Adgangen til digitale møter i domstolene utvides permanent

Stortinget har vedtatt permanente endringer i prosessregelverket om bruk av fjernmøter og fjernavhør i domstolene. Endringene gjelder fra 1. juli.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med pandemien ble det tidlig åpnet for at domstolene i en viss utstrekning kunne benytte seg av digitale avhør og fjernmøter som alternativ til fysisk oppmøte i retten.

I begynnelsen av desember 2021 valgte regjeringen å fremlegge et forslag om forlengelse av den midlertidige fjernmøtehjemmelen. Den gang uttalte Mehl overfor Advokatbladet at en slik videreføring ble riktig og hensiktsmessig i lys av smittesituasjonen som forelå på det tidspunktet.

Forlengelsen av de midlertidige reglene skulle vare til 1.juli 2022, ble det fastslått.

Åpner for flere fjernmøter

Fredag denne uka ble det klart at Stortinget nå har vedtatt permanente endringer i prosessregelverket om bruk av fjernmøter og fjernavhør.

- Det tradisjonelle utgangspunktet om at rettsmøter i domstolene skal gjennomføres som fysiske møter, vil bli videreført. Det vil imidlertid bli åpnet for at rettsmøter kan avholdes som fjernmøter i større grad enn før, skriver justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding etter fredagens statsråd.

Målet med en permanent videreføring er å legge til rette for en mer moderne, hensiktsmessig og effektiv domstolsbehandling, understrekes det i meldingen.

Rettsmøter skal strømmes digitalt

For å gjøre det lettere for offentligheten å følge saker i domstolene, ble det også vedtatt en hjemmel for digital strømming av rettsmøter.

- I tillegg er det vedtatt en midlertidig forskriftshjemmel som gjør at de midlertidige reglene om bruk av fjernmøteløsninger i straffesakene, kan gjeninnføres hvis covid-19-pandemien skulle gjøre det nødvendig, påpeker departementet i pressemeldingen.

Lovendringene trer i kraft 1. juli.

Powered by Labrador CMS