En rekke nye lovendringer trådte i kraft fredag.

Endringslover som følge av korona-situasjonen

JU§NYTT. Her er en oversikt med lenker til endringslovene som trådte i kraft fredag 20.mars 2020.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Korona-situasjonen har ført til en rekke lovendringer. Her er en kort oversikt:

Departementet har innført LOV-2020-03-20-3 om endring i Statens pensjonskasse og LOV-2020-03-20-4 om endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

Endringene innebærer at løpende alderspensjon likevel ikke faller bort eller reduseres etter tredje ledd ved beordret tjeneste i forbindelse med covid-19, jf. lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 første ledd bokstav a til c.

Frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19, likestilles med beordret tjeneste.

Pensjonsordning for sykepleiere

LOV-2020-03-20-5 om lov om endring i lov om pensjonsordning for sykepleiere.

Disse endringene har til hensikt å legge til rette for at kvalifisert og nødvendig personell ved behov kan mobiliseres til arbeid i offentlig helsesektor, og alderspensjonister er i denne sammenheng en aktuell gruppe. Felles for pensjonsordningene som endres er at arbeidsinntekt kan medføre avkorting eller bortfall av pensjon.

Endringene innebærer følgelig at disse reglene suspenderes på nærmere angitte vilkår og for en begrenset periode i forbindelse med utbruddet av koronaviruset.

Permitteringslønnloven

LOV-2020-03-20-6 om endring i permitteringslønnloven gir ny forskriftshjemmel § 3 b som gir adgang til å fravike bestemmelsene om arbeidsgiverperioden i § 3 første ledd i særlige tilfelle.

LOV-2020-03-20-7 om endringer i folketrygdloven har innført ny § 25-16 som gir hjemmel til å gi forskrifter i tilfeller der det foreligger utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom. Kongen i statsråd kan gi regler som utvider trygdens ansvar for å utbetale ytelser etter folketrygdloven.

LOV-2020-03-20-8 om endring i arbeidsmiljøloven har innført ny § 12-16 som gir Arbeids- og sosialdepartementet hjemmel til å kunne fastsette særlige forskrifter om rett til permisjon som avviker fra det som ellers følger av arbeidsmiljøloven kapittel 12.

Vilkåret for å kunne gi slike regler er at det det foreligger utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom, jf. folketrygdloven § 25-16. I likhet med folketrygdlovens bestemmelse kan eventuelle særlige forskriftsbestemmelser i slike situasjoner bare gis virkning så lenge smittefaren er til stede.

Nærmere om endringene

Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6 G fra dag tre til og med dag 20. Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte.

Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen, slipper flere dager med lønnsplikt.

Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre åtti prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3 G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3 G og 6 G.

Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75 G siste tolv måneder eller 2,25 G siste 36 måneder.

Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige.

Opphevet tredagers ventetid

Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter er opphevet. Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt.

Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger. Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger, endres fra minimum femti prosent til minimum førti prosent.

Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk av «rullerende permitteringer» blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere.

Powered by Labrador CMS