Partner Nicolay Skarning har bidratt til SMB Norges høringsuttalelse.
Partner Nicolay Skarning har bidratt til SMB Norges høringsuttalelse.

- Vi har fått vår hjemlige kamp om domstolens uavhengighet

Dagens ordning med å oppnevne meddommere i arbeidsrettssaker som partene selv velger, bryter med prinsippet om domstolens uavhengighet, mener forbundet SMB Norge.

Publisert

- Siden 1977 har partene i en arbeidsrettssak selv kunnet peke ut egen meddommer til sin sak . Vi mener dette påvirker domstolens uavhengighet, mens LO, NHO og NITO mener ordningen er god, sier advokat Nicolay Skarning i Kvale.

Han representerer SMB Norge i saken.

- SMB Norge mener advokatene må fratas muligheten til å velge sin «favorittdommer» til sin egen sak. I stedet bør domstolen overta denne myndigheten, og heller bruke tilfeldige valg; en fra arbeidsgiverlisten og en fra arbeidstakerlisten, sier Skarning.

Arbeids- og sosialdepartementet har bedt arbeidslivets parter om innspill og synspunkter på hvordan dagens ordning fungerer. Dette som følge av at Stortinget før sommeren ba regjeringen om å utrede mulige endringer i hvordan meddommere oppnevnes i stillingsvernssaker.

Stortinget ba regjeringen utrede om dagens ordning - der meddommerne i den enkelte sak oppnevnes etter forslag fra sakens parter - bør «erstattes med et tilfeldig uttrekk av meddommere fra hvert av de særskilte meddommerutvalgene», heter det i et brev fra departementet.

- Er domstolen tilstrekkelig uavhengig?

«Bakgrunnen for anmodningsvedtaket er at det har blitt stilt spørsmål om domstolen er tilstrekkelig uavhengig når sakens parter har innflytelse på hvem som oppnevnes som meddommere», påpeker departementet.

SMB Norge - et forbund som organiserer om lag fem tusen små og mellomstore bedrifter, har klagd Norge inn for Europarådets Sosialrettskomite for manglende uavhengighet i norske domstoler, forteller advokat Skarning i Kvale.

Klagen kan du lese her.

- Vi har altså fått vår hjemlige kamp om domstolenes uavhengighet hvor vi ikke vet hvor regjeringen ender. Vi vet heller ikke hva de femten jussprofessorene i Europarådets sosialrettskomite vil bestemme seg for. Det vil eventuelt kunne bli litt pinlig, dersom Norge taper en sak om norske domstolers uavhengighet i Europarådet. Så her bør man tenke godt gjennom problemstillingen på nytt, sier Skarning.

- Påvirker sakens utfall

Svakheten ved dagens ordning er at advokatene i den enkelte sak kan plukke ut sin favorittdommer og dermed påvirke sakens utfall, heter det i SMB Norges høringssvar.

Forbundet mener det er en nær forbindelse mellom LO-Advokatene, som består av om lag tretti advokater, og meddommere som pekes ut av LO.

«Vi se også at LOs juridiske avdeling systematisk benytter ordningen til å peke ut fast ansatte i de forskjellige LO-forbundene i de sakene som LOs juridiske avdeling fører. Dette til tross for at disse ansatte arbeider for klientene av LOs juridiske avdeling. Alle LO-forbundene er klienter av LOs juridiske avdeling», heter det i høringssvaret.

«Den nære forbindelse mellom LO-advokat og utpekt LO-meddommer i den enkelte sak påvirker domstolene», heter det videre.

SMB Norge konkluderer med at arbeidsmiljøloven § 17-7 (2) bør endres slik at meddommere utnevnes etter tilfeldighetsprinsippet, der meddommerne velges fra én arbeidsgiverliste og én arbeidstakerliste. SMB Norge ønsker også å få adgang til å nominere meddommere til arbeidsgiverlisten.

Oslo universitetssykehus: Grunn til å stille spørsmål

Også Oslo Universitetssykehus stiller spørsmål ved uavhengigheten til meddommere i arbeidsrettssaker.

Advokat Arne Moland i direktørens stab for økonomi, juridisk og IKT ved Oslo universitetssykehus har skrevet et notat til arbeidsgiverorganisasjonen Spekter om sykehusets syn.

Sykehuset har mer enn 24.000 fast ansatte personer, og mer enn tretti tusen på lønningslisten.

OUS har som arbeidsgiver merket seg at meddommere fra arbeidsgiversiden stort sett har votert for frifinnelse, mens meddommer fra arbeidstakersiden har votert for at den ansatte skal gis medhold i sitt søksmål, poengterer Moland.

OUS har et inntrykk av at advokater som representerer arbeidstakere i stillingsvernssaker vet hvilke meddommere det er hensiktsmessig å oppnevne, skriver han i notatet: «Dette gjelder særlig advokater som er ansatt i fagorganisasjonene, som hyppig prosederer stillingsvernssaker for domstolene.»

Nito: Utelukkende positive erfaringer

Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, som har over 95.000 medlemmer, mener det er mange fordeler ved dagens ordning, blant annet at retten settes med mest mulig rett kompetanse.

«Dersom valg av meddommer skulle skje etter et rent tilfeldighetsprinsipp, vil dette nødvendigvis kunne svekke dommernes samlede kompetanse i de spørsmål den enkelte sak reiser, og dermed legge til grunn for avgjørelser av lavere kvalitet. Systemet slik det er i dag er innarbeidet og fungerer godt i praksis», skriver NITO i sin høringsuttalelse.

Powered by Labrador CMS