Høyesterett har satt av to dager til saken.

Ny sak om advokatansvar i Høyesterett

SEB mener BDO Advokater er ansvarlig for at datterselskapet EI gikk på en skattesmell i 2016.

Publisert Sist oppdatert

For tredje gang må BDO Advokater møte Skandinaviska Enskilda Banken AB Oslofilialen NUF (SEB) i retten når Høyesterett starter sin behandling av konflikten dem imellom. Saken skal gå over to dager, tirsdag og onsdag, i annen avdeling.

Landets øverste domstol skal ta stilling til advokatens ansvar knyttet til kartlegging av faktiske forhold, og betydningen av forbehold om riktig faktum.

Bommet på vurdering av fritaksmetoden

I 2019 tok SEB ut søksmål mot BDO Advokater etter at advokatfirmaet hadde bistått datterselskapet Europa Infrastruktur (EI) i 2016. En advokat gjorde en vurdering av om fritaksmetoden kom til anvendelse for inntekter fra investeringer i fondet EQT Infrastructure Fund på øya Guernsey.

Advokaten konkluderte med at gevinstene fra aksjesalg ikke var skattepliktig, samt at kun tre prosent av utdelingen fra fondet skulle skattes som kapitalinntekt. EI oppførte så 45,6 millioner kroner i utbytte fra fondet i 2015. Drøye 44 millioner kroner ble ført til fradrag. Et notat med advokatens vurdering, ble lagt ved selskapets skattemelding.

I notatet stod det blant annet: «det er et direkte eierskap i aksjene som er realisert, dvs. at det ikke ligger holdingselskaper mellom aksjeinvesteringene og EQT», og «Dersom faktum er annerledes vil det kunne endre vår konklusjon, og vi ber derfor om tilbakemelding om vi har lagt til grunn feil forståelse av faktum».

Disse møter i retten:

Schjødt-partner Erlend Wallevik Holstrøm fører saken for Skandinaviska Enskilda Banken Ab Oslofilialen NUF (SEB).


Jørgen Svartebekk, partner i advokatfirmaet Riisa, representerer BDO Advokater AS.

Tilleggsskatt på 2,4 millioner

Året etter konkluderte Skatteetaten med at fritaksmetoden ikke kom til anvendelse og at fondsinntektene var skattepliktige. EI måtte så betale både tilleggsskatt på nesten 2,4 millioner kroner, samt ytterligere ordinær skatt.

Førstnevnte ble dekket av SEB, mens sistnevnte ble dekket av EI. I tillegg til å rette erstatningskrav mot revisor, som endte med forlik, rettet SEB også erstatningskrav mot BDO Advokater.

SEB la ned krav om erstatning for hele tilleggsskatten mot advokatfirmaet. Tingretten konkluderte med at det var ansvarsgrunnlag, men reduserte erstatningen til det halve. BDO Advokater anket så avgjørelsen til lagmannsretten, hvor advokatfirmaet ble frifunnet.

Les tingrettsdommen her!

Lagmannsretten: - Klienten var en profesjonell investor

I sin behandling av saken, la lagmannsretten til grunn at en advokat har anledning til å ta forbehold om faktum, men at det i enkelte tilfeller vil være uaktsomt dersom man ikke foretar ytterligere undersøkelser. Slike undersøkelser ble ikke gjort etter at notatet ble utarbeidet, men lagmannsretten konkluderte likevel med at advokaten ikke hadde opptrådt uaktsomt.

«Det som blir avgjørende for lagmannsretten, er at advokaten i notatet (...) gjorde det tydelig for klienten, som var en profesjonell investor bistått av en profesjonell rådgiver, både at det ble tatt et forbehold om faktum og den mulige konsekvensen dersom faktum var annerledes. Regnskapsfører A, som EI må identifiseres med, burde på dette tidspunktet ha gjort anskrik dersom forutsetningen eller forbeholdet ikke kunne aksepteres.

For lagmannsrettens samlede vurdering har det også betydning at notatet også ble videresendt til EIs styreleder og revisor, uten at disse foretok seg noe overfor advokaten. Styreleder, og særlig revisor, hadde en klar oppfordring til å lese notatet og til eventuelt å reagere på forbeholdet om faktum.

Etter lagmannsrettens syn er det ikke noe ytterligere å bemerke til hvordan advokatfullmektig C utførte den siste delen av advokatoppdraget på, da notatet ble revidert og vedlagt skattemeldingen. Det som medførte tilleggsskatt, var at det ble gitt uriktige opplysninger om eierforholdene som ga utbyttene. Som nevnt over, måtte imidlertid C kunne legge til grunn at notatet med forutsetninger var lest, og at disse forutsetningene var riktige når det ikke ble gitt tilbakemelding om noe annet fra klienten», heter det i avgjørelsen fra Borgarting.

Powered by Labrador CMS