Illustrasjonsfoto/iStock:
Illustrasjonsfoto/iStock:

Dommer felt for «uakseptabelt lang» saksbehandlingstid

En tingrettsdommer er ilagt kritikk av Tilsynsutvalget for dommere etter å ha brukt over to år på å beramme hovedforhandling i en foreldretvist.

Publisert

En dommer er ilagt kritikk av Tilsynsutvalget for dommere for manglende beramming av hovedforhandling i en foreldretvist. Utvalget konkluderer med at atferden er spesielt klanderverdig fordi dommeren ikke holdt partene oppdatert om hvorfor berammingen lot vente på seg - til tross for at det var over to år siden første saksforberedende møte.

«Tilsynsutvalget fant det utvilsomt at godt over to års berammingstid for hovedforhandling i den aktuelle saken utgjorde en betydelig overskridelse av saksbehandlingstiden partene normalt kunne forvente», heter det i avgjørelsen.

Ingen informasjon

Klager, som er en av partene i saken, viser til at partene møttes til første saksforberedende møte i desember 2017, hvor det ble avtalt et nytt møte i april 2018. Neste møte ble så berammet til november samme år, men ble utsatt som følge av at klager var avhengig av å søke fri rettshjelp for å dekke advokatkostnadene, noe han ikke fikk innvilget før i mars 2019.

TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE

Tilsynsutvalget for dommere er et disiplinærorgan som ble opprettet i 2002. Hit kan man klage på dommere man mistenker har opptrådt i strid med god dommerskikk. I sine vurderinger kan utvalget ilegge en dommer kritikk eller advarsel. Tilsynsutvalget består av to representanter for allmennheten, en advokat, to dommere fra de alminnelige domstolene og en jordskiftedommer.

Kilde: Tilsynsutvalget for dommere

«Barnet har bodd hos motparten siden samlivsbruddet våren 2017, og i løpet av disse to årene har han kun sett barnet til sammen 11 timer», står det i saksfremstillingen.

Etter at klager fikk innvilget fri rettshjelp har det ikke skjedd noe i saken, hevder han.

«Det er ikke berammet noe nytt møte. Hans advokat har purret på dette, uten å få respons. Han har sendt e-post om dette uten å få svar. Han klager på to ting: At det har gått så lang tid uten at de har fått berammet et tredje rettsmøte. I tillegg klager han på at han ikke har fått svar på sine e-poster til tingretten.»

- Det beklages

Dommeren på sin side erkjenner at det har tatt for lang tid å beramme hovedforhandlingen «etter at forsøkene på å få i gang samvær mellom klager og barnet mislyktes».

«Det ville bydd på vansker med å få innpasset en hovedforhandling i hans kalender før sommeren 2019, i alle fall dersom det skulle settes av skrivetid. Beramming av hovedforhandling til høsten 2019 ville kunne bydd på utfordringer dersom de skulle ta hensyn til saksøktes opplysning i planleggingsmøtet om at datteren, som skulle vitne, ville befinne seg utenlands høsten 2019», anfører dommeren.

Han skriver likevel at hovedforhandling uansett burde blitt berammet, og beklager at saken «feilaktig» har «blitt lavere prioritert enn andre foreldretvister med hensyn til å oppnå rettslig avklaring». Dommeren beklager også at klagers advokat ikke har fått svar på sine e-posthenvendelser til retten.

- Saksbehandlingstiden har blitt uakseptabelt lang

Tilsynsutvalget for dommere mener dommeren kan klandres for den lange saksbehandlingtiden.

«Verken de oppgitte problemene med å få innpasset beramming av hovedforhandling i dommerens kalender våren 2019, eller de mulige problemene med å få saksøktes datter til å vitne høsten 2019, kan forsvare en så lang saksbehandlingstid som i saken her. Sett hen til den lange saksbehandlingstiden som allerede forelå høsten 2018, burde dommeren enten ha prioritert å få saken berammet i egen kalender, eller tatt initiativ for å få saken overført til en annen dommer», skriver utvalget.

Videre står det at utvalget mangler begrunnelsen for hvorfor saksøktes datter ikke kunne vitne gjennom hele høsten 2019, samt for hvorfor saken fremdeles ikke er berammet i november 2019.

«Graden av klanderverdig adferd styrkes ytterligere ved at dommeren, til tross for henvendelse fra klager, verken informerte ham om årsaken til den manglende berammingen, eller når hovedforhandling kunne forventes berammet.»

Tilsynsutvalget mener dommeren har foretatt «en feilprioritering ved vurderingen av beramming av hovedforhandling i saken», som har gjort saksbehandlingstiden uakseptabelt lang for partene. Dermed ilegges dommeren kritikk.

Hele avgjørelsen kan du lese her!