Øverst fra v. Kristin F. Hammervik, Anne Sofie Bjørkholt, Else-Marie Merckoll, Heidi Jorkjend, Kaare A. Shetelig og Kristin Veierød,

En av disse advokatene kan bli ny leder av Advokatforeningen

Seks advokater seiler opp som aktuelle arvtagere etter Jon Wessel-Aas.

Publisert

Advokatbladet har snakket med et tjuetalls kretsledere og andre sentrale tillitsvalgte i Advokatforeningen for å kartlegge hvem som kan være aktuelle til å overta som ny leder etter Jon Wessel-Aas.

Kristin F. Hammervik i Advokatfirmaet Aga i Bodø, Anne Sofie Bjørkholt i BAHR, Else-Marie Merckoll i Langseth, Heidi Jorkjend i Thommessen, Kaare A. Shetelig i Wikborg Rein og Kristin Veierød i Hjort trekkes frem som svært gode og aktuelle kandidater.

Både Hammervik, Veierød og Jorkjend avkrefter at de ønsker å stille til valg. Dermed er det Else-Marie Merckoll, Anne Sofie Bjørkholt og Kaare A. Shetelig som er de heteste navnene til å etterfølge Jon Wessel-Aas som leder.

Ledervalget skjer på representantskapsmøtet i slutten av mai.  Jon Wessel-Aas vil da ha sittet som leder i fire år, og må ifølge vedtektene fratre vervet.

Oslo krets foreslår Merckoll

Oslo krets har overfor valgkomiteen foreslått sin tidligere leder Else-Marie Merckoll som ny leder av Advokatforeningen. Merckoll er partner i Langseth Advokatfirma i Oslo, og sitter nå i hovedstyret.

- Hun har mye erfaring fra ulike verv i Advokatforeningen og kunnskap om organisasjonen. Hun er flink til å snakke med folk i alle leire. Dette veier opp for hennes manglende medieerfaring. Det som taler imot henne, er at hun er omtrent jevngammel med Merete Smith, mener en Oslo-advokat.

- Advokatbransjen internasjonaliseres, og det er en stor fordel at hun har erfaring fra internasjonal rett, mener en tillitsvalgt.

Else-Marie Merckoll.

At Merckoll kommer fra et mellomstort advokatfirma, er fordelaktig, mener en annen.

- Hun fremstår som trygg, god, stødig og omtenksom, og kjenner driften av advokatvirksomhet ut og inn. Å få en kvinnelig leder kunne ha myket opp inntrykket av at advokatbransjen er en mannsklubb, mener han.

Ønsker å stille til valg

Else-Marie Merckoll (66) har sittet seks år i styret i Oslo krets - to år som møtende varamedlem i styret, og fire år som leder, og har nå sittet to år i hovedstyret. 

Hun sitter også i Advokatforeningens arbeidsutvalg, et rådgivende organ for generalsekretæren i den daglige drift av foreningen. Utvalget består av foreningens leder, nestleder og et medlem fra hovedstyret.

Merckoll har også vært medlem av den nå oppløste Eiendomsmeglingsgruppen, og har fire år bak seg i representantskapet.

Hun bekrefter overfor Advokatbladet at hun ønsker å bli leder av Advokatforeningen.

- Jeg har vært i tenkeboksen en god stund, og har konkludert med at jeg synes at jeg har mye å bidra med. Jeg er godt kjent med Advokatforeningens arbeid og organisasjonen som sådan. Jeg har lang og bred erfaring med det å være kvinnelig advokat, og har vært med å utvikle firmaet jeg jobber i, men har også jobbet alene.

- Bransjen er i en omstillingsperiode

Merckoll har spesialisert seg innen personskadeerstatning og norsk og internasjonal familierett, og har erfaring fra flere forskjellige fagområder. 

-  Advokatbransjen er inne i en omstillingsperiode, både med ny advokatlov og kunstig intelligens. Det kommer til å bli endringer både for små og store firmaer. Jeg tror derfor at min erfaringsbakgrunn vil være nyttig for foreningens medlemmer, sier Merckoll.

Hun har vært partner i Langseth Advokatfirma siden 2007, og har tidligere drevet egen advokatpraksis i en årrekke.

- Jeg jobber også med noen saker på rettshjelpssatsen, og har erfaring fra mange forskjellige fagområder. Jeg ser  jo et veldig behov for at rettshjelpssatsen må økes. 

Hun roser Wessel-Aas for å ivareta interessene til både små og store firmaer på en god måte.

- Jeg synes at han har vært en meget god leder, og tanken på å kunne bli hans etterfølger, er en givende utfordring, sier hun.

Valgkomiteen har identifisert kandidater

Valgkomiteen ledes av Jens Johan Hjort, tidligere leder av Advokatforeningen. Han bekrefter at Oslo har fremmet forslag om Merckoll.

Jens Johan Hjort er valgkomiteens leder.

- Valgkomiteen har i tillegg på egen kjøl identifisert noen dyktige kandidater basert på et omforent sett kriterier. Disse er kontaktet og har fått tid til å områ seg før de eventuelt bekrefter eller avkrefter sitt kandidatur, sier Hjort.

Den endelige innstilling skal i henhold til vedtektenes § 3-1 sendes til representantskapets medlemmer senest tre uker før representantskapsmøtet, det vil si senest 8.mai.

Valgkomiteen består i tillegg til Hjort av Ida Helene Braastad Balke, Paal-Henrich Berle, Susanne Munch Thore og Sicilie Tveøy.

Da Wessel-Aas ble valgt, mente flere at prosessen var for lukket og lite transparent. Som kjent innstilte valgkomiteen Kristin Veierød, og fikk kritikk for ikke å ha løftet frem flere kandidater.

De fire Oslo-advokatene Bendik Falch-Koslung, Kaare A. Shetelig, Lars Berge Andersen og Kåre I. Moljord foreslo i stedet Jon Wessel-Aas, som til slutt ble valgt med 24 mot 17 stemmer. 

Ønsker seg en leder fra et stort firma

Flere av de tillitsvalgte som Advokatbladet har snakket med, ser gjerne at den nye lederen arbeider i et av de største advokatfirmaene.

- Det er en fordel av lederen med jevne mellomrom kommer fra et stort firma, slik at medlemsmassen gjenspeiles. Det er veldig mange medlemmer i foreningen fra de store firmaene, og det er viktig for profesjonen å få impulser fra folk som har sitt daglig arbeid der, sier en erfaren advokat til Advokatbladet.

Seksti prosent av Advokatforeningens medlemmer tilhører Oslo krets.

Nei fra nestlederen

Advokatforeningens nestleder, Trude Marie Wold fra Sortland, er blitt oppmuntret av flere til å stille som lederkandidat. Det er ikke aktuelt, sier hun selv.

- Jeg har vært veldig tydelig på at jeg ikke ønsker å bli leder. Det handler om at jeg har et advokatfirma jeg skal drive her på Sortland, og jeg har ikke kapasitet til å påta meg ledervervet, slik hverdagen min er nå, sier Wold.

Hun er daglig leder i Advokatfirmaet Wold, og også nestleder i Gjenopptakelseskommisjonen.

Bare i de fem største advokatfirmaene Schjødt, Wikborg Rein, Wiersholm, Thommessen og BAHR har Advokatforeningen i skrivende stund åtte hundre medlemmer. 

Dersom disse hadde utgjort en krets, ville den vært den tredje største  kretsen i Advokatforeningen, bare slått av Oslo (6093 medlemmer) og Vestland (827 medlemmer). 

Lang fartstid i foreningen

Partnerne Anne Sofie Bjørkholt fra BAHR og Kaare A. Shetelig fra Wikborg Rein er forretningsadvokater som mange tillitsvalgte mener ville være svært gode kandidater.

- Shetelig er faglig dyktig, trygg, vennlig, flink med media og veldig anerkjent blant sine kolleger. Bjørkholt er også svært faglig dyktig, og er en jordnær og likandes person. Begge har hatt ulike verv i Advokatforeningen og kjenner foreningen godt, sier en kilde.

Både Bjørkholt og Shetelig tilhører bransjens aller best betalte advokater. I 2022 hadde de en inntekt på henholdsvis 25,9 millioner kroner (Bjørkholt) og 21,8 millioner kroner (Shetelig).

- Det kan være utfordrende, rent kommunikasjonsmessig, å skulle kjempe for økt rettshjelpssats når man selv har så høy inntekt, mener enkelte tillitsvalgte.

Andre mener at både Shetelig og Bjørkholt er såpass prinsipielle og flinke til å formidle at de vil evne å snakke om utfordringene med rettshjelpssatsen på en overbevisende måte.  

Andre advokater trekker frem at man bør se på hovedstyret som en helhet, og sørge for at et mangfold av advokater er representert der.

Flere verv i Advokatforeningen

Anne Sofie Bjørkholt (59) har som tidligere medlem av mangfoldsutvalget (som den gang het kvinneutvalget) vært sentral i å jobbe for å få kvinner opp og frem i advokatbransjen, påpekes det, og har både arrangert og deltatt i mange offentlige debatter om temaet.

Bjørkholt satt i Mangfoldsutvalget i fire år fra 2015 til 2019. Hun har også vært styremedlem i Oslo krets, og vært medlem av lovutvalget for fast eiendom i to perioder, og satt også i et ad hoc-utvalg som ble opprettet i 2017 for næringsliv og menneskerettigheter.

Anne Sofie Bjørkholt.

Utvalget utarbeidet en praktisk veileder for advokater om menneskerettigheter og næringsliv.

- Konkurrentens mest ettertraktede

Bjørkholt er rangert som en av landets beste eiendomsadvokater av Finansavisen JUS (nå Kapital JUS), og ble i år og i fjor kåret til den høythengende prisen «Konkurrentenes mest ettertraktede».

Hun ønsker ikke å kommentere det faktum at hennes navn er trukket frem som en kandidat til ledervervet.

- Men det er veldig hyggelig å bli nevnt i denne sammenhengen, sier Bjørkholt til Advokatbladet.

Bjørkholt, som opprinnelig er fra Moss men er bosatt i Oslo, har vært partner i BAHR fra 2009, og kom til firmaet fra partnerskapet i Wikborg Rein. Hun har også arbeidet i Skattedirektoratet. Hennes spesialfelt er eiendoms, plan- og bygningsrett, selskapsrett, skatt og avgifter og transaksjoner.

Leder tung faggruppe 

Kaare A. Shetelig (47) leder Wikborg Reins virksomhetsgruppe for industri, tvisteløsning og offentlig virksomhet. Han har ført en rekke saker for Høyesterett, brukes som voldgiftsdommer, og har erfaring med internasjonale voldgiftssaker. Han er medforfatter av den populære boken Ærede rett, kræsjkurs i sakførsel, som nylig kom ut i ny utgave.

Shetelig har også en bachelor i business and administration fra BI. Han har hatt møterett siden 2007.

Kaare Andreas Shetelig, her fra en debatt mellom Advokatforeningen, Disiplinærnemnden og Tilsynsrådet. Til venstre Ruth-Louise Osborg, leder av Disiplinærnemnden.

Shetelig har sittet i hovedstyret siden 2022, og var fra 2016 til 2021 leder av lovutvalget for forvaltningsrett.  Han har også sittet flere perioder i representantskapet i Advokatforeningen.

Han satt i skatterådgiverutvalget som i 2019 avga NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt.

Shetelig har også gjort det skarpt i Finansavisen JUS' advokatundersøkelse, og fått topplasseringer i kategorien sivilrettslig prosedyre.

- Foreningen ivaretar det som binder oss sammen

- Det er oppmuntrende og veldig hyggelig å bli nevnt, men jeg er varsom med å si noe mer konkret før eventuelt valgkomiteen kommer inn i bildet, sier Shetelig til Advokatbladet.

Generelt sier han at han brenner for rettsstaten.

- Jeg er veldig opptatt av Advokatforeningens arbeid, og at vi må verne om rettsstaten. Foreningen er det organet som kan ivareta rettsstatens interesser opp mot den utøvende og lovgivende makt, og for så vidt også i domstolene. 

Advokatforeningen er viktig for alle typer advokater, mener han.

- Jeg tror at både de små og store advokatfirmaene og de enkeltstående advokatene nyter godt av en forening som ivaretar det som binder oss sammen, nemlig advokatbevillingen og reguleringen av advokatprofesjonen. Det er tross alt en beskyttet tittel. Dette har noe å si, uavhengig av om du er det største eller det minste firmaet i Norge, sier Shetelig.

Var valgkomiteens førstevalg

Kristin Veierød (56), partner i Hjort, var innstilt som valgkomiteens kandidat til ledervervet i 2020. Jon Wessel-Aas vant valget, men flere av dem som stemte på henne, synes at hun er en god kandidat fortsatt.

Kristin Veierød, tidligere Hjort-advokat Lise Klaveness og coach Marga Dijkman fotografert på et arrangement i regi av mangfoldsutvalget.

Veierød var managing partner i Hjort fra 2011 til 2017, og har vært partner siden tusenårsskiftet. Hun er også utdannet siviløkonom fra NHH, og har vært styreleder i Hjort fra 2021.

Hun har en lang rekke styreverv, og er blant annet styreleder  i Redd Barna, i Mentor Medier, og i Norsk Dekkretur.

Hun har tidligere hatt styreverv i blant annet Nettpartner, og i Stiftelsen Ungdom og Forskning.

I 2023 ledet hun et utvalg som vurderte strømming av breddeidrett, nedsatt av Norges idrettsforbund. 

Veierød var tidligere leder av Advokatforeningens lovutvalg for nærings- og forbrukerrett.

- Det er veldig hyggelig å bli nevnt, men dette er ikke aktuelt for meg nå, sier Veierød til Advokatbladet.

TV-personligheten fra nord

Kristin Fagerheim Hammervik (55) fra Bodø - leder av Advokatforeningens bistandsadvokatutvalg - er et annet navn som trekkes frem som en god lederkandidat.

Kristin Fagerheim Hammervik.

Hammervik, som er partner i Advokatfirmaet Aga, er nestleder i styret for Helgeland og Salten krets, og satt i Straffeprosesslovutvalget som la frem forslag til ny straffeprosesslov.

Hammervik er også et kjent TV-fjes som deltager i ekspertpanelet i TV-programmet Åsted Norge på TV 2.

- Det er utvilsomt veldig hyggelig å bli nevnt, men et slikt verv er i utgangspunktet ikke noe som vil være aktuelt for meg nå. Jeg er glad i de vervene jeg allerede har. Jeg tror at jobben til Jon Wessel-Aas er ekstremt krevende, og ganske vanskelig å kombinere med arbeidshverdagen ellers. Så dette er nok ikke en tanke som umiddelbart frister meg, sier Hammervik.

Det er på tide med en kvinnelig leder, gjerne en yngre kvinne, mener hun.

- Samtidig er det et verv som krever både en viss livserfaring og faglige erfaringer. 

Mangfolds-leder

Den yngste kandidatene som er foreslått overfor Advokatbladet, er Heidi Jorkjend. 38-åringen leder Advokatforeningens mangfoldsutvalg, er partner i Thommessen, og en god representant for foreningen, trekkes det frem.

Heidi Jorkjend.

- Heidi er tydelig, flink og ryddig. Å ha en ung leder ville være motiverende for alle de unge medlemmene i Advokatforeningen, sier en advokat.

Jorkjend ble i år kåret blant landets ti beste advokater i konkurranserett i Kapital JUS' advokatundersøkelse. 

Hun fikk advokatbeviling i 2015, og ble partner i 2021. 

Jorkjend selv sier at hun overhodet ikke har tenkt over muligheten.

- Det er hyggelig å bli nevnt, men jeg er på ingen måte aktuell, sier Jorkjend. 

I tillegg til å lede mangfoldsutvalget, har hun de siste par årene vært møtende varamedlem i Oslo krets. Hun er innstilt som nytt styremedlem i Oslo krets.

To kvinnelige ledere

I Advokatforeningens 116 år lange historie er den bare blitt ledet av kvinner to ganger - først av Bjørg Ven (1994 - 1997), og deretter av Berit Reiss-Andersen (2008 - 2012). Foreningen har hatt 36 mannlige ledere.

Bare et mindretall av de tillitsvalgte Advokatbladet har snakket med, synes at kjønn bør vektlegges. At Advokatforeningen har en kvinnelig generalsekretær og et stort flertall kvinner i sekretariatet, veier opp, mener mange. Det pekes også på at kvinneandelen er god blant de tillitsvalgte.

- Å få en kvinnelig leder nå er ikke akutt. Det viktigste er å få den riktige personen, mener flere.

Andre igjen mener det absolutt er på høy tid at hovedstyrets leder er en kvinne.

- Advokatforeningen fortjener en kvinne, og det er så mange dyktige kvinner å velge blant, sier en advokat.

- Forsvarergruppen sterk og synlig

Mange tillitsvalgte Advokatbladet har snakket med, vektlegger kampen for økt rettshjelpssats. 

- Jeg ønsker meg en leder som klarer å skape troverdighet rundt at advokater faktisk er en underbetalt gruppe. Spriket mellom distriktsadvokatene og forretningsadvokatene i de største firmaene er helt enormt, sier en tillitsvalgt.

- Rettshjelpssatsen er den absolutt viktigste kampsaken nå, og det er viktig å få en leder som har inngående kjennskap og forståelse for utfordringene på dette området, sier en annen.

Advokatforeningen har en fordel av at den har en sterk og synlig forsvarergruppe, påpekes det.

- Lederen trenger ikke være en strafferettsadvokat, selv om vi er opptatt av rammevilkår og fri rettshjelp. Tvert imot kan det være en fordel at leder ikke arbeider med dette selv. Det kan samle advokatmiljøet. En leder som er forretningsadvokat og partner - men likevel viser forståelse og argumenterer for rammene og konsekvensene av en lav rettshjelpssats - vil gi Advokatforeningen mer tyngde, mener en tillitsvalgt.

En oppgavedeling mellom Forsvarergruppens leder og Advokatforeningens leder på dette området, vil være positivt og styrkende, mener advokaten.

- Må være utadvendt, samlende og flink med media

De viktigste kvalifikasjonene er at den nye lederen er utadvendt, samlende, god til å nå gjennom i mediene og flink til å kommunisere med alle de ulike medlemsgruppene i Advokatforeningen, mener de fleste Advokatbladet har snakket med.

- Det er viktig at lederen har en høy grad av tillit hos medlemmene, og hos andre aktører og samarbeidspartnere i samfunnet. Lederen må være faglig sterk og saklig, sier en tillitsvalgt.

Lederen bør ikke være ukjent med å lede et styrerom og inkludere hele hovedstyret i foreningens arbeid, mener advokaten.

Jon Wessel-Aas får svært gode skussmål over hele linjen.

- Jon har gjort en jobb som gjør at alle medlemmene føler seg ivaretatt. Han er eksepsjonelt god. 

Særlig mediehåndteringen får skryt.

- Jon ser betydningen av å være til stede i de viktige debattene i mediene hele tiden. Hans evne til å sette dagsorden og få medias oppmerksomhet, er en av hans største styrker. Han har vært uredd i alle situasjoner, uttaler flere.

Den nye lederen bør også mestre dette, er omkvedet.

Powered by Labrador CMS