Styreleder Steingrim Wolland i advokatfirmaet Rogstad.

Disiplinærutvalget avviser advokatfirmaet Rogstads klage mot Forsvarergruppens leder

- Uttalelsen gitt i kraft av et tillitsverv og faller derfor ikke inn under Regler for god advokatskikk, mener Disiplinærutvalget.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med VGs artikler om advokatfirmaet Rogstad uttalte Marius Dietrichson, leder av Forsvarergruppen blant annet dette:

«Jeg tar sterkt avstand fra dette, gitt at det er riktig. Dette er helt forferdelig. Sånn kan vi ikke ha det.»

Advokatfirmaet Rogstad, ved styreleder Steingrim Wolland, klaget Dietrichsons uttalelse inn for Disiplinærutvalget Oslo krets.

I klagen anfører Wolland at advokatfirmaet ble satt i et urettmessig dårlig lys, og at uttalelsene er «spekulative, tendensiøse, hensynsløse og tidvis helt uriktige». Og videre at sitatet om at «sånn kan vi ikke ha det» kan «virke konstaterende på avisleserne».

«Det er videre vanskelig å forstå hva deler av uttalelsene retter seg imot da advokaten blant annet hevdet at noe er «helt forferdelig» «gitt at det er riktig», uten at det er presisert hvilke forhold det er siktet til», anfører Wolland i klagen.

- Skal svare på pressehenvendelser

Wolland mener at Dietrichson ikke uttalte seg som tillitsvalgt i Advokatforeningen, fordi uttalelsene faller utenfor Forsvarergruppens formål, og hevder innklagedes opptreden er brudd på Regler for god advokatskikk punkt 1.3 om advokatens opptreden og punkt 5.1 om kollegial tillit.

Dietrichson anfører på sin side at klagen ikke dreier seg om advokatvirksomhet og derfor må avvises.

«Det må i regelen foreligge et klientforhold, og arbeidet skal i utgangspunktet bestå av yrkesmessig eller juridisk veiledning. Det foreligger ikke noe oppdrag i tilknytning til saken, verken som advokat eller annet. De påklagede uttalelsene ble utelukkende gitt av advokaten som styreleder i en faggruppe på spørsmål fra avisen om hva som var advokatens kommentar som leder av gruppen. Det er følgelig advokatens arbeid som tillitsvalgt som angripes, og et slikt arbeid faller utenfor anvendelsesområdet for Regler for god advokatskikk», svarer han.

Dietrichson påpeker at det ligger til hans rolle som tillitsvalgt blant annet å besvare spørsmål fra pressen.

- Forankret uttalelsene

«Det presiseres videre at da avisen ba om kommentar til artikkelen, brukte advokaten svært mye tid på å innhente synspunkter fra andre sentrale tillitsvalgte forut for sine uttalelser samme dag. Uttalelsene var følgelig godt forankret blant flere sentrale tillitsvalgte. Saken ble dessuten tatt opp på styremøtet i gruppen februar 2020, der også advokat i klagers advokatfirma var til stede. Alle sider ble der drøftet. Det fremgår av referatet fra møtet at styret i gruppen stilte seg bak advokatens håndtering av saken, herunder de aktuelle utsagn til avisen», refereres det i klagen.

Disiplinærutvalget konkluderer med at Dietrichson har uttalt seg til VG som leder av Forsvarergruppen.

Ifølge utvalget følger det av disiplinærpraksis at uttalelser gitt i kraft av et tillitsverv ikke regnes som «advokatvirksomhet». Dermed rammes de heller ikke av Regler for god advokatskikk og klagen blir å avvise.

- Opp til den tillitsvalgte å definere

«Utvalget finner at det må være opp til den tillitsvalgte selv å definere når han uttaler seg som tillitsvalgt, noe han har gjort i dette tilfellet. Utvalget vil for øvrig bemerke at om enkeltuttalelser fra en leder går ut rammene for hva som er gruppens formål, er det ikke dermed sagt at de er å betrakte som advokatvirksomhet kun fordi lederen er advokat», står det i beslutningen.

«Disiplinærutvalget finner at uttalelsene som foranlediger klagen, ble fremsatt som en del av tillitsvervet advokaten har som leder for Forsvarergruppen, og ikke som en del av hans advokatvirksomhet. Med henvisning til disiplinærpraksis om at uttalelser i kraft av et tillitsverv heller ikke er å betrakte som «advokatvirksomhet» er man følgelig utenfor det område Regler for god advokatskikk er ment å skulle dekke. Disiplinærutvalget finner av samme grunn at klager ikke har rettslig klageinteresse (...)»

- Som forventet

- Saken ble avvist, og det var også det jeg forventet. De er i sin fulle rett til å klage over dette. Sånn er systemet, sier Marius Dietrichson til Advokatbladet om disiplinærutvalgets beslutning.

Disiplinærutvalgets avvisning er nå anket til Disiplinærnemnden av advokatfirmaet Rogstad.

- Etter mitt skjønn har utvalget innført en regel om at advokatforskriftens krav til å opptre hensynsfullt overfor kolleger ikke gjelder for tillitsvalgte i Advokatforeningen, og at «det må være opp til den tillitsvalgte selv å definere når han uttaler seg som tillitsvalgt». Det er i så fall rundt fire hundre personer som selv kan definere om de kan operere utenfor advokatforskriften, i dette henseende, sier styreleder Steingrim Wolland.

Powered by Labrador CMS