Advokat Anders Brosveet, managing partner i Elden, og advokat Berit Reiss-Andersen, partner i Andenæs Aaløkken Veum, sitter i Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess.
Advokat Anders Brosveet, managing partner i Elden, og advokat Berit Reiss-Andersen, partner i Andenæs Aaløkken Veum, sitter i Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess.

Forsvarere tilbys én times rettshjelpssats for å skrive tilsvar

Nyordningen som trer i kraft 1.juli blir dobbeltarbeid som må honoreres etter medgått tid, mener Advokatforeningen.

Publisert

Den 1.juli 2022 trer en lovendring om aktiv saksstyring i straffeprosessloven i kraft. Ny § 265 første ledd pålegger forsvarere å levere et skriftlig tilsvar til retten som blant annet angir hvilke bevis som skal føres.

Som en følge av den nye tilsvarsplikten har Justis- og beredskapsdepartementet foreslått endringer i stykkprisforskriften for å godtgjøre merarbeidet som dette vil innebære for advokater i straffesaker.

Advokatforeningen har skrevet en høringsuttalelse til forslaget, og påpeker innledningsvis at når «forsvarer blir pålagt enda flere oppgaver i saksforberedelsen, må det være en selvsagt forutsetning at dette gjenspeiles i salæret».

Lovutvalget for strafferett og straffeprosess

Berit Reiss-Andersen (leder)

Anders Brosveet

Bernt Heiberg

Lars Mathias Enger

Christian B. Hjort

Heidi Juritzen

Elisabeth Myhre

Stian Mæland

Karl Nicolai Vogt Skjerdal

Simen Perminow Skjønsberg

Frode Sulland

Foreningen er kritisk til lovendringen, og mener nyordningen fremstår formalistisk - og lite tilpasset den praktiske forsvarerhverdagen.

«En annen sentral innvending er de betenkelighetene som gjør seg gjeldende ved at det skapes en forventning om at siktede skal avklare sin posisjon før bevisene er ført i en hovedforhandling», skriver Advokatforeningen.

Nytt i stykkprisforskriften § 7

Stykkprisen for oppdrag som forsvarer i hovedforhandling i tingretten eller ankeforhandling i lagmannsretten er regulert i stykkprisforskriftens § 7.

I høringsnotatet foreslår departementet et nytt tredje ledd som skal regulere godtgjørelse for merarbeid for forsvareren ved alminnelig tilsvar og utvidet tilsvar.

Slik lyder forslaget til nytt tredje ledd i stykkprisforskriften § 7:

«Forsvarer som inngir tilsvar etter straffeprosessloven § 265, får et tillegg på 1 ganger den offentlige salærsatsen. Dersom forsvareren etter oppfordring fra retten inngir utvidet tilsvar etter § 265 tredje ledd, får forsvareren et tillegg på 2 ganger den offentlige salærsatsen.»

Salærsatsen er pr. nå 1121 kroner.

Må gjøre det samme flere ganger

Departementet undervurderer tiden forsvarere vil bruke på en mer formalisert prosess, og lovendringen vil også føre til at forsvareren vil måtte gjøre det samme flere ganger - i samme sak, skriver Advokatforeningen.

«Lovendringen medfører at forsvarer i større grad vil være bundet til hva som skal være temaet i første klientmøte. Dette vil medføre økt tidsbruk. I tillegg kommer utformingen av selve tilsvaret. Klienten vil måtte få tilsvaret til gjennomlesing og eventuelle endringer må tas inn. Eventuell bruk av tolk vil selvsagt medføre økt tidsbruk», skriver foreningen.

Må «spikre» ståsted tidlig

Forsvarer skal inngi tilsvaret innen tre uker - noe som er et svært tidlig stadium i saken, advarer Advokatforeningen:

«I praksis kan tiltaltes holdning til sin straffesak endre seg flere ganger fra tiltalte blir tatt ut og frem til hovedforhandling. Lovendringen medfører at forsvarer i langt større grad enn i dag vil måtte bidra til å «spikre» klientens ståsted på et langt tidligere stadium i saken.

Mange vil ombestemme seg både mht vitneførsel og øvrig bevisføring. I mange tilfeller medfører lovendringen at forsvarer må forberede tiltalte som om det var hovedforhandling to ganger. Både til tilsvarsfristen og til hovedforhandling. Når hovedforhandling kommer vil mye ha kunnet endre seg, både i klientens liv (straffutmåling) og synet på saken (skyld).»

Og videre:

«En mer uformell prosess, som i dag, er mer effektiv og tar mindre av vår tid. Forslaget innebærer en tidkrevende endring som må honoreres tilstrekkelig hvis det skal bli gjort på best mulig måte for hver enkelt klient.»

Det er lovutvalget for strafferett og straffeprosess som i hovedsak har utarbeidet høringsuttalelsen.

- Bør være gjenstand for forhandlinger

Å angi et gjennomsnitt på hvor mye tid en forsvarer vil bruke på oppgaver etter lovendringen, er svært vanskelig, mener Advokatforeningen, og påpeker at dette gjelder i alle stykkprissaker.

«Advokatforeningen mener derfor at begge satsene i utgangspunktet bør settes til medgått tid, og at fremtidige endringer av satsene heller bør være gjenstand for reelle forhandlinger med Advokatforeningen, gjerne på bakgrunn av erfaringer fra faktisk tidsbruk etter den nye bestemmelsen i straffeprosessloven § 265», skriver foreningen.

Oslo tingrett har også inngitt et høringssvar, der domstolen gir uttrykk for at lovendringene i straffeprosessloven § 265 vil innebære et merarbeid for forsvarer, og at dette merarbeidet bør kompenseres. «Oslo tingrett slutter seg derfor til departementets forslag om å godtgjøre arbeidet».

Ny § 265

Forsvareren skal gi skriftlig tilsvar til retten, med kopi til påtalemyndigheten og bistandsadvokaten. Retten fastsetter en frist, som normalt bør være tre uker, til å inngi tilsvaret. Retten kan bestemme at tilsvar kan unnlates.

Tilsvaret skal angi

a) hvilke bevis forsvaret vil føre, med en kort redegjørelse for hva det enkelte bevis skal godtgjøre, og for andre sentrale opplysninger om beviset så langt det er grunn til det,

b) opplysning om hvorvidt det er behov for å sette retten med fagkyndige meddommere eller å oppnevne sakkyndige eller rettstolk,

c) opplysning om hvorvidt ytterligere etterforskingsskritt begjæres etter § 266,

d) merknader til eventuelle sivile krav som nevnt i § 264 b, og

e) andre opplysninger av betydning for forberedelse til og gjennomføring av hovedforhandlingen.

(Dette er et utdrag av lovteksten.)

Kilde: Lov om endringer i straffeprosessloven mv. (aktiv saksstyring mv.)

Powered by Labrador CMS