ADVOKATANSVAR

Det må foreligge et klart uforsvarlig råd før det kan bli tale om ansvar, mener lagmannsretten.

Ikke ansvar etter råd om prosess

Et selskap inngikk intensjonsavtale om kommisjon for formidling av byggekontrakter. Advokat ga råd om arrest for å sikre krav på kommisjon. Kravet førte ikke frem. Selskapet fremmet deretter krav om erstatning mot advokaten.

Publisert

Dette kommer frem i dom fra Borgarting lagmannsrett 8. april 2022 (LB-2021-50218).

Bakgrunnen for saken var at selskap A drev med formidling av kontakt mellom norske byggherrer og utenlandske entreprenører. Selskapet inngikk intensjonsavtale med et utenlandsk selskap B om hjelp til markedstilgang i Norge. Selskap A skulle motta femten prosent kommisjon, såkalt finders fee, av kontraktsverdien for byggekontraktene.

Advokatansvar

Advokat Toralf Wågheim skriver spalten Advokatansvar i Advokatbladet.

Han er forfatter av boken Advokaters erstatningsansvar

Selskap A introduserte deretter selskap B for et større eiendomsprosjekt, hvor C var byggherre. Det ble sendt tilbud til C. Selskap A ba deretter om avklaring på betaling av kommisjonen, men fikk ikke noe svar. Selskap B inngikk deretter avtale med C, uten å involvere A.

Nektet å betale for advokatbistand

A mente seg berettiget til en kommisjon fra B på 24 millioner kroner, og engasjerte advokat D. Selskap B anførte at det ikke forelå rettslig bindende avtale om krav på kommisjon. Advokat D ga råd til A om deres rettslige posisjon, og om intensjonsavtalen var bindende.

I rådgivningen het det blant annet: «Det er etter vår oppfatning god sjans for at vi vil vinne frem …, men på dette punktet er det også et ikke uvesentlig innslag av prosessrisiko». Subsidiært mente advokaten at «…A skal ha dekket alle kostnader A har hatt i prosessen mot B, basert på illojalitet/ ansvar i prekontraktuell fase. At vi vil finne frem i alle fall på dette grunnlaget anser vi som meget sannsynlig».

A besluttet deretter å begjære arrest i pengekrav som selskap B hadde mot byggherre C.

Byfogden besluttet arrest med 21 millioner kroner etter skriftlig behandling. Etter muntlige forhandlingen ble arresten ikke tatt til følge. Avgjørelsen ble anket til lagmannsretten, som forkastet anken.

A nektet deretter å betale for advokat Ds bistand. Advokat D tok ut stevning med krav om betaling av utestående salær på 650.954 kroner. Selskap A påstod seg frifunnet og fremsatte krav om erstatning mot D for uaktsom rådgivning. I tingretten ble salæret satt ned til 418.250 kroner, men advokat D ble ellers frifunnet. A anket til lagmannsretten.

Forsvarlige råd om prosessrisiko

Lagmannsretten legger til grunn at advokater er underlagt et strengt profesjonsansvar. Under henvisning til rettspraksis om ansvar ved rådgivning om forlik, viste retten til at det i slike tilfeller må foreligge et klart uforsvarlig råd før det kan bli tale om ansvar. Lagmannsretten la til grunn at samme ansvarsnorm var relevant ved spørsmål om ansvar for vurdering av prosessrisiko opp mot søksmål.

Etter lagmannsrettens syn var vurderingen til advokat D grundig. Retten viste til at vurderingen beskrev både sterke og svake sider ved saken, herunder materielle og prosessuelle utfordringer. Ifølge retten hadde A et godt grunnlag for å ta et informert valg om videre handlingsalternativ. Advokat D hadde da gitt forsvarlige råd, både om det prinsipale og subsidiære kravet.

Advokat D ble frifunnet for krav om erstatning. Selskap A ble dømt til å betale sakskostnader på totalt 562.942 kroner for ting- og lagmannsrett.

Dommen er anket til Høyesterett.

Powered by Labrador CMS