Riksadvokat Tor-Aksel Busch på fellesseminar med Advokatforeningen om norsk kriminalpolitikk i fjor. Foto: Nina Schmidt
Riksadvokat Tor-Aksel Busch på fellesseminar med Advokatforeningen om norsk kriminalpolitikk i fjor. Foto: Nina Schmidt

Statsadvokatene hadde nesten 69.000 saker i fjor

Nærmere 88 prosent av straffesakene ble behandlet innen 30 dager.

Publisert   Sist oppdatert

Gjennom 2018 har statsadvokatene hatt et mål om å behandle 90 prosent av straffesakene innen 30 dager. Resultatet havnet på 87,9 prosent med en gjennomsnittelig straffesaksbehandligstid på 17 dager, ifølge Riksadvokatens årsberetning for 2018.

Hos Riksadvokatembetet ble 97 prosent av sakene behandlet innen 30 dager.

Statsadvokatene traff til sammen 68.952 avgjørelser i påtale- og klagesaker i fjor, og førte 1037 aktorater over totalt 3239 rettsdager. I årsrapporten trekkes spesielt striden om snøkrabbene fram som en viktig sak for Norge.

- Situasjonen er absolutt tilfredsstillende

Riksadvokat Tor-Aksel Busch er godt fornøyd med resultatet.

- Straffesakene avgjøres gjennomgående effektivt og med meget god kvalitet både ved Riksadvokatembetet og i statsadvokatdistriktene. Ved Riksadvokatembetet behandles tilnærmet alle straffesaker av (minst én) statsadvokal/førstestatsadvokat og ass. riksadvokat eller riksadvokaten, skriver han i rapporten og fortsetter:

- Slik sikres at de alvorligste straffesakene fra hele landet får en enhetlig, konsekvent og likeartet behandling. Over tid kan vi bedømme kvaliteten på våre positive påtaleavgjørelser ved å vurdere resultatet i domstolene. Situasjonen i så måte er absolutt tilfredsstillende.

Færre saker for Riksadvokaten

I fjor hadde Riksadvokaten færre påtale- og klagesaker sammenliknet med 2017 og 2016, men ligger på gjennomsnittet gjennom femårsperioden. Antall påtalesaker er likevel på det laveste siden 2014. Ifølge årsrapporten skyldes det blant annet at det er kommet inn færre saker om alvorlig narkotikakriminalitet.

SAKSTYPE 2014 2015 2016 2017 2018
Påtalesaker486508545470434
Klagesaker372383472509498
SUM:8588901017979932

Over 5000 flere avgjørelser hos Statsadvokatene

Statsadvokatene behandlet 65.673 påtalesaker og 3279 klagesaker i fjor. Det er en økning på over 5000 avgjørelser sammenliknet med 2017. I rapporten står det:

«Saksmengden ved statsadvokatembetene, som nå er på 2014-nivå, avhenger av produksjonen i politiet og må bl.a. sees i sammenheng med nedgangen i antall positive påtaleavgjørelser i politiet sammenliknet med tidligere år.»

SAKSTYPE 2014 2015 2016 2017 2018
Påtalesaker65.43074.64671.58860.75265.673
Klagesaker25862609255028603279
SUM:68.01677.50574.13863.61268.952

Ifølge årsrapporten er det registrert 1382 restansesaker ved statsadvokatembetene ved utgangen av 2018, sammenliknet med 911 restansesaker året før. En sak regnes som restanse dersom den ikke er ferdigbehandlet innen 30 dager.

Restansene er høyest ved Oslo statsadvokatembeter med 1034 saker, og ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter med 195 saker. Totalt har de øvrige ni embetene 153 saker i restanse til sammen.

Over 40 prosent kvinnelige statsadvokater

I årsrapporten forteller Riksadvokaten også litt om de demografiske forskjellene blant de ansatte.

40,6 prosent av statsadvokatene og 94 prosent av de kontoransatte er kvinner, noe som også inkluderer ti kontorsjefer og to administrasjonssjefer. Blant embetslederne er det bare to kvinner, mens det blant avdelingslederne i Oslo er halvparten kvinner.

Hos Riksadvokaten er drøye 57 prosent av førstestatsadvokatene kvinner, mens det kun er én som er med i ledergruppen.