Fra 1. september kan kriminalomsorgen blant annet benytte ansiktsgjenkjenningsteknologi for å kontrollere domfelte som bruker fotlenke.

Kriminalomsorgen får bruke sporingsteknologi

JU§NYTT. Reglene for fotlenke-soning ble endret fra 1. juli, og innebærer blant annet at man kan sone med fotlenke i inntil seks måneder. Fra høsten kan kriminalomsorgen også ta i bruk GPS-systemer og ansiktgjenkjenning for å kontrollere den domfelte.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Med virkning fra 1. juli 2020 er straffegjennomføringsloven endret (LOV-2019-12-20-105). Tidsrammen for når det kan være aktuelt å gjennomføre straff med fotlenke er utvidet fra fengsel inntil fire måneder til fengsel inntil seks måneder, eventuelt at man har inntil seks måneder igjen å sone, jf. § 16 a første ledd.

Lovendringen er nå fulgt opp med justerte forskrifter, jf. FOR-2020-07-24-1591 om endring i straffegjennomføringsforskriften av 22. februar 2002 nr. 183.

Klare begrensninger

Seksuallovbrudd, drap, grov vold og en del andre alvorlige forhold skal ikke gi grunnlag for straffegjennomføring med fotlenke.

Fotlenke vil også være utelukket dersom forbrytelsen er begått mot barn eller en person som den domfelte bodde eller fortsatt bor sammen med, eller den domfelte er dømt for lignende forhold tidligere.

Det er også noen andre tekniske endringer i straffegjennomføringsforskriften § 7-2.

Kan benytte sporingsteknologi

For å kontrollere at den domfelte overholder vilkårene, vil kriminalomsorgen fra første september 2020 få hjemmel for å benytte sporingsteknologi (GPS), biometri i form av fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning, fjernalkoholtest og videosamtaler.

Dette ifølge straffegjennomføringsloven § 16 a nytt fjerde ledd og endringen i straffegjennomføringsforskriften § 7-5 (kontroll av vilkår).

I det nye fjerdeleddet i straffegjennomføringsloven § 16 heter det følgende:

«Dersom det er nødvendig for en sikkerhetsmessig forsvarlig gjennomføring av straffegjennomføring med elektronisk kontroll, kan kriminalomsorgen beslutte bruk av digital teknologi for å kontrollere domfeltes identitet, geografiske posisjon, bevegelse og eventuelle rusbruk.

Personopplysninger som behandles ved kontroll etter første punktum, skal slettes etter endt straffegjennomføring, med mindre de inngår i en sak om brudd på forutsetninger eller vilkår etter § 16 annet og tredje ledd.»

Powered by Labrador CMS