Petter Wille er direktør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

Samene er urfolk

At samene er et urfolk, er klart slått fast av domstolene, skriver direktør Petter Wille ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter i et tilsvar til Jarl Hellesvik.

Jeg er blitt bedt om å kommentere artikkelen «Samer som folk og urfolk inn i Grunnloven?» av Jarl Hellesvik. I artikkelen argumenterer Hellesvik imot å betegne samer som urfolk og folk, og synes å legge stor vekt på hvordan ulike ordbøker definerer folk. Videre skriver han blant annet at «påstanden» om at samene er å anse som et folk, må anses «som udokumentert».

Det kan derfor være grunn til å minne om at Samerettsutvalget allerede i sin grundige utredning i NOU 1984:18 ga uttrykk for en klar forståelse av at samene er et folk, se bl.a. sidene 380 og 434.

Etter vedtakelsen av sameloven i 1987 og grunnlovsbestemmelsen om samene i 1988, har skiftende regjeringer og Storting lagt til grunn at samene er et folk og urfolk. I St.meld. nr. 52 (1992-93) Norsk samepolitikk gis det uttrykk for at Grunnloven § 110a og sameloven bygger på det syn at samene er et eget folk med en egen kultur, og at de er en urbefolkning.

(Det var på den tiden vanlig å bruke betegnelsen «urbefolkning», men «folk» er i dag er den allment aksepterte betegnelsen).

Ett av to folk

I St.meld. nr. 41 (1996-97) Om norsk samepolitikk heter det at følgende overordnede prinsipper ligger til grunn for det samepolitiske arbeidet: «Samene utgjør ett av de to statskonstituerende folk i Norge».

Dette prinsipielle synet bekreftes i flere senere stortingsmeldinger om Samepolitikken, herunder i St. meld nr.55 (2000-2001) og St. meld nr. 28 (2007-2008.) I Kongens tale ved åpningen av Sametinget i 1997, sa han at: «Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer.»

I Innst. 57 S (2014–2015) uttrykker en enstemmig komité med medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti at: «… staten Norge er etablert på territoriet til to folk, samer og nordmenn, og at begge folkene har samme rett til og det samme kravet på å kunne utvikle sin kultur og sitt språk».

I Innst. 216 L (2014-2015) og Innst. 217 S (2014-2015) om henholdsvis lov og instruks for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter gis det uttrykk for at samene er et folk og et urfolk.

ILO-konvensjonen

Dette er bare noen av de mange eksemplene på at Regjering og Storting har fastslått sitt syn på samene som urfolk og folk. Den folkerettslige forståelsen av samene som et folk følger av tolkningen av felles artikkel 1 om at alle folk har rett til selvbestemmelse, i henholdsvis FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK).

FNs Menneskerettighetskomité ba i 1999 i sine anbefalinger til Norge om at man rapporterte om samenes rett til selvbestemmelse etter artikkel 1. Dette er gjentatt i senere anbefalinger til Norge både fra FNs Menneskerettighetskomite og fra komiteen som overvåker ØSK, samt av blant annet FNs Rasediskrimineringskomite i eksaminasjoner av Norges periodiske rapporter.

Ubetydelig hvem som først

At samene er folk og urfolk er også klart slått fast av domstolene. I Høyesteretts dom i Selbusaken av 2001 uttales det at ILO-konvensjon nr. 169, art. 1 nr. 1 b, som Norge var det første landet som ratifiserte, utvilsomt gir samene status som urfolk i Norge, også i det sørsamiske området. (Rt-2001-769 s. 790-791):

«Historikerne er uenige om samene kom til de indre delene av Sør-Trøndelag før eller etter at bøndene hadde ryddet sine gardsbruk der. Denne diskusjonen har ingen betydning for spørsmålet om samene kan påberope seg den aktuelle bestemmelsen også i Selbu. Artikkel 1 nr. 1 bokstav b fastslår i norsk oversettelse at «denne konvensjonen gjelder for folk i selvstendige stater som er ansett som opprinnelige fordi de nedstammer fra de folk som bebodde landet eller en geografisk region som landet hører til da erobring eller kolonisering fant sted eller da de nåværende statsgrenser ble fastlagt, og som - uansett deres rettslige stilling - har beholdt alle eller noen av sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner.»

Anerkjent som urfolk

Det er ikke tvilsomt at samene etter denne definisjonen har status som urfolk i Norge, og at våre folkerettslige forpliktelser overfor dem etter konvensjonens artikkel 14 også gjelder i Sør-Trøndelag.

Selv om det ikke finnes noen generell internasjonal definisjon av urfolk, er det ingen tvil om at samene er urfolk etter ILO-konvensjonens definisjon. Samene er anerkjent som urfolk av både lovgiver, regjering og domstolene, samt av internasjonale organer. Norske myndigheter har derfor klare internasjonale og nasjonale forpliktelser overfor det samiske folk. Det er en prioritert oppgave for Nasjonal Institusjon å overvåke at disse forpliktelsene blir oppfylt.

LES OGSÅ:

Jarl Hellesvik: Samer som folk og urfolk inn i Grunnloven?

[su_note note_color="#effcc2" radius="1"]

Petter Wille

Leder i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter som skal fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig.

Wille har arbeidet i utenrikstjenesten siden 1977, og var fra 2008 til 2013 Norges ambassadør til Europarådet i Strasbourg. Spesialutsending for Utenriksdepartementet fra 2013 til 2016. Han var avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet fra 1999 til 2008. [/su_note]

Powered by Labrador CMS