Illustrasjonsfoto: Istock
Illustrasjonsfoto: Istock

Lagmannsretten: Å vinne en sak på ni av ti punkter betyr ikke at saken er vunnet «i det vesentligste»

Når ingen av partene har vunnet, må hver part bære egne sakskostnader, fremholdt ankende part.

Publisert Sist oppdatert

Dersom en dom slår fast at en part har vunnet en sak «i det vesentligste», så må dette begrunnes nærmere, mener Agder lagmannsrett i en fersk kjennelse.

Det er advokat Magnus Anderson i Advokatfirmaet Hald & Co. i Arendal som anket tvisten til lagmannsretten.

I Agder tingrett tapte A en tvist mot Lev Ins Insurance Company, og ble dømt til å betale forsikringsselskapet 130.000 kroner i sakskostnader.

- Feil lovanvendelse

I dommen slo tingretten fast at forsikringsselskapet vant saken «i det vesentligste».

Dette er feil lovanvendelse, påpekte advokat Anderson:

«Spørsmålet om en sak er vunnet i det vesentlige beror på en bred og konkret vurdering. Det må ses hen til tvisteloven § 20-3 som gjelder tilfeller der en part har fått medhold av betydning uten å vinne saken.»

Og videre:

«Tingretten har formodentlig ikke sett hen til at A fikk medhold i sitt krav om innvilgelse av rettshjelpsforsikring. Han har således fått fullt medhold på et meget viktig punkt, som er av stor betydning for de fleste private parter i rettstvister. Særlig gjelder dette når motparten er ressurs- og kapitalsterk som her», anførte Anderson.

- Mente hver part selv må bære kostnadene

Han konkluderte med at det må «legges til grunn at Lev Ins ikke har vunnet saken i det vesentlige, og ikke har krav på erstatning for sine sakskostnader. Når ingen av partene har vunnet, skal hver av partene bære egne sakskostnader for tingretten».

Han anførte også at det var en saksbehandlingsfeil at tingretten ikke ga noen begrunnelse for hvorfor forsikringsselskapet ble ansett å ha vunnet saken i det vesentligste.

Forsikringsselskapets prosessfullmektig, advokat Kirsten Gjermstad, anførte at dommen må sees i sammenheng, og at den absolutte hovedtyngden i saken omhandlet spørsmål om dekning av de mange anførte skadene under forsikringen.

«A fikk bare medhold i ett av totalt 10 krav han fremmet mot forsikringsselskapet. Dette viser hvor hovedtyngden av saken lå, både faktisk og rettslig», påpekte hun.

- Ikke opplagt

Agder lagmannsrett konkluderte med at ettersom A fikk medhold i rettshjelpsdekning, så fremstår det ikke opplagt at saken ble vunnet av forsikringsselskapet.

«Basert på tingrettens knappe domsgrunner, er det ikke mulig for lagmannsretten å ta stilling til om loven og kriteriene for å idømme sakskostnadsansvar eller for å frita fra slikt ansvar er riktig forstått og anvendt. Det er heller ikke mulig å prøve om tingretten har foretatt en tilstrekkelig bred vurdering av relevante hensyn», skriver lagmannsretten.

Retten opphevet tingrettens sakskostnadsavgjørelse. Den private parten ble tilkjent sakskostnader for lagmannsretten med 26.194 kroner.

Powered by Labrador CMS