Advokatforeningen har uttalt seg om domstolenes smitte-veileder for avvikling av rettssaker.

Vil ha smitteråd for rettsmøter på video

Hva kreves av friskmelding for å kunne stille i retten etter påvist covid-19, spør Advokatforeningen i sin høringsuttalelse til nasjonal smitte-veileder for domstolene. Den foreslår også at det oppnevnes forsvarer i alle tilståelsessaker der sakene går via video.

Publisert Sist oppdatert

Folkehelseinstituttet og Domstoladministrasjonen har i fellesskap utarbeidet en nasjonal veileder for smittetrygge rettsmøter. Utkastet til veiledningen ble onsdag denne uken sendt på hurtig-høring.

Veilederen gjelder bare fysiske rettsmøter. Advokatforeningen mener det er nødvendig at Domstoladministrasjonen også inkluderer råd om digitale rettsmøter i veilederen.

«Alle typer saker kan avvikles, så lenge smitteverntiltakene overholdes», heter det innledningsvis i utkastet til veilederen.

Ressurshensyn må ikke bestemme

Innledningsvis understreker Advokatforeningen i sin høringsuttalelse at ressursmangel i domstolene ikke må føre til at rettssaker erstattes av videomøter.

Isolasjonsfradrag

«Isolasjon i fengsel grunnet covid-19 bør som hovedregel gi isolasjonsfradrag for siktede, da isolasjonen ikke vil være selvforskyldt, jf. HR-2018-1261-A», skriver Advokatforeningen.

«Beslutning om rettsmøte over videolink må baseres på smittevernhensyn, ikke ressursmangel. (...) Spesielt i straffesaker er fysiske rettsmøter en viktig rettssikkerhetsgaranti, digitale møter bør derfor bare gjennomføres når smittevernhensyn gjør dette strengt nødvendig», skriver Advokatforeningen.

Foreningens uttalelse er basert på innspill fra medlemmene og deres erfaringer så langt, etter at domstolene nærmest stengte ned den 13. mars.

Store saker egner seg ikke

Medlemmenes erfaringer med digitale rettsmøter er stort sett positive. Men det er de mindre sakene som egner seg for digitale møter, heter det i høringsuttalelsen.

«Saker med mange parter, omfattende dokumentbevis og vitneførsel, eller hvor faktum er komplekst eller er bestridt, bør i størst mulig grad avholdes i fysiske møter. Retten bør tungt vektlegge advokatenes innspill i den enkelte sak.»

Etter at flere aktører ble korona-smittet under en rettssak i Sarpsborg, har enkelte domstolsledere vegret seg for å avholde fysiske rettsmøter, blant annet førstelagmannen i Agder lagmannsrett.

Advokatforeningen mener at veilederen bør inneholde retningslinjer for hvordan aktørene skal forholde seg i situasjoner der en aktør viser symptomer på, eller er blitt testet positiv på covid-19.

«Plikter aktørene å teste seg for covid-19? Skal aktørene avstå fra å møte i andre fysiske rettsmøter? Hva kreves av friskmelding for å kunne stille i retten etter påvist covid-19?», spør foreningen.

Det er dommeren som bør ha ansvar for at smittevernreglene overholdes, mener Advokatforeningen.

«Dette gjelder også ved befaring. I dette ligger at dommer må være kjent med og håndheve gjeldende regler og råd fra domstolen og smittevernmyndighetene. For eksempel må dommer være bevisst på at covid-19 også smitter via gjenstander.»

Flere forsvareroppnevninger

I alle tilståelsessaker - og andre saker der tiltalte ikke har krav på forsvarer - bør retten likevel oppnevne en forsvarer dersom saken skal behandles som videomøte, foreslår Advokatforeningen.

Flere tingretter har allerede utvidet området for forsvareroppnevninger ved digitale rettsmøter. «Dette er positivt og burde inntas i en nasjonal veileder», skriver foreningen.

- Rettsmøtene må fortsatt være offentlige

Publikums mulighet til å følge rettssaker har vært svært begrenset hittil under pandemien. Prinsippet om offentlige rettsmøter bør ikke vike, mener Advokatforeningen, og ber Domstoladministrasjonen om å utrede hvordan alle digitale rettsmøter, som ikke går for lukkede dører, kan åpnes for deltakelse fra allmenheten.

Her er flere av forslagene i kortversjon:

  • Domstolen bør dekke reiseutgifter slik at tolk kan sitte sammen med siktede under fjernmøte. Skurring i lyd og bilde vanskeliggjør presis oversettelse.
  • Dommer bør ha et overordnet ansvar for at det digitale rettsmøte gjennomføres på en forsvarlig måte. Dette innebærer blant annet å gjennomgå lydvettregler før rettsmøtet starter. Her er den viktigste regelen at bare den part som snakker bør ha mikrofonen på.
  • Mange advokatkontor har begrenset med plass og møterom til å avholde fjernmøter. Når flere advokater ved samme kontor har samtidige rettsmøter, kan det bli vanskelig for alle advokatene å delta i rettsmøte samtidig. Her må retten utvise fleksibilitet hva gjelder tidspunktet for gjennomføringen av møtet.
  • Rettsmøter pr. video fra advokatens kontor må gjennomføres på en smittevernmessig god måte. Det er ikke alle advokatkontorer som har tilstrekkelig med digitalt utstyr til at for eksempel både advokat, klienten og eventuelt tolk kan delta på rettsmøtet via videolink og samtidig ha tilstrekkelig avstand på advokatens kontor.
Powered by Labrador CMS