ikke gitt opp håpet om at advokatloven kan behandles i inneværende stortingsperiode. I så fall må justisminister Monica Mæland be Stortinget om unntak fra den vanlige fristen.

Advokatloven utsatt

- Vi hadde håpet på at advokatloven ble fremmet i dag, sier Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.

Publisert Sist oppdatert

I dag var siste frist for regjeringen å legge frem advokatlov-proposisjonen for Stortinget, dersom den skal behandles på regulært vis i inneværende stortingsperiode.

NOU-en Advokaten i samfunnet ble overlevert Justisdepartementet i mars 2015.

«For at kongelige proposisjoner og meldinger skal kunne påregnes å bli behandlet av Stortinget før Stortinget avbryter sine forhandlinger i juni, må de fremlegges senest 10. april», heter det på regjeringens egne nettsider.

Men proposisjonen ble ikke fremmet i statsråd i dag, slik Advokatforeningen hadde håpet.

- Det er arbeidet i mange år med denne proposisjonen, og vårt rettssamfunn trenger sårt en ny, egen advokatlov. Advokatforeningen har selv nedlagt mye arbeid i å levere innspill til departementet, i det som har vært en svært god dialog de senere årene, sier Jon Wessel-Aas.

Han håper fortsatt at lovforslaget kan behandles i inneværende stortingsperiode.

- Det finnes åpninger i Stortingets forretningsorden for å legge frem en proposisjon også etter 10. april, og likevel få den behandlet i inneværende sesjon. Vi får håpe at dette er tanken, og at det lar seg gjøre, sier Wessel-Aas.

Kan gjøre unntak

Stortinget kan etter søknad fra statsråden gjøre unntak fra fristen, ifølg-e Stortingets forretningsorden.

«En godkjennelse av søknaden vil innebære at statsråden kan påregne at saken behandles før Stortinget går fra hverandre før sommeren. Et slikt samtykke vil derfor legge klare føringer for komiteenes og Stortingets egne fremdriftsplaner, og det bør da foreligge særskilte omstendigheter for at saken ikke ferdigbehandles før Stortinget avbryter sine forhandlinger i juni», heter det på regjeringens nettsider.

- I løpet av våren

Hilde Barstad er statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

Advokatbladet har spurt Justis- og beredskapsdepartementet om hva forsinkelsen skyldes, og om justisministeren vil søke om unntak fra fristen, slik reglene åpner for.

- Det har kommet flere innspill i sluttfasen av proposisjonsarbeidet som ikke ble fremsatt under høringen. I den forbindelse vil vi blant annet kalle inn til møte med Advokatforeningen. Dette har ført til at den opprinnelige fremdriftsplanen er blitt noe forskjøvet. Vi tar sikte på å fremme proposisjonen i løpet av våren, sier statssekretær Hilde Barstad i departementet.

Departementet svarer ikke på spørsmålet om justisminister Monica Mæland (H) vil søke unntak fra fristen.

Ligget seks år til behandling i departementet

Advokatlovutvalgets forslag til advokatlov ble overlevert Justis- og beredskapsdepartementet i mars 2015.

I regjeringens melding til Stortinget om planlagte saker i vårsesjonen, står det at advokatloven skal legges frem i april.

Justisdepartementet har i dialog med Tilsynsrådet og Advokatforeningen signalisert store endringer i tilsyns- og disiplinærsystemet med den nye loven.

Her er noen av forslagene fra advokatlovutvalget, som ble ledet av høyesterettsdommer Bergljot Webster:

Lovfesting av taushetsplikten

«Utvalget mener taushetsplikten må gjelde all informasjon i forbindelse med et advokatoppdrag, også advokatens råd.» Utvalget foreslår å regulere unntak fra taushetsplikten, og at det f eks «må være adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger med politiet, hvis dette kan avverge en meget alvorlig kriminell handling, eller hvis det er fare for at det begås alvorlige kriminelle handlinger mot barn.»

Opphevelse av rettsrådsmonopolet

At enhver skal kunne yte rettslig bistand, noe som «kan føre til økt konkurranse og gi rimeligere juridiske tjenester for det rettssøkende publikum», ifølge utvalget.

«Det er mange personer som i kraft av sin utdannelse eller arbeidserfaring har gode forutsetninger for å gi kvalifiserte rettslige råd, selv om de ikke er advokater», heter det i lovforslaget.

Advokatkurset utvides

Dagens advokatkurs utvides til en advokatutdanning tilsvarende ett semesters fulltids studium. Prosedyrekravet til fullmektiger fjernes. Etterutdannelse gjøres obligatorisk, og formell spesialisering gjøres mulig.

Disiplinærsystemet forenkles

Det opprettes en advokatnemnd som behandler alle disiplinærsaker.

Powered by Labrador CMS