Høyesterett behandler anke om karanteneplikt ved hytteovernatting i Sverige

Hytteeierne som i tingretten fikk medhold i at Covid-19-forskriftens regler om innreisekarantene var ugyldige, men som tapte i lagmannsretten, får nå en ny sjanse i Høyesterett.

I 2020 gikk over tusen hytteeiere til søksmål mot staten, da de med hjemmel i Covid-19-forskriften ble pålagt innreisekarantene ved overnatting på sine hytter i Sverige. Tingretten kom til at myndighetene ikke i tilstrekkelig grad hadde vurdert og begrunnet om inngrep i hytteeiernes rettigheter etter Grunnloven og EMK var rettferdiggjort.

Tingretten mente den ikke hadde grunnlag for å vurdere om disse rettighetene faktisk var krenket, og fastslo derfor at de omtvistede delene av forskriften måtte kjennes ugyldig.

Lagmannsretten avviste inngrep

Staten anket saken, og lagmannsretten kom til motsatt resultat. Her ble det konkludert med at det ikke kunne oppstilles uttrykkelige og selvstendige prosessuelle krav til utredning og begrunnelse av lover og forskrifter etter Grunnloven eller EMK.

Det ble fastslått at domstolene ikke kunne unnlate å vurdere om det forelå faktiske krenkelser av hytteeiernes menneskerettigheter, noe lagmannsretten selv kom til at ikke var tilfelle: Inngrepene var forholdsmessige og rettferdiggjort av hensyn til å beskytte liv, helse og økonomi, mente retten.

Ifølge lagmannsretten var karanteneplikten også innenfor hjemmelsgrunnlaget i smittevernloven, og de kunne heller ikke se at det forelå andre forhold som tilsa at deler av forskriften måtte kjennes ugyldig.

Her kan du lese kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett.

Nå er saken tatt opp til ankebehandling i Høyesterett.

Powered by Labrador CMS