Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen er styreleder i Tilsynsrådet.
Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen er styreleder i Tilsynsrådet.

Styret i Thommessen får advarsel etter feil tittelbruk

Advokatfirmaet har bevisst gitt advokatfullmektiger gale titler, mener Tilsynsrådet, og viser til at en lemfeldig bruk av advokattittelen vil kunne uthule tittelen, og i et lengre perspektiv skade tilliten til advokatstanden.

Publisert Sist oppdatert

Tilsynsrådet har tidligere avdekket av 17 advokatfullmektiger i Thommessen og 29 i Wiersholm fremstod med titler som fast advokat og senioradvokat på firmaets hjemmesider, uten å ha bevilling.

Wiersholms styre er tidligere ilagt en advarsel for forholdet. Nå har Tilsynsrådet også ilagt Thommessen en advarsel, etter å ha behandlet firmaet sak separat i et styremøte i forrige uke.

Advokatfirmaet Thommessens ledelse har «foretatt et bevisst valg når den har gitt advokatfullmektigene stillingskategori «fast advokat» eller «senioradvokat», til tross for at ledelsen har vært kjent med at vedkommende ikke har advokatbevilling», heter det i vedtaket fra Tilsynsrådets styre.

Tilsynsrådet mener at firmaet bevisst har valgt å bruke feil tittel ved presentasjon av den enkelte advoaktfullmektigen utad.

«Det er videre grunn til å tro at praksisen har hatt en økonomisk motivasjon, blant annet idet selskapet får en annen posisjon i Norge og internasjonalt som følge av at det fremstår som et større advokatfirma enn det faktisk er. Tittelen er også benyttet ved fremleggelse av tilbud til potensielle klienter, og har i den forbindelse etter det opplyste vært knyttet opp mot intervaller for timepris.»

Styreleder Hans Cappelen Arnesen, daglig leder Sverre Tyrhaug og styremedlemmene Anders Arnkværn, Ellen Teresa Heyerdahl, Mons Alfred Paulsen, Christian Nicolai Hals, Marianne Brynjulfsen Overaa, Frida Stene-Slotte og Henning Harborg ilagt en advarsel etter domstolloven § 225 tredje ledd.

Thommessen: - Ikke lovstridig

Ingen reaksjoner overfor advokatfullmektigene

Alle de 46 advokatfullmektigene som er blitt fremstilt med advokattitler, fikk brev fra Tilsynsrådet der de ble bedt om å redegjøre for forholdet.

Tilsynsrådet har ikke ilagt noen av advokatfullmektigene individuelle reaksjoner.

Thommessen har bekreftet overfor Tilsynsrådet at de aktuelle advokatfullmektigene er blitt presentert som faste advokater eller senioradvokater også i forbindelse med tilbud overfor både eksisterende og potensielle klienter.

Firmaet har i brev til Tilsynsrådet uttalt at praksisen de har fulgt ikke er i strid med noen bestemmelse i domstolloven, forskrifter til domstolloven eller andre lov- eller forskriftsregler, og vist til at en foreslått bestemmelse i advokatloven som sier at bare personer med norsk advokatbevilling kan benytte tittelen advokat, ikke har trådt i kraft ennå, og derfor ikke kan foregripes.

Firmaet viste også til at for eksempel politiadvokater og statsadvokater bruker advokattittel i saksførsel, uten å ha bevilling.

Tilsynsrådet: Uenig

Tilsynsrådet følger ikke denne argumentasjonen, og viser til at stillingene som Thommessen trekker frem, er en del av påtalemyndigheten, som er regulert i straffeprosessloven § 55a.

Den som vil utøve advokatvirksomhet, må ifølge domstolloven § 218 som hovedregel må ha advokatbevilling, poengterer Tilsynsrådet.

Styret understreker også at det er Tilsynsrådet som gir bevilling til å drive advokatvirksomhet, og minner om at misbruk av tittelen kan være straffbart etter straffeloven § 167.

Tilsynsrådet mener at Thommessens redegjørelser i saken er svært lite tilfredsstillende.

«Styret kan vanskelig lese uttalelsene på en annen måte enn at Advokatfirmaet Thommessen AS oppfatter at det står fritt til å benytte tittelen «advokat» i alle tilfeller der det finner det hensiktsmessig på bakgrunn av sin vurdering av vedkommedes kompetanse og erfaring, til tross for at vedkommende ikke har advokatbevilling, og sågar også i tilfeller der selskapet er kjent med at vedkommende ikke fyller vilkårene for å få bevilling», skriver Tilsynsrådet.

«Dette vitner om en manglende evne og vilje til å innrette seg etter grunnleggende bestemmelser i domstolloven med forskrift, hvilket er alvorlig. Etter styrets oppfatning, kan for øvrig selskapet enkelt ivareta sitt behov for å synliggjøre advokatfullmektigens «erfaring, kompetanse og verdi» uten at det gis et inntrykk av at fullmektigen innehar advokatbevilling.»

Å fremstå som advokat uten bevilling, er villedende overfor publikum, mener Tilsynsrådet.

- Har brutt domstolloven

På bakgrunn av at advokatfirmaet fastholder at det ikke har brutt noen lov- eller forskriftsbestemmelser finner Tilsynsrådet også grunn til å minne om at advokater «i sitt virke [skal] opptre saklig og korrekt», og «må unngå en opptreden som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse», jf. Regler for god advokatskikk pkt. 1.3.

I de advokatetiske reglene pkt. 2.4.1 fremkommer det videre at «[e]n advokats reklame skal i form og innhold være saklig og korrekt og følgelig ikke 4 inneholde noe som er uriktig, misvisende eller villedende.» Reglene for god advokatskikk er inntatt i Advokatforskriften kapittel 12. Forskriften er gitt med hjemmel i domstolloven kapittel 11. Tilsynsrådets styre konkluderer etter dette med at advokatene har brutt bestemmelser gitt i eller i medhold av domstolloven.

Powered by Labrador CMS