Illustrasjonsfoto:
Illustrasjonsfoto:

Mener tiltalte ikke skal kunne velge seg bort fra sentrale rettssikkerhetsgarantier

Advokatforeningen advarer mot å redusere antall meddommere, og hevder «det vil innebære et uakseptabelt inngrep i en vesentlig rettssikkerhetsgaranti».

Publisert Sist oppdatert

Torsdag formiddag klokken tolv utløp fristen for å inngi høringsuttalelse til lovforslaget om midlertidig endringer i prosessregelverket.

I forslaget, som er utarbeidet av Domstoladministrasjonen (DA) og videresendt på høring uten departementets syn på saken, foreslås det å redusere antall meddommere i lagmannsretten fra fem til tre, samt å kunne sette rett i tingretten uten meddommere i det hele tatt.

Advokatforeningen har allerede markert seg som sterk motstander av meddommer-kuttet, og da forslaget var et faktum sist uke mente Forsvarergruppens leder at det «tilslører realitetene».

- Forslaget er lite gjennomtenkt, og her sies ikke ting som de er. I beste fall tilslører forslaget realitetene. Innsalget i notatet er ordet «midlertidig», som brukes mange ganger. Men det er ikke noe som heter midlertidig lov i Norge, og her foreslås det en varig og permanent lovendring som må oppheves av Stortinget, noe som kan ta lang tid, sa Marius Dietrichson, som også sitter i Advokatforeningens hovedstyre.

Heller ikke i høringsuttalelsen holder foreningen kritikken tilbake, og er klar på at den «ikke kan støtte forslagene».

Forslaget i korthet

  • Straffutmålingsanker i seksårssakene skal kunne behandles uten meddommere hvis partene samtykker og retten finner det forsvarlig.
  • Hovedforhandling i tingretten skal kunne avholdes uten meddommere dersom partene samtykker til det og retten ikke finner en slik behandlingsmåte betenkelig.
  • Adgangen til tilståelses-pådømmelse utvides ved at kravet på ti års strafferamme oppheves.
  • Endringer i reglene om meddommervalg, trekningskretser og tilkalling av meddommere.

Kilde: Forslag til midlertidige endringer i prosessregelverket

Advarer mot å redusere lekdommerinnslaget

Advokatforeningen mener det er grunn til å minne om at koronapandemien endrer seg fra dag til dag.

«Advokatforeningen ser det slik at den nye smittevernveilederen gjør at det er fullt ut mulig å gjennomføre straffesaker med meddommere etter gjeldende prosesslovgivning, og at alternative løsninger må være av praktisk karakter – ikke å rokke ved grunnfestede rettssikkerhetsgarantier som er helt sentrale for samfunnets tillit til domstolene», heter det i høringssvaret.

Foreningens hovedbudskap er å advare mot å redusere antall meddommere i domstolene av hensyn til korona-smitte.

«Det er svært viktig at de sentrale rettssikkerhetsgarantier opprettholdes på tross av smittesituasjonen. Rettens innslag av lekdommere er en slik garanti. Derfor skiller forslaget om å fjerne og redusere antall lekdommere seg avgjørende fra øvrige tiltak for å avhjelpe konsekvensene av COVID-19 utbruddet.»

Ingen tradisjon for at tiltalte skal kunne velge bort rettssikkerhet

Advokatforeningen mener et meddommer-kutt, selv om det bare er for en periode, vil føre til en forskjellbehandling av enkeltindivider, og er samtidig bekymret for at kuttet kan ende opp med å bli en permanent lovendring så lenge forslaget ikke gir eksplisitt uttrykk for noe annet.

Lovutvalget for strafferett og straffeprosess

Forslaget er forelagt Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess. Det består av Halvard Helle (leder), Anders Brosveet, Berit Reiss-Andersen, Frode Sulland, Ann Helen Aarø, Bernt Heiberg, Karl Nicolai Vogt Skjerdal, Rohnny Mollan Andersen, Stian Mæland og Simen Perminow Skjønsberg.

«Advokatforeningen ønsker også å gi uttrykk for at det er både overraskende og tankevekkende at det er Domstolsadministrasjonens styre om har kommet opp med forslagene om å redusere lekdommerinnslaget i straffesakene. DA burde i disse tider se det som en av sine sentrale oppgaver å verne om rettsstaten og de grunnleggende rettssikkerhetsgarantiene.»

Foreningen vil også «advare sterkt mot at siktede kan samtykke seg vekk fra lekdommere», og skriver at Norge ikke har noen tradisjon for at siktede skal kunne velge seg bort fra sentrale rettssikkerhetsgarantier.

«(...) slik bør det heller ikke være under COVID 19-utbruddet.»

Dermed går Advokatforeningen også helt imot at tingretten kan settes uten en eneste meddommer til stede.

«Det vil innebære et uakseptabelt inngrep i en vesentlig rettssikkerhetsgaranti. Verken et samtykke eller en forsvarlighetsvurdering er tilstrekkelig til at dette kan aksepteres.»

Foreningen mener videre at DAs forslag om endret stemmetall i lagmannsretten heller ikke vil kompensere for reduksjonen i antallet meddommere der.

Savner en tydelig opphørsdato

Advokatforeningen konkluderer med at tilliten til og respekten for domstolene og deres avgjørelser best bevares ved å holde fast ved gjeldende prosesslovgivning.

«Med praktiske tillempninger og alternative løsninger vil alle saker kunne avvikles. Det fremstår som lite sannsynlig at DAs forslag vil bidra i nevneverdig grad til å holde forsinkelsene som følge av pandemien nede», skriver den og ber om at dersom forslaget blir vedtatt, må det også settes en tydelig opphørsdato.

«Advokatforeningen er bekymret for at disse lovendringene vil bli varige, særlig fordi sentrale aktører synes å mene at et svakere innslag av lekdommere også er den beste løsningen i et lengre perspektiv.»

Statsadvokatene og Dommerforeningen enige med DA

Dommerforeningen stiller seg bak DAs forslag til meddommerkutt, og mener det er nødvendig for å opprettholde domstolens aktivitet under koronapandemien. Foreningen påpeker samtidig at det er nødvendig med en tydeligere presisering av når loven opphører.

«I høringsnotatet er det uttalt at selv om loven vil gjelde til den blir opphevet ved ny lov, ligger det i begrunnelsen for loven at den er ment å gjelde midlertidig så lenge COVID-19-situasjonen tilsier det. Dommerforeningen mener likevel at midlertidigheten bør presiseres ved at det tas inn en bestemmelse som begrenser varigheten av loven. Det er naturlig å sette opphørstidspunktet til samme dato som for forslaget til midlertidig lov i Prop. 94 L (2019-2020), altså til 31. desember 2020. Behovet for en eventuell forlengelse må da vurderes av Stortinget», heter det i Dommerforeningens høringsuttalelse.

Mens Høyesterett ikke ønsker å avgi uttalelse knyttet til meddommer-kuttet, stiller Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) seg «gjennomgående positivt» til forslagene.

«NAST er enig i at det i den rådende situasjon er et reelt behov for tiltak for sikre forsvarlige og trygg saksavvikling i rettsvesenet. Tiltakene fremstår som hensiktsmessige, forsvarlige og ivaretar hensynet til rettssikkerheten.»

Ønsker du å lese flere høringssvar? De finner du her!

Powered by Labrador CMS