Økningen i sakskostnadene fra 2009 til 2018 var størst i Borgarting (105 %). I de andre lagmannsrettene var økningen slik: Agder (14 %), Eidsivating (71 %), Frostating (62 %), Gulating (65 %) og Hålogaland (57 %), snitt 54 %.

SAKSKOSTNADER

Sakskostnadene til himmels

Advokatforeningen har besluttet å sette ned et ad hoc-utvalg for å vurdere hvilke endringer som bør gjøres for å få sakskostnadene ned. I saker mellom foretak økte kostnadene med 96 prosent fra 2009 til 2018, mens kostnadene i saker mellom privatpersoner økte med 39 prosent.

Publisert Sist oppdatert

I representantskapsmøtet nylig luftet advokat Brynjar Østgård, leder av Troms krets, en bekymring for de økende sakskostnadene.

– Sakene svulmer opp og omkostningene går til himmels, og det er vanskelig å si hva dette skyldes. Men advokatstanden er en sentral aktør, så vi må se på oss selv og hvilke bidrag vi har til denne utvikling, sa Østgård.

– Hvis vi ubevisst bidrar til en utvikling der det blir så dyrt å gå til domstolen at bare de rike har tilgang, har vi sviktet vår oppgave, sa han.

Sakskostnader ble et tema på Advokatforeningens representantskapsmøte nylig. Her Jon Wessel-Aas og Brynjar Østgård.

Leder Jon Wessel-Aas sa at flere politikere nå rasler med sablene.

– De er ikke fornøyde med at vi sier at det ligger løsninger i tvisteloven og at sakene må styres mer aktivt. Det er en fare for at det vil komme lovgivningsinitiativer. Vi bør selv foreslå endringer som kan avbøte situasjonen, sa Wessel-Aas.

Advokatforeningen setter nå ned et utvalg som kan foreslå konkrete endringer.

Foreningen mener at tiltak som innføres for å redusere sakskostnadene bør være fakta- og kunnskapsbaserte, og har laget et tall- og faktadokument som oppsummerer det som er tilgjengelig av relevant innsikt og statistikk.

Økning i sakskostnader og økning i advokaters timepriser m.m.

Realøkninger fra 2009 til 2018 Økning
Gjennomsnittlige sakskostnader92 %
Sakskostnader i en gjennomsnittlig sak mellom privatpersoner39 %
Sakskostnader i en gjennomsnittlig sak mellom foretak96 %
Timepris til advokater som i hovedsak jobber med privatklienter14 %
Timepris til de ti prosent rimeligste advokatene9 %
Gjennomsnittlig norsk årslønn10 %
Hovedforhandlingstid i en gjennomsnittlig tvistesak39 %

Kilde: Domstolkommisjonen / Advokatforeningen. Se flere tabeller lenger ned på siden.

Nye regler fra 1. juli

Fra 1. juli gjelder nye regler i tvisteloven som har til hensikt å redusere saksomkostningene og gjøre rettspleien mer effektiv. Tvungen rettsmekling, nye regler for planmøter, dommerfastsettelse av prosessfullmektigens salær og lavere terskel for å nekte anker fremmet er blant tiltakene.

Men de nye reglene er alene ikke nok til å bringe sakskostnadene ned på et nivå som er i tråd med lovgivers intensjon ved innføring av tvisteloven, heter det i proposisjonen (Prop.34 L).

Da den i vår var til behandling i Stortingets justiskomité, vedtok flertallet følgende formulering:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan partenes sakskostnader i sivile saker kan bli lavere, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Økt med om lag tjue prosent fra 2018

Sakskostnader registreres ikke i Lovisa, domstolenes saksbehandlingssystem. For å kartlegge økningen i sakskostnader, undersøkte Domstolkommisjonen kostnadene i seks tusen saker, og konkluderte med at sakskostnadene i snitt økte med hele 92 prosent fra 2009 til 2018.

Høyest er økningen i saker mellom foretak (96 prosent), mens økningen i saker mellom privatpersoner var på 39 prosent.

Ifølge Justis- og beredskapsdepartementet, har sakskostnadene bare fortsatt å øke siden Domstolkommisjonen gjorde sin undersøkelse. Fra 2018 til 2022 har de i snitt økt med tjue prosent, anslår departementet i et brev til Stortingets justiskomité.

Arbeidsmøter i tre byer

I fjor høst arrangerte Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med Domstoladministrasjonen arbeidsmøter med advokater og representanter fra domstolene i Oslo, Bergen og Tromsø.

Etter innledende foredrag om mer effektiv rettspleie både fra domstolens, advokatenes og akademias side, ble deltagerne delt i grupper og bedt om å liste opp fem tiltak hver som kan bidra til reduserte sakskostnader.

Over seksti forslag kom inn. Ifølge departementets oppsummering er det særlig tre tiltak som peker seg ut: Aktiv saksstyring, ulike varianter av normering og ankeinstansens rolle.

Blant de konkrete forslagene var å analysere prismekanismene i advokatmarkedet, fjerne merverdiavgift på advokattjenester, endre Regler for god advokatskikk og gjøre det pliktig å opplyse om timeforbruk. Videre ble det foreslått et sterkere søkelys på økt proporsjonalitet mellom tvistegjenstandens verdi og sakskostnadene, og at satser og tidsbruk etter sakstyper bør normeres.

Flere grupper foreslo også å følge opp Domstolkommisjonens forslag om preklusjon mellom første og andre instans – altså omprøving i stedet for overprøving.

Tilkjente sakskostnader i domstolene

Type tall Median Gjennomsnitt
Årstall20092018Økning i %20092018Økning i %
Alle tingretter85 000131 00054133 000256 00092
Alle lagmannsretter97 000177 00082148 000294 00099
Høyesterett180 000329 00083217 000392 00081

For lagmannsretten og Høyesterett gjelder tallene for perioden 2007 til 2017. Kilde: Domstolkommisjonens undersøkelse av 6000 dommer i alminnelige tvistesaker. Saker som er holdt utenfor er: Barnelov-, barnevern- og arbeidsrett, småkravprosess-saker, samt saker der det ikke er registrert noen tvistesum. Alle tall i 2019-kroner. (NOU 2020: 11)

Tilkjente sakskostnader i 2018 etter rettsområde

Type rettsområde Median Gjennomsnitt
Selskapsrett214 000493 000
Entreprise- og kontraktsrett180 000396 000
Erstatnings- og forsikringsrett148 000325 000
Familie- og arverett132 000148 000
Eiendomsrett130 000152 000
Forbrukerrett127 000162 000
Arbeidsrett122 000292 000
Pengekrav- og formuerett105 000247 000
Forvaltningsrett98 000270 000

Kilde: Domstolkommisjonen

Tilkjente sakskostnader i tingrettene etter parter

Type sak Median Gjennomsnitt
Foretak saksøker foretak198 000531 000
Foretak saksøker privatperson114 000174 000
Privatperson saksøker foretak127 000171 000
Privatperson saksøker privatperson111 000127 000

Kilde: Domstolkommisjonen

Median

Den verdien av en variabel som ligger midt i det statistiske materialet.

Powered by Labrador CMS