- Ulovlig opphold er skadelig for tilliten til systemet, mener justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på departementets nettsider.

Hever strafferammen for ulovlig opphold fra seks måneder til to års fengsel

JU§NYTT. Straffeskjerpelsen gjelder for utlendinger som er utvist som følge av ilagt fengselsstraff.

Publisert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Fra 30. april 2021 heves strafferammen fra seks måneder til to års fengsel for ulovlig opphold som finner sted etter at en utlending har blitt utvist på grunn av fengselsstraff eller særreaksjon, jf. LOV-2021-04-23-23 om endringer i utlendingsloven.

Den nye straffeskjerpelsen gjelder for utlendinger som er utvist som følge av ilagt fengselsstraff, ikke for utlendinger som er utvist på grunn av brudd på utlendingsloven eller på grunn av bøtestraff.

- Det er viktig med strenge tiltak som bidrar til at utlendinger som har blitt dømt for alvorlige straffbare handlinger, respekterer avgjørelser om utvisning og forlater landet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Formålet med endringene er å heve straffene til et nivå som skal ha større preventiv effekt og føre til at flere etterlever utvisningsvedtaket.

Det er samtidig bestemt at man i noen tilfeller ved brudd på innreiseforbundet kun skal benyttes fengselsstraff dersom retur har vært umulig til tross for at prosedyrer for uttransportering fra Schengen-området har blitt brukt. På den måten ønsker regjeringen å forebygge at fengselsstraff vanskeliggjør eller forsinker uttransportering fra Schengen.

Powered by Labrador CMS