Johan Kvandal og Tale Skjølsvik tror at fremtidens klienter ikke vil ønske å betale advokaten pr. time - slik som i dag.

Alternative betalingsmodeller i advokatbransjen må vurderes nå

Dagens forretningsmodell for advokater er basert på salg av antall timer. Er denne timebetalingsmodellen moden for en revurdering, spør Johan Kvandal, direktør for juridisk enhet i Forsvarsmateriell, og Tale Skjølsvik, førsteamanuensis ved Oslo Met – storbyuniversitetet, i dette innlegget.

Det synes som om advokater og klienter er enige om at timebetalingsmodellen fungerer godt, ettersom både klienter og advokatfirmaer i Norge i liten grad utfordrer bransjen og krever alternative betalingsmodeller.

Vi ønsker å belyse hva som er problematisk med den eksisterende modellen, samt å argumentere for hvorfor klienter og advokatfirmaer bør vurdere alternative betalingsmodeller neste gang de skal kjøpe advokattjenester.

Opptatt av rask løsning

Klienter er i utgangspunktet ikke interessert i advokattjenesten som sådan, eller antall timer som går med for å løse et juridisk problem. Det som er viktig, er at juridisk problemer løses - raskt. Komplekse problemer krever sammensatte løsninger, og det å jobbe på tvers av fagfelt og se helhetlig på et problem, krever samhandling på tvers av kompetanseområder.

Axiom, som kaller seg verdens ledende leverandør av alternative juridiske tjenester, har tatt dette på alvor, og jobber med kundeorganisasjoner for hjelpe dem å tenke smart ved innkjøp av advokattjenester. De tilbyr flere former for betalingsmodeller.

Samspillet mellom advokat og klient er en viktig kilde til verdiskaping. I tradisjonell teori om kunnskapsintensive tjenester har man vært opptatt av at advokaten selger ekspertkompetanse innen juss - og at klienten er den svake part med et problem som denne eksperten kan løse. Men i realiteten er både advokaten og klienten eksperter - på hvert sitt felt.

Stimulerer ikke til god verdiskaping

I en stadig mer kompleks verden, vil jussen få en mer fragmentert betydning for klientens problemer. For å løse problemer i verdensklasse er samhandling og kunnskapsoverføring nødvendig. Da er det essensielt at partene har like insentiver. God verdiskaping innebærer forretnings-og betalingsmodeller som underbygger formålet - utover antall timer. Dagens timebetalingsmodell stimulerer ikke til dette.

Advokatbransjen er under sterkt press fra ny teknologi som kunstig intelligens (AI) og blockchain. Internasjonale advokatfirmaer investerer store summer i ulik teknologi for å være først ute. I Norge er dette i stor grad drevet av de store advokatfirmaene, som gjerne ser til utlandet og tester ut løsninger.

En rekke store, internasjonale aktører jobber med tiltak for å erstatte enkelte tradisjonelle advokattjenester med teknologiløsninger i forskjellige kombinasjoner. I kjølvannet av dette har vi sett fremveksten av legal tech-selskaper som ønsker å utnytte teknologiens muligheter, og eksperimentere med alternative forretningsmodeller.

Modellen utfordres

Advokatbransjen blir samtidig presset av nye aktører med andre forretningsmodeller, slik som for eksempel Help. Sistnevnte baserer seg på en forsikringsmodell, hvor klientene får tilgang til advokattjenester mot en fast forsikringspremie. Den tradisjonelle timebetalingsmodellen utfordres av disse alternative modellene.

I utlandet har store advokatfirmaer allerede blitt presset over på alternative betalingsmodeller, såkalte AFAs, «alternative pricing models».

Felles for disse betalingsmodellene, er at de baseres på et element av fastpris, eller følger verdiskapningen, og flytter risiko fra klient til advokatselskap. Siden arbeidsoppgaver og arbeidsmetodikk vil variere sterkt, vil også bidraget til verdiskapningen variere. Dermed må AFAs benyttes kreativt på tvers av fagfelt og størrelser på firmaer.

På tide å tenke nytt

I Norge har vi har vært skånet for mange av de finansielle vanskelighetene som har preget Europa og USA. Det er likevel på tide at norske klienter og advokatselskaper i større grad vurderer alternative betalingsmodeller. Norske advokatkjøpere har stort potensial i å tenke alternativt ved innkjøp av advokattjenester. Valg av alternative betalingsmodeller er en begynnelse.

AFAs vil kunne påvirke utviklingen av norske advokatfirmaer ved at fokus i større grad rettes mot det som er sentralt for kundene: Tjenestekvalitet og verdiskaping der nøkkelfaktorer er tilgjengelighet, reaksjonstid, evne til å levere på tid og ikke minst fleksibilitet. For at advokater skal kunne jobbe på lag med klientene og i multifunksjonelle team, vil kommunikasjonsevne og evne til empatisk rådgivning, herunder evne til å håndtere andre yrkesgrupper, bli stadig viktigere.

AFAs - med et verdiskapingsfokus - kan hjelpe norske advokater med å utvikle slik kompetanse.

Status quo kan utfordres

Det er et økende behov for endringsevne og -vilje i alle bransjer. Å beholde timebetalingsmodellen som standard, utfordrer ikke norsk advokatbransje til slik endring. Klienter har en viktig rolle i å sikre en dynamisk advokatbransje i Norge, og det er opp til sterke advokatkjøpere å utfordre status quo. Advokatselskapene må foregripe dette presset, og tenke alternativt og kreativt.

Powered by Labrador CMS