Innleggsforfatteren mener arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og hennes forgjengere må bære hele ansvaret for NAV-skandalen.
Innleggsforfatteren mener arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og hennes forgjengere må bære hele ansvaret for NAV-skandalen.

- Feil av advokater å beklage i NAV-saken

Nåværende og tidligere regjeringer må ta det fulle og hele ansvar for trygdeskandalen – en planlagt katastrofe, skriver arbeidsrettsadvokat Øyvind Miller fra Drammen i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Mandag 28.10 meldte arbeids- og sosialministeren at retten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land har vært praktisert feil av NAV. Rundt 2400 personer har fått opprettet tilbakekrevingssak som kan være feil. I minst 36 saker er det idømt fengselsstraff på opptil åtte måneder.

Advokat Øyvind Miller mener regjeringer fra 2012 til i dag må ta skylden for NAV-skandalen.
Advokat Øyvind Miller mener regjeringer fra 2012 til i dag må ta skylden for NAV-skandalen.

Så kommer spørsmålene om hvordan dette kunne skje, og gjenopptaks- og granskningskom­misjoner opprettes. I likhet med påtalemyndighet og domstoler legger strafferetts- og trygdeadvokatene seg flate. De er flaue, og «går i seg selv». På vegne av Advokatfore­nin­gen sier Marius O. Dietrichson at vi må ta vår del av ansvaret, og beklager at trygdesvindelsakene har gått igjen­nom i rettssystemet uten at det er blitt oppdaget feil regel­prak­­tisering.

Ukjente problemstillinger

For egen del vil jeg ikke beklage noe som helst, og foreningen trenger ikke beklage på mine vegne. Vi har alle blitt ført bak lyset av staten.

For helt fra den første folketrygdloven ble vedtatt i 1966 har vi hatt lovbestemt vilkår om opphold i Norge for å få utbetalt korttidsytelser (f.eks. sykepenger, attførings­penger, rehabilite­ringspenger og arbeidsavklaringspenger). Noen av oss husker også at en først måtte søke trygdekontoret om dispensasjon, dersom en ville ta slike ytelser med til utlandet.

Trygdeforord­ning 883/2004 trådte for Norges del i kraft i 2012. Denne forordningen slår som kjent fast at folke­trygd-klienter som oppholder seg i EU eller EØS, fortsatt har krav på de aktuelle korttidsytelsene. Forordningens regler fastsetter altså et resultat motsatt av det man har i norske, nasjonale regler. Det er vel kjent at EØS-reglene i tilfelle motstrid har forrang frem­for nasjonale regler, herun­der bestem­­mel­ser i folketrygdloven. Og norske myndigheter har i tilfelle motstrid, plikt til å bringe norske regler i overensstemmelse med reglene i EØS.

Likevel sørget statsråden i 2012 ikke for at folketrygd­loven ble brakt i samsvar med EØS-reglene. Og allmennpraktiserende advokater ble ikke gjort kjent med problemstillingen.

- Ville spare penger

Det er altså slik at en i folke­trygd­loven fortsatt kan lese at «det er et vilkår for rett til sykepenger at medlemmet oppholder seg i Norge» og «det er et vilkår for rett til arbeids­avkla­ringspenger at medlemmet oppholder seg i Norge» (ftrl. §§ 8-9, 1. ledd og 11-3, 1. ledd). Det er nærliggende å mistenke at regjeringen ikke ville følge opp denne forordningen. Forklaringen er nok enkel: Regjeringen ville spare penger – koste hva det koste ville.

Det spørres hvorfor verken politijurister, forsvarsadvokater eller domstoler har greid å avsløre NAVs feilaktige praksis. Svaret er enkelt: Vi har alle blitt villedet og ført bak lyset av de ulike regjeringer fra 2012 og frem til i dag. For norske jurister er faktisk vant til å kunne stole på at norsk lovtekst skal kunne anses som lovlige og gyldige bestemmelser. Og vi er definitivt ikke forberedt på å bli villedet av regje­ringen, som må ta det fulle og hele ansvar for trygdeskandalen – en planlagt katastrofe.

Blant ofrene føler jeg også med Tor-Aksel Busch, som helt uforskyldt fikk denne skandalen i fanget bare dager før han skulle fratre sitt embete.