Kaare A. Shetelig.

Foreslår Shetelig som ny nestleder i Advokatforeningen

Valgkomiteens innstilling til ny ledelse, nytt hovedstyre og ny valgkomité er klar. 

Publisert Sist oppdatert

Som kjent foreslår valgkomiteen Siri Teigum (62), partner i Thommessen, som ny leder av Advokatforeningen etter Jon Wessel-Aas.

Komiteen foreslår Kaare Andreas Shetelig (47)  som ny nestleder etter Trude Marie Wold. Wold har sittet i fire år i hovedstyret, som er makstid ifølge vedtektene, og ønsket ikke å stille til valg som ny leder.

- Dette var nytt for meg, men om det stemmer, er det jo hyggelig, sier Kaare Andreas Shetelig til Advokatbladet.

Shetelig er partner i Wikborg Rein, og leder firmaets virksomhetsgruppe for industri, tvisteløsning og offentlig virksomhet. Han har vært tillitsvalgt i Advokatforeningen i en årrekke, både som medlem i representantskapet, leder av lovutvalget for forvaltningsrett, og har vært medlem av hovedstyret siden 2022.

Ny valgkomité

Det er kommet forslag til ny valgkomité:

Ny leder: Jon Wessel-Aas.

Medlemmer: Anne Kjølseth Ekerholt, Lars Winsvold, Bjarte Døssland og Cathrin Myre Skram.

Forkjemper for advokatenes taushetsplikt

«Han har vært aktivt engasjert i foreningens og hovedstyrets arbeid, blant annet knyttet til advokaters taushetsplikt og viktigheten av å begrense regjeringens fullmaktslovgivning i krisetid», skriver valgkomiteen i innstillingen.

Tidligere i vår snakket Advokatbladet med et tjuetalls kretsledere og andre sentrale tillitsvalgte i Advokatforeningen for å kartlegge hvem som kunne være aktuelle til å overta som ny leder etter Jon Wessel-Aas. Shetelig var da ett av navnene som ble trukket frem som en god arvtager.

 - Jeg er veldig opptatt av Advokatforeningens arbeid, og at vi må verne om rettsstaten. Foreningen er det organet som kan ivareta rettsstatens interesser opp mot den utøvende og lovgivende makt, og for så vidt også i domstolene.  Advokatforeningen er viktig for alle typer advokater, uttalte Shetelig blant annet.

- Betydelig erfaring med politisk arbeid

I innstillingen gir valgkomiteen en utførlig begrunnelse for innstillingen av Teigum som ny leder: Hun har vært medlem av Advokatforeningen i over tretti år, hun har vært medlem av lovutvalget for EØS-rett, og leder for lovutvalget for konkurranserett, og  har omfattende erfaring med styrearbeid.

«Videre har Teigum i en rekke år hatt verv som medlem i klagenemnden for offentlige anskaffelser og som adhoc dommer i EFTA-domstolen. Hun har videre betydelig erfaring med politisk arbeid opp mot offentlige myndigheter», skriver valgkomiteen.

Det påpekes også at Teigum« har et sterkt engasjement, og er karakterisert ved stor arbeidskapasitet». 

Valgkomiteen mener at Teigums erfaring fra håndtering av komplekse interessemotsetninger, ofte i relasjon til offentlige og politiske myndigheter, «gjør henne godt egnet til å representere en forening med medlemmer med til dels ulike individuelle hovedanliggender».

Store firmaer vs. små

Videre heter det at Teigum ser utfordringene som er knyttet til interessemotsetninger mellom store og mindre advokatfirmaer, men påpeker at «hun ser dette også som en styrke for foreningen. For å fortsette å styrke foreningen som samlende instrument for alle advokater trengs det bidrag fra alle ulike typer advokater og firmaer».

«Teigum er fast bestemt på å videreføre det pågående arbeidet for å få rettshjelpssatsen opp på et bærekraftig nivå. Valgkomiteen vurderer det slik at en leder som selv ikke har sitt hovedvirke knyttet til oppdrag basert på salærsatsen, og dermed selv ikke er avhengig av den, vil ha vel så stor troverdighet i kampen for en rettferdig salærsats som andre advokater. Som advokat fra et stort advokatfirma vil hun kunne fronte en slik kamp på vegne av standen», skriver valgkomiteen.

Valgkomiteen viser til at den har lagt vekt på at «hovedstyrets medlemmer er bredt representert hva gjelder eierskap til salærkampen og at leder for Forsvarergruppen, Mette Yvonne Larsen, foreslås innvalgt i hovedstyret».

«Også de foreslåtte kandidatene fra kretsene utenfor Oslo uttrykker sterkt engasjement for advokatenes rammevilkår», heter det i innstillingen.

To nye fra Oslo

Valgkomiteen foreslår fem nye hovedstyremedlemmer, blant disse er det flere kjente navn.

Mette Yvonne Larsen.

Oslo krets har fire representanter i hovedstyret. En av disse skal være en representant for Forsvarergruppen, ifølge en avtale mellom Forsvarergruppen og Advokatforeningen. 

Som ny representant for Oslo krets innstilles Mette Yvonne Larsen i Advokatfellesskapet Mette Yvonne Larsen & Co. Hun er tidligere leder av menneskerettighetsutvalget, og har ledet Forsvarergruppen siden høsten 2023. 

Som ny representant for Oslo krets innstilles også Audun Moen, juridisk direktør i DNB. Moen er leder av internadvokatutvalget. 

Sør-Rogaland inn i hovedstyret

Audun Moen.

Aust-Agder, Vest-Agder, Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland kretser har en representant i hovedstyret. 

Som representant for Sør-Rogaland krets innstilles Stian Trones Bråstein i Adius Advokater. Han har sittet mange år i representantskapet, og er tidligere leder av kretsen.  

Nord-Norge-kretsene har også én representant i hovedstyret. Som representant for Helgeland og Salten krets innstilles Charlotte Marie Ringkjøb i AdvokatiNord i Bodø. Ringkjøb er medlem av lovutvalget for barne- og familierett, arv og skifte, og er medlem i styret i kretsen. 

Charlotte Ringkjøb.

Som representant for Vestland krets innstilles Ingelin Morken Gundersen, daglig leder i AdvokatCompagniet i Bergen. Gundersen er mangeårig leder av Vestland krets, og tidligere medlem av lovutvalget for barne- og familierett, arv og skifte. 

Ingelin Morken Gundersen.

Hovedstyrets medlemmer velges for fire år, og kan ikke gjenvelges, ifølge vedtektene. Hver annet år velges det fem medlemmer til hovedstyret. 

Disse går ut av hovedstyret etter fire års virke: 

 • Cecilie Nakstad i Matrix Advokater (Oslo krets).
 • Mohsin Ramani, partner i DLA Piper (Oslo krets).
 • Silje Christine Hellesen, partner i Elden (Haugaland og Sunnhordland krets).
 • Trude Marie Wold i Advokatfirmaet Wold (Midt-Hålogaland krets)
 • Bjarte Døssland i Døssland Advokatfirma (Vestland krets).
Stian Trones Bråstein.

Følgende hovedstyremedlemmer er ikke på valg: 

 • Karianne Tilseth Berg (Trøndelag og Møre og Romsdal kretser).
 • Bjørn Dyrland (Telemark, Vestfold, Buskerud kretser)
 • Ruth Nying Frøland (Romerike, Oppland, Østfold og Follo kretser).
 • Else-Marie Merckoll (Oslo krets).
 • Kaare A. Shetelig (Oslo krets).
 • Liv Minde (observatør for Yngre Advokater).

Valgene foretas på representantskapsmøtet i Oslo torsdag 30.mai.

Det skal også velges nytt arbeidsutvalg, bestående av leder, nestleder og ett annet hovedstyremedlem. Valgkomiteen foreslår Siri Teigum, Kaare A. Shetelig og Else Marie Merckoll som nye medlemmer i arbeidsutvalget.

Powered by Labrador CMS