Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen er styreleder i Tilsynsrådet.

Tilsynsrådet har avdekket feil i tittelbruk

29 personer i Wiersholm og 17 personer i Thommessen fremstod som advokater på firmaenes hjemmesider, men uten at personene hadde advokatbevilling, ifølge Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Publisert Sist oppdatert

Saken vil bli behandlet på et styremøte i Tilsynsrådet i dag.

- Tilsynsrådets styre vil vurdere saken i medhold av domstolloven § 225, tredje ledd, opplyser assisterende direktør Dag Eriksen til Advokatbladet.

I fjor høst igangsatte Tilsynsrådet et arbeid med å kartlegge advokater og advokatfullmektigers tittelbruk i de 25 største advokatselskapene i Norge.

Domstolloven § 225, tredje ledd:

«Dersom noen som Tilsynsrådet fører tilsyn med, har opptrådt i strid med regler gitt i eller i medhold av denne eller annen lov, kan Tilsynsrådet meddele vedkommende en irettesettelse. I alvorlige tilfeller kan Tilsynsrådet meddele vedkommende en advarsel. Finner Tilsynsrådet at det bør treffes vedtak etter § 219 tredje ledd eller § 230, fremmer det forslag om det overfor Advokatbevillingsnemnden.»

- I advokatfirmaene Wiersholm og Thommessen ble det avdekket at henholdsvis 29 og 17 personer fremstod med titler som «fast advokat» eller «senioradvokat» på hjemmesidene, men uten at disse personene hadde advokatbevilling, sier Dag Eriksen.

«Hos Tilsynsrådet er disse personene registrert som advokatfullmektiger. Noen få av personene det gjelder har søknad om advokatbevilling til behandling hos Tilsynsrådet», heter det i et forhåndsvarsel Tilsynsrådet har sendt de to advokatfirmaene.

Har opprettet sak

«Tilsynsrådet mener forholdet er alvorlig, og vi har derfor opprettet en sak. Tilsynsrådet forutsetter at Wiersholm korriger forholdene. Wiersholm varsles med dette om at saken vil bli fremlagt for Tilsynsrådets styre», heter det i forhåndsvarselet til managing partner Morten Goller i Wiersholm.

Managing partner Sverre Tyrhaug i Thommessen har fått et tilsvarende varsel. I varslene vises det både til domstolloven § 225 tredje ledd, samt til straffeloven § 167.

I den aktuelle paragrafen i straffeloven, som handler om ulovlig yrkes- eller virksomhetsutøvelse, heter det at den «som utøver et yrke eller en virksomhet uten å ha en nødvendig offentlig tillatelse eller autorisasjon, eller uriktig utgir seg for å ha dette, straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder».

Også de 46 berørte advokatfullmektigene har fått forhåndsvarsel fra Tilsynsrådet.

Tilsynsrådet har i varslene til advokatfirmaene lagt ved en oversikt over alle personene som fremstod som advokat på selskapenes nettsider pr. 2. november 2021.

- Våre interne stillingskategorier

Advokatbladet har også fått innsyn i firmaenes svarbrev til Tilsynsrådet.

«Titlene «fast advokat» og «senioradvokat» er våre interne stillingskategorier, som vi har operert med i en årrekke, og som vi forstår har vært gjeldende praksis også i andre firmaer. Stillingstitlene er ikke ment å signalisere hvorvidt den enkelte ansatte har advokatbevilling eller ikke, men benyttes for å kommunisere hvilket kompetansenivå den enkelte medarbeider har», skriver managing partner Morten Goller i Wiersholm.

Morten Goller, managing partner i Wiersholm.

Han fortsetter:

«Vi har behov for, både internt og eksternt, å skille mellom helt nyutdannede advokatfullmektiger og ansatte med flere års erfaring. Til de ulike stillingskategoriene stilles det en rekke kompetansekrav som den ansatte må oppfylle. Oppnådd advokatbevilling er i seg selv lite beskrivende for den samlede kompetansen den ansatte har tilegnet seg etter eksamen, og egner seg ikke som eneste kriterium for å angi senioritet innenfor de fagområder som Advokatfirmaet Wiersholm AS dekker.»

Han opplyser at ansatte med to års praksis og oppnådd advokatbevilling ikke kvalifiserer til stillingsnivået som er blitt betegnet som «fast advokat» i firmaet.

Bruker nå engelske titler

Wiersholm ønsker ikke å forfølge saken, og har derfor endret stillingstitlene til «associate», «senior associate» og «managing associate», skriver Goller.

Goller kommenterer også Tilsynsrådets forhåndsvarsel til de 29 berørte personene, som «med fordel kunne vært gjort på en mindre konfronterende måte», mener han.

«Den enkelte ansatte har ingen innvirkning på hvordan Advokatfirmaet Wiersholm AS har valgt å vise ulike nivåer av kompetanse, noe vi hadde forventet at Tilsynsrådet ville ta hensyn til i sin kommunikasjon med de berørte», skriver Goller.

Thommessen: - Skyldes mangel på prosedyreerfaring

Managing partner Sverre Tyrhaug i Thommessen skriver i sitt svarbrev at ansatte vanligvis ikke vil få stillinger som fast advokat eller senioradvokat før de har advokatbevilling.

Sverre Tyrhaug, managing partner i Thommessen.

«Som Tilsynsrådets undersøkelse viser, gjøres det imidlertid unntak. Det skyldes i alle tilfeller at de ansatte det gjelder ikke har prosedert et tilstrekkelig antall saker til å fylle vilkåret til prosedyreerfaring i advokatforskriften § 8-1. Samtlige fyller alle andre vilkår for å få advokatbevilling», skriver Tyrhaug.

Og videre:

«Selv om bruken av titlene fast advokat og senioradvokat på våre hjemmesider fra vår side aldri har vært ment som annet enn en (korrekt) angivelse av de ansattes stillingskategori, har vi etter mottak av forhåndsvarselet - for å unngå enhver misforståelse - endret opplysningene på våre hjemmesider. For de ansatte det gjelder, står det nå på våre hjemmesider at de er advokatfullmektig, med unntak for de som i mellomtiden har fått advokatbevilling og hvor denne er aktivert.»

Han legger til:

«Du er en av disse»

«I den forbindelse har Tilsynsrådet avdekket at Advokatfirmaet Thommessen AS har flere personer som fremstår som advokater på selskapets hjemmeside, uten at disse personene har advokatbevilling. Du er en av disse. Hos Tilsynsrådet er du registrert som advokatfullmektig. Vedlagt følger en skjermdump av din profil på selskapets nettside pr. 16. november 2021 og skjermdump av ditt vCard av samme dato.»

«Tilsynsrådet forutsetter at forholdet korrigeres, og at du for fremtiden ikke benytter en tittel du ikke har tillatelse til å benytte, hverken på hjemmesiden eller i andre sammenhenger.»

«Tilsynsrådets styre vil foreta en vurdering i saken i medhold av domstolloven § 225 tredje ledd. Vi viser også til straffeloven § 167.»

Utdrag av forhåndsvarselet som ble sendt til de 46 berørte advokatfullmektigene i Wiersholm og Thommessen.

Senere har Tilsynsrådet i e-post også vist til domstolloven § 220 fjerde ledd, jf. § 230 første ledd nr. 1.

«Dette innebærer ikke en erkjennelse fra vår side at vi har begått brudd på domstolloven eller andre regler ved å angi den enkeltes stillingskategori på vår hjemmeside, men vi har respekt for Tilsynsrådets synspunkter og har derfor ingen innvendinger mot å gjøre de nevnte endringer.»

- Ikke utøvd yrket uten nødvendig autorisasjon

I likhet med Goller, understreker Tyrhaug at de ansatte ikke har ansvar for opplysningene firmaet gir om deres stillingskategorier.

Han viser også til straffeloven § 167, og skriver at han ikke kan se at firmaet har brutt bestemmelsen.

«Enn mindre er vi kjent med at noen av våre ansatte har opptrådt i brudd med bestemmelsen. De ansatte har så vidt vi vet hverken utøvd sitt yrke uten nødvendig autorisasjon eller uriktig gitt seg ut for å ha en nødvendig autorisasjon som de ikke har. For det første har alle de ansatte det gjelder, autorisasjon som advokatfullmektig. Derved kan de lovlig forestå alle de oppgaver de har gjennomført. Vi legger til at alle de ansatte juristene hos oss opererer under en saksansvarlig partner, hva enten de har selvstendig advokatbevilling eller ikke. »

«For det andre tilsier våre undersøkelser at de ansatte så godt som unntaksfritt har benyttet advokatfullmektig som tittel i korrespondanse utad, det vil si overfor klienter, motparter eller andre.»

- Velkjent for andre aktører og klienter

Ifølge Tyrhaug opererer de fleste advokatfirmaer av en viss størrelse med tilsvarende stillingskategorier, uten at det ifølge ham er noen nødvendig sammenheng mellom stillingskategorien og hvilken autorisasjon den enkelte ansatte har.

«Dette er velkjent både for de andre aktørene i bransjen og for de fleste av våre klienter», skriver han.

Han viser til at når straffeloven § 167 gjør det straffbart å utøve advokatvirksomhet uten autorisasjon, så er det fordi det utsetter klienter for stor risiko.

«Det skyldes at vedkommende vanligvis ikke vil ha den nødvendige kompetansen og de nødvendige forsikringer, og heller ikke vil være underlagt den taushetsplikten klienten forutsetter. Ingen av disse bekymringer gjør seg gjeldende i dette tilfellet.»

Tilsynsrådets styre behandler saken torsdag

Tilsynsrådets styre skal behandle saken på et styremøte i dag, torsdag 27.januar.

- Vi avventer svar fra Tilsynsrådet og har frem til det ingen øvrige kommentarer til saken, sier Morten Goller til Advokatbladet.

Sverre Tyrhaug i Thommessen uttaler følgende:

- Jeg tenker at vårt syn på dette er godt dekket i de brevene vi har tilsendt Tilsynsrådet i saken. Vi avventer nå Tilsynsrådets behandling.

Stilte behandlingen av advokatfullmektig-søknader i bero

Goller og Tyrhaug har i oppfølgende brev blant annet kommentert at Tilsynsrådet besluttet å stille søknadene i bero til de av de berørte advokatfullmektigene som hadde søkt om bevilling da Tilsynsrådet gjorde sin undersøkelse.

Tilsynsrådets styre

  • Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen (leder).
  • Statsautorisert revisor Helene Sundelin Johansen (medlem).
  • Dommer Knut Rye-Holmboe (medlem).
  • Advokat Henrik Garmann (varamedlem).
  • Statsautorisert revisor Eva Hammersland (varamedlem).
  • Sorenskriver Rolf Selfors (varamedlem).

«En advokatfullmektig har rettskrav på advokatbevilling når vilkårene er oppfylt», skriver både Tyrhaug og Goller. Begge viser til at det eneste mulige grunnlaget for å nekte de angjeldende personer bevilling, er «om personen gjør seg skyldig i forhold som gjør vedkommende uskikket eller uverdig til å drive advokatvirksomhet, eller som gjør at vedkommende mister den tillit som er nødvendig i yrket».

«Vi kan ikke forstå at denne bestemmelsen får anvendelse her», skriver både Tyrhaug og Goller.

Det er advokatfirmaene som er rett subjekt, og ikke den enkelte fullmektig, mener de to, og påpeker at tittelbruken uansett ikke kan være av en karakter som rammes av domstolloven § 230.

Styret ba sekretariatet gjenoppta behandlingen

Styret i Tilsynsrådet vurderte dette spørsmålet i et styremøte den 16. desember i fjor, og ga sekretariatet beskjed om å gjenoppta behandlingen av søknadene til de advokatfullmektigene som hadde søknad til behandling, fremgår det av en epost fra Tilsynsrådet til Morten Goller.

På dette styremøtet ble behandlingen av saken om tittelbruk besluttet realitetsbehandlet på styremøte som avholdes den 27.januar.

«Tilsynsrådet har bedt advokatfullmektigene som er berørt av saken, om å redegjøre for hvordan de har fremstått utad og titulert seg i konkrete saker, for eksempel i sin kommunikasjon med andre, herunder offentlige organer, eksterne personer og institusjoner», fremgår det i e-posten til Goller.

Powered by Labrador CMS