Dag Eriksen er assisterende direktør i Tilsynsrådet.

Per Danielsen uten bevilling frem til retten eventuelt gir utsatt iverksettelse

«Jeg vil benytte meg av min rett til å fortsette min advokatpraksis mens tingretten behandler saken», uttalte Per Danielsen før helgen. - Sånn er ikke jussen, opplyser assisterende direktør Dag Eriksen i Tilsynsrådet.

Publisert Sist oppdatert

- Når et vedtak om tilbakekall av advokatbevilling er fattet, så inntrer virkningen når vedtaket er meddelt, opplyser Dag Eriksen, og tilføyer at Advokatbevillingsnemnden kan utsette virkningen av eget vedtak i medhold av forvaltningsloven § 42.

- En slik beslutning forutsetter at den vedtaket gjelder ber om det og begrunner behovet noe nærmere, sier Eriksen.

Advokatbevillingsnemnden behandlet Per Danielsens bevillingssak på et møte i begynnelsen av desember, og fattet vedtak om tilbakekall av hans bevilling. Vedtaket ble meddelt Danielsen i et brev datert 15. desember.

- Advokatbevillingsnemnden har så langt vi er kjent med ikke mottatt en anmodning om utsatt iverksettelse av dette vedtaket, sier Eriksen.

Til Advokatbladet uttalte Danielsen før helgen at han har rett til å fortsette med sin advokatpraksis inntil Oslo tingrett har avgjort søksmålet han planlegger å anlegge mot Advokatbevillingsnemndas vedtak.

- Retten må fatte beslutningen

Assisterende direktør Dag Eriksen viser til at det ifølge domstolloven § 230 er retten som må beslutte utsatt iverksettelse av vedtaket, dersom nemnden ikke utsetter virkningen av eget tiltak.

I loven heter det følgende: «Retten kan beslutte at vedtaket ikke skal ha virkning før det er avsagt dom eller endelig dom foreligger.»

- Jeg forholder meg selvsagt til det som står i loven. Det bes om utsettende virkning i stevningen, sier Per Danielsen til Advokatbladet.

- Rett til kontradiksjon

Advokatbladet har spurt tingrettsdommer Ina Strømstad i Dommernes mediegruppe om hvor lang tid det vil kunne ta før Oslo tingrett eventuelt kan beslutte utsettende virkning etter at stevning er mottatt.

- Jeg kan bare uttale meg generelt. Etter tvisteloven § 9-6 (3) skal avgjørelser under saksforberedelsen treffes så tidlig som mulig. Avgjørelsen tas i utgangspunktet etter kontradiksjon. Det vil som oftest bety at den tidligst tas etter at tilsvar er inngitt, sier Strømstad.

Redaksjonen tilføyer (den 21.12.22)

Advokat Per Danielsen skriver i en e-post til Advokatbladet at han ønsker å presisere følgende:

«Jeg har uttalt at jeg ville benytte meg av min rett til å fortsette advokatpraksisen og ville (underforstått) ta ut stevning for å få til det. Jeg sa ikke at jeg allerede hadde slik rett eller hadde fått slik rett. Alle som kjenner fagområdet, vet at systemet er slik Eriksen uttaler, meg selv inklusive.»

Powered by Labrador CMS