Advokat Mette Yvonne Larsen
Advokat Mette Yvonne Larsen

Mette Yvonne Larsen:
- Jeg har kalkulert med at en eller flere av oss blir korona-smittet

Mandag startet Lime-saken opp igjen etter fem ukers korona-pause. Advokat Mette Yvonne Larsen er sterkt kritisk til hvordan bevisførselen er lagt opp, og mener en dårlig toalettkapasitet fremstår som en stor smittefare.

Publisert Sist oppdatert

Mette Yvonne Larsen er forsvarer til en av de tiltalte i Lime-saken. Mandag var 24 aktører til stede i Sal 11 da saken startet opp igjen i Borgarting lagmannsrett etter å ha vært korona-utsatt siden 11. mars.

- Domstolen har gjort hva de kan for å sikre et godt opplegg for smittevern inne i selve rettsalen. Så det virker greit. Men toalettkapasiteten er under enhver kritikk. Vi har bare étt unisex-toalett vi kan bruke i samme etasje, i tillegg til noen få toaletter i underetasjen i bygget. Det føles ikke betryggende, sier Larsen til Advokatbladet.

Hun mener toalettet er en potensiell smittekilde.

- Selv om jeg selv ikke er i risikogruppen, er jeg særdeles bekymret for smittefaren. Jeg har kalkulert med at en eller flere aktører kommer til å bli korona-smittet i løpet av saken, sier Larsen, som selv valgte å ikke benytte toalettet mandag.

-Men dette er jo en håpløs situasjon, påpeker hun.

Bekymret for rettssikkerheten

Enda mer bekymret er hun likevel for at rettsikkerheten for de tiltalte står i fare fordi den digitale bevisførselen ikke nødvendigvis ivaretar rettsikkerheten til tiltalte i hvert enkelt tilfelle.

Fredag skrev hun derfor et brev til tingretten der hun retter sine bekymringer ved bevisførselen.

«Fra denne side fremheves viktigheten av at rettens vurdering og avgjørelse om å fortsette ankebehandlingen ved bruk av fjernteknologi gjøres formriktig, i tråd med vilkårene som er oppsatt i midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 av 27. mars 2020 § 2 og EMK art. 6.», skriver Larsen.

Mette Yvonne Larsen tror bare det er et tidsspørsmål før en eller flere aktører i Lime-saken blir smittet av covid-19.
Mette Yvonne Larsen tror bare det er et tidsspørsmål før en eller flere aktører i Lime-saken blir smittet av covid-19.

Larsen mener løsningen per nå ikke er tilstrekkelig begrunnet eller formriktig avgjort av domstolen.

«For vår klient har dette den mulige konsekvens at dersom rettsprosessen overfor hovedtitalte – og hans rett til å føre beviser- bryter med retten til rettferdig rettergang, vil dette også ramme andre tiltalte med påstått medvirkeransvar. Det er viktig at rettens prosess sikrer rettferdig rettergang for alle de tiltalte, og at man unngår saksbehandlingsfeil som kan føre til senere opphevelse. Det minst ønskelige for vår klient er en situasjon hvor saken må starte på nytt».

- Mangler begrunnelse

Larsen viser til bevisumiddelbarhetsprinsippet som et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp, og at det i korona-forskriften er inntatt et vilkår om at en løsning med fjernmøte og fjernavhør skal være «nødvendig og ubetenkelig».

- Dette må tolkes i lys av retten til en rettferdig rettergang inntatt i EMK art. 6 og Grl. § 95, og da særlig vurderes opp mot retten til rettferdig rettergang innen rimelig tid, anfører Larsen.

- Det fremkommer ikke at retten har vurdert og begrunnet at fortsettelse av ankebehandlingen ved bruk av fjernteknologi for både aktører og vitner er «nødvendig og ubetenkelig» i denne konkrete saken, og at avgjørelsen om videre behandling er vurdert med bakgrunn i EMK art. 6. For å unngå en mulig oppheving av den kommende dommen på grunn av saksbehandlingsfeil, er det nødvendig at retten foretar en formriktig avgjørelse, på korrekt rettslig grunnlag, påpeker Larsen i brevet.

- Skjevhet i vitneførselen

Hennes hovedbekymring er det hun mener er en betydelig skjevhet i bevisførselen.

- Nesten alle påtalemyndighetens vinter er ført direkte for den dømmende rett er ført direkte for den dømmende rett, mens nærmest samtlige av vitnene til den tiltalte skal føres på videolink. Dette kan skape en skjevhet til skade for de tiltalte. Dessuten er jeg på generelt grunnlag bekymret for tolkingen. Allerede i dag er det blitt avdekket at det ikke er lett å tolke via videolink og telefon, sier Larsen.

Ny rettssal fra neste uke

Førstelagmann Marianne Vollan i Borgarting lagmannsrett opplyser til Advokatbladet at domstolen har iverksatt en rekke tiltak for å begrense smitte ved gjennomføring av ankeforhandlingene.

- I tillegg til merking av pauseområdene og plassering i rettssaler med to meters avstand, har lagmannsretten vakter som skal sikre at avstandskravene blir fulgt, også i pausene. Videre blir toaletter rengjort to ganger daglig, og kontaktflater flere ganger daglig. Det er imidlertid ønskelig å redusere antall personer i lagmannsrettens hus ytterligere. Vi har derfor leid Storsalens lokaler for Lime-saken fra neste uke, og fram til rettsferien. Vi mener dette vil bidra til bedre smittevern for sakens aktører, påpeker Vollan, og legger til at lagmannsretten ikke ønsker å komme med ytterligere kommentarer vedrørende saken.

Lime-saken skal etter planen gå i Borgarting lagmannsrett frem til den 26. juni.

Powered by Labrador CMS