Jussbuss: - En førstelinjetjeneste for rettshjelp er nødvendig for å oppnå likhet for loven

Det er viktig at utredningen ikke legges i en skuff, og at forslaget følges opp i det videre arbeidet med ny rettshjelpslov, skriver Jussbuss i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidsgruppen som ble nedsatt for å utrede behovet for førstelinjetjeneste for rettshjelp leverte sin utredning 29 juni. Nå er det avgjørende at utredningen følges opp.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Jussbuss har lenge arbeidet for at det skal innføres en førstelinjetjeneste som del av rettshjelpsordningen i Norge. I oktober 2022 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utrede behovet for en førstelinjetjeneste for rettshjelp i sammenheng med oppfølgingen av NOU 2020:5 Likhet for loven – lov om støtte til rettshjelp.

Et helt nødvendig rettshjelpstilbud

Arbeidsgruppen anbefaler en landsdekkende førstelinjetjeneste for rettshjelp, hvor alle kan få opptil en time gratis veiledning fra privatpraktiserende advokater. På bakgrunn av Jussbuss sine erfaringer som et studentdrevet rettshjelptiltak stiller vi oss bak konklusjonen, og vi mener en førstelinjetjeneste er nødvendig for å oppnå reell likhet for loven.

Dagens samfunn karakteriseres av en stadig økende rettsliggjøring, hvor det blir viktigere for den enkelte å både avklare og hevde sine rettigheter. For å sikre et helhetlig rettshjelpstilbud, er det nødvendig med en førstelinjetjeneste som kan løse saker på lavest mulig nivå, og som er lett for den enkelte å oppsøke.

Karoline Nordheim Otterdal er saksbehandler i innvandringsgruppen i Jussbuss.

Jussbuss og rundt tyve andre rettshjelptiltak, herunder flere studentdrevne, yter frivillig rettshjelp i saker på utvalgte rettsområder. Vi opplever at det er et stort behov for hjelpen vi tilbyr, men at det er mange vi ikke har mulighet til å hjelpe grunnet kapasitet.

Arbeidsgruppen er enige i at behovet for førstelinjerettshjelp ikke dekkes i dag. De viser til at rettshjelpstilbudet er spredt over flere lover og aktører, og at det ikke eksisterer en samlet lavterskeltjeneste for rettshjelp på rådgivningsstadiet.

Advokater vil sikre tilstrekkelig kvalitet

Rettshjelpen bør ikke være avhengig av frivillige studenter. Vår erfaring er at frivillighet er sårbart: forsvinner frivilligheten eller det økonomiske grunnlaget frivilligheten er avhengig av, forsvinner rettshjelpen. En offentlig finansiert og organisert førstelinjetjeneste er derfor nødvendig.

Jussbuss er enige med arbeidsgruppen om at privatpraktiserende advokater som mottar salær for utførte oppdrag bør stå for ordningen. Advokater er best egnet til å identifisere rettslige problemstillinger, og de vil sikre kvaliteten på hjelpen som gis.

Til sammenligning henvender du deg til fastlegen dersom du har et helseproblem. Fastlegen vurderer hvorvidt du skal bli henvist videre eller om problemet kan løses uten videre behandling.

En forutsetning rettsstaten

Det er konsensus om at manglende veiledning og undersøkelser på dette området kan medføre store økonomiske og personlige konsekvenser. Akkurat det samme bør gjelde for folks rettigheter, og en førstelinjetjeneste vil bidra til å dekke dette behovet.

Jussbuss mener det er viktig at utredningen ikke legges i en skuff, og at forslaget følges opp i det videre arbeidet med ny rettshjelpslov. En førstelinjetjeneste er nødvendig for å nå ut med rettshjelp til særlig utsatte grupper som ikke får dekket rettshjelpsbehovet på andre måter. Det er en forutsetning for å oppnå likhet for loven.

Powered by Labrador CMS